119
Anôtônê biŋ wae
Aoc êôc êsêac, taŋ sêsa nêŋ lêŋ laŋôŋnêm sawa
ma sêsêlêŋ kêtôm Apômtaunê biŋsu naŋ.
Aê aoc êôc êsêac, taŋ sêmasaŋ ênê biŋsu
ma taŋeŋ wamu eŋ tonêŋ ŋalêlôm samucgeŋ naŋ.
Êsêac sêgôm keso teŋ atom.
Sêsa ênê lêŋ katôgeŋ.
Aôm kôjatu nêm ŋagôliŋ
gebe ŋamalac sêmansaŋ tomalageŋ.
Ojae, ŋoc lêŋ ŋaŋêŋgeŋ
ma jamansaŋ aômnêm biŋsu ŋapepmaŋ.
Aômnêm biŋsu samob embe ênêc aê laŋôcnêmŋageŋ
oc jaŋgôm tauc majoc êsa atom.
Aê embe jaŋô nêm biŋsu gêdêŋ êtu tôŋ,
oc jalambiŋ aôm toŋoc ŋalêlôm makeŋgeŋ.
Aê gabe jamansaŋ aômnêm biŋsu.
Ônam aê sapu samucgeŋ atom.
Taŋeŋ wamu êndêŋ Apômtaunê biŋsu
 
Ŋacsêŋom teŋ oc êsa nê lêŋ mata sawa amboac ondoc.
Eŋ êsap aômnêm biŋ tôŋ acgom, go êsa êndêŋ.
10 Aê gasom aôm toŋoc ŋalêlôm samucgeŋ.
Ôkêŋ aê janac jaê aômnêm biŋsu atom.
11 Aê kamasaŋ nêm biŋ gêc ŋoc ŋalêlôm
gabe jaŋgôm sec êndêŋ aôm atom.
12 O Apômtau, aoc gêôc aôm
ôndôŋ nêm ŋagôliŋ êndêŋ aê.
13 Aocsuŋ jasa biŋ, taŋ aôm awamsuŋ kôjatu naŋ,
samob sa ŋapep.
14 Aê têtac kêkac aê aômnêm biŋsu ŋalêŋŋa
kêlêlêc têtac kêkac aê awa nomŋa su.
15 Aê japuc biŋ, taŋ aôm kôjatu naŋ ŋam
ma matoc êndiŋ aômnêm lêŋgeŋ.
16 Aêŋoc ŋalêlôm kêkac aê aômnêm biŋsuŋageŋ.
Aê gabe jaliŋ aômnêm biŋ siŋ atom.
Tatu samuc Apômtaunê biŋsu
 
17 Ômoasiŋ nêm sakiŋwaga aê gebe jamoa matoc jali
ma jajop aômnêm biŋ.
18 Ôkêŋ matocanô êpoa lasê
gebe jalic aômnêm biŋsu ŋagêŋsêga.
19 Aê katu ŋacleŋ ŋaôma gaŋgôŋ nom.
Ônsaŋ nêm biŋsu auc êndêŋ aê atom.
20 Ŋoc ŋalêlôm gêjam aoc su
aômnêm biŋ taŋ kôjatu naŋ e tekoc gêbac.
21 Aôm goec biŋ lau kesowaga, taŋ teŋbeleŋ aŋgeŋ
ma sêkac tauŋ su aŋga nêm biŋsu naŋ.
22 Aê kamasaŋ aômnêm biŋsu,
amboac tonaŋ ôŋgôm aê majoc êmbac ma lau sêsu aê susu atom.
23 Kasêga sêkac tauŋ sa sêkic aêŋoc biŋ sêmoa,
mago nêm sakiŋwaga aê tec kapuc aômnêm biŋsu ŋam.
24 Aômnêm biŋsu gêgôm aê têtac ŋajam kêsa
gebe kêtu ŋoc gôliŋwaga.
Ŋalêlôm kêkac aê gebe taŋoc wamu Apômtaunê biŋsu
 
25 Aê kapô lêna tauc gaŋgôŋ wao ŋaô,
amboac tonaŋ mêŋônam aê sa êtôm, taŋ gôjac mata naŋ.
26 Gêdêŋ taŋ gajac miŋ ŋoc biŋ gêdêŋ aôm naŋ, aôm kôkêŋ taŋam aê.
Ôndôŋ nêm ŋagôliŋ êndêŋ aê jaŋô.
27 Ôkêŋ aêŋoc kauc êsa êpi intêna, taŋ nêm biŋsu kêjatu naŋ,
oc japuc aômnêm gêŋsêga ŋam.
28 Aêŋoc ŋalêlôm ŋawapac gê tôŋgeŋ ma galiŋ matocsulu elêmê.
Ôkêŋ ôlicwalô êsa êtôm gôjac mata.
29 Ôŋgamiŋ aê êndêŋ biŋ dansaŋ ŋalêŋ
ma ômoasiŋ aê ŋa aômnêm biŋsu.
30 Aê kajaliŋ lêŋ biŋŋanôŋa sa.
Kakêŋ nêm biŋsu kêkô aê laŋôcnêmŋa.
31 Aê kasap aômnêm biŋsu tôŋ.
O Apômtau, ôkêŋ aê jaŋgôm tauc paliŋ atom.
32 Aê gabe jalêti jasa aômnêm biŋsu ŋalêŋ
gebe ŋoc ŋalêlôm kêkac aê lêŋ tonaŋŋa.
Mec kauc êsaŋa
 
33 O Apômtau, ôndôŋ aê nêm biŋsu ŋalêŋ.
Aê gabe matoc êsap e wacjaô lasê.
34 Ôkêŋ ŋoc kauc êsa gebe jamansaŋ aômnêm biŋsu
ma jamansaŋ toŋoc ŋalêlôm samucgeŋ.
35 Ôwê aê jasa aômnêm biŋsu ŋalêŋ
gebe katu samuc aômnêm biŋ tonaŋ.
36 Ôkêŋ ŋoc ŋalêlôm êsap awa tôŋ atom,
êsap nêm biŋsugeŋ tôŋ.
37 Ônam matocanô ôkwi aŋga gêŋ nomŋa.
Ôkêŋ aê jasa nêm lêŋ topalêgeŋ.
38 Ôkêŋ biŋ, taŋ gôjac mata gêdêŋ lau-têtêc-aômwaga naŋ,
ŋanô êsa êpi nêm sakiŋwaga aê amboac tonaŋgeŋ.
39 Ôkac biŋ susu, taŋ katêc naŋ su
gebe nêm ŋagôliŋ ŋajam.
40 Biŋ ŋanô, aê gajam aoc su nêm jatu, taŋ gôjac jatu naŋŋa.
Ôkêŋ nêm biŋgêdêŋ êpuc aê tôŋ.
Ôliŋ andaŋ Apômtaunê biŋsu
 
41 O Apômtau, ôkêŋ nêm moasiŋ êmoasiŋ aê.
Ônam aê sa êtôm, taŋ gôjac mata naŋ,
42 gebe jajô ŋac, taŋ kêsu aê susu naŋ awa,
gebe aê kakêŋ gêwiŋ aômnêm biŋ.
43 Ma ôkôc biŋŋanô ŋamêtê su aŋga aê aocsuŋ samucgeŋ atom
gebe aê kakêŋ matoc aômnêm gôliŋ.
44 Aê gabe jamansaŋ nêm biŋsu toŋanôgeŋ
ma gabe jaŋgôm endeŋ tôŋgeŋ ŋapaŋ.
45 Amboac tonaŋ jasa laŋôcnêm sawageŋ
gebe aê gasom aômnêm biŋ, taŋ kôjatu naŋ.
46 Aê gabe jasôm aômnêm ŋagôliŋ êndêŋ kiŋ
tomajoc êmbacgeŋ.
47 Aê têtac ŋajam kêtu nêm biŋsuŋa,
taŋ aê têtac gêwiŋ naŋ.
48 Aê jatoc aômnêm biŋsu, taŋ têtac gêwiŋ naŋ sa
ma taêc ênam japuc aômnêm gôliŋ ŋam.
Aêac taêŋ êka Apômtaunê biŋsu
 
49 Taêm ênam biŋ, taŋ gôjac mata gêdêŋ nêm sakiŋwaga aê naŋ.
Biŋ tau kêkêŋ aê kakêŋ matoc.
50 Aê gaŋgôŋ jageo ŋasec, mago biŋ, taŋ aôm gôjac mata naŋ,
tec kêpuc aê tôŋ ma gê malô aê.
51 Lau sêkêli tauŋŋa sêsu aê susu ŋasec,
mago aê kakac tauc su aŋga aômnêm biŋsu atom.
52 O Apômtau, aê embe taêc ênam aômnêm ŋagôliŋ laŋgwaanôŋa,
naŋ oc ênac têtac tôŋ.
53 Aê têtac ŋandaŋ sec kêtu lau, taŋ sêkac tauŋ su aŋga Anôtônê naŋ,
gebe lau tonaŋ sêwi nêm biŋsu siŋ.
54 Aômnêm biŋsu kêtu ŋoc wê lanemŋa
gêdêŋ taŋ kasa ŋoc lêŋ gamoa jaê ŋoc malacmôkê ŋanô naŋ.
55 O Apômtau, aê taêc gêjam aômnêm ŋaê gêdêŋ gêbêc
ma kamasaŋ aômnêm biŋsu.
56 Moasiŋ ŋanô, taŋ gawê kaiŋ naŋ, tonec
gebe kamasaŋ aômnêm biŋsu.
Anôtônê biŋsu e ŋaŋêŋ laŋgwageŋ
 
57 Apômtau kêtu ŋoc gêŋlênsêm.
Aê kasôm kêtu tôŋ gebe jamansaŋ aômnêm biŋsu.
58 Aê kateŋ aôm toŋoc ŋalêlôm samucgeŋ
gebe taêm walô aê êtu biŋ, taŋ gôjac mata naŋŋa.
59 Aê taêc gêjam ŋoc lêŋ
ma gajam gôliŋ ockaiŋ gêdêŋ aômnêm ŋagôliŋ.
60 Aê gajam gamêŋ tôŋ atom, kakac taucgeŋ
gebe jamansaŋ aômnêm biŋsu.
61 Lau alôb-alôb nêŋ lêpoa gêsô aê tôŋ,
mago kaliŋ aômnêm biŋsu siŋ atom.
62 Aê gadi sa gêdeŋ gêbêcauc gêja lu gabe janam daŋge aôm
êtu nêm gôliŋ gêdêŋŋa.
63 Lau taŋ têtêc aôm
ma êsêac, taŋ taŋeŋ wamu nêm jatu naŋ, nêŋ ŋac teŋ aê.
64 O Apômtau, aômnêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gêjam nom auc.
Ôndôŋ aômnêm biŋsu êndêŋ aê.
Apômtaunê biŋsu ŋaŋanô
 
65 O Apômtau, aôm kômoasiŋ nêm sakiŋwaga ŋanôgeŋ,
kêtôm biŋ, taŋ gôjac mata naŋ.
66 Ôndôŋ mêtê tokauc ma mêtê jakip biŋ saŋa êndêŋ aê
gebe aê taêc kêka aômnêm biŋsu.
67 Gêdêŋ taŋ kôkôniŋ aê atomgeŋ naŋ, gao gamoa,
mago galoc kamasaŋ aômnêm biŋ kêtu tôŋ.
68 Aôm ŋac gabêjam ma kômoasiŋ lau.
Ôndôŋ aômnêm biŋsu êndêŋ aê.
69 Lau teŋbeleŋ aŋgeŋ sêga biŋ kêpi aê,
mago aê kamasaŋ nêm jatu toŋoc ŋalêlôm samucgeŋ.
70 Êsêacnêŋ ŋalêlôm ôliŋ ŋakam amboac ŋalêsi kêkêkam lau,
mago aê tec ŋoc ŋalêlôm kêkac aê kêtu nêm biŋsuŋa.
71 Aôm kôkôniŋ aê, tec kêmoasiŋ aê
gebe nêm mêtôc tau kêdôŋ nêm biŋsu gêdêŋ aê.
72 Awamsuŋ ŋabiŋsu kêmoasiŋ aê
kêlêlêc awamata totoŋ-totoŋ su.
Apômtaunê biŋsu ŋamêtôc gêdêŋ
 
73 Aôm lêmam kôkêŋ to kôlêsôb aê.
Ôwa ŋoc kauc sa gebe jajala aômnêm biŋsu.
74 Êsêac taŋ têtêc aôm naŋ, embe sêlic aê oc têntac ŋajam êsa
gebe aê kakêŋ matoc aômnêm biŋ.
75 O Apômtau, aê kajala gebe aôm kômêtôc biŋ jagêdêŋgeŋ,
tec kôkôniŋ aê kêtôm aômnêm biŋ ŋaŋêŋ.
76 Ôkêŋ nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa ênam maŋ aêmaŋ,
êtôm nêm biŋ, taŋ gôjac mata gêdêŋ nêm sakiŋwaga aê naŋ.
77 Taêm walô aê gebe jaŋgôŋ matoc jali
gebe aê têtac gêwiŋ aômnêm biŋsuŋageŋ.
78 Teŋbeleŋ aŋgeŋ, taŋ sêgôm aê waec sec naŋ, majeŋ êsa
ma aê tec taêc gêjam aômnêm biŋ, taŋ kôjatu naŋ ŋam.
79 Ôkêŋ êsêac, taŋ têtêc aôm to sêjala aômnêm biŋ, taŋ gôwa sa naŋ,
gebe sêkac tauŋ ôkwi dêndêŋ aê.
80 Ôkêŋ aêŋoc ŋalêlôm êsap aômnêm biŋsu tôŋ
gebe jaŋgôm tauc paliŋ atom.
Mec Apômtau ênam saŋa
81 Aôm nêm moasiŋ gêjô katuc
ma kakêŋ matoc aômnêm biŋ.
82 Matocanô kêkac gebe jalic biŋ, taŋ aôm gôjac mata naŋ,
ma katu kênac gebe “Êndêŋ ondoc, go ônam malô aê.”
83 Aê katôm bêlabi, taŋ dedeŋ e kêtu toŋ naŋ,
mago kaliŋ aômnêm gôliŋ siŋ atom.
84 Aômnêm sakiŋwaga nê bêc tendocgeŋ gêc.
Êndêŋ ondocgeŋ, go ômêtôc lau, taŋ sêlêsu aê naŋ, nêŋ biŋ.
85 Lau taŋ sêkêli tauŋ naŋ, sêkwê sê aê.
Lau taŋ seo gala aômnêm biŋ naŋ, sêgôm biŋ tonaŋ.
86 Aômnêm biŋsu samob tobiŋŋanôgeŋ.
Êsêac sêôc aê ôkwi ŋa biŋ dansaŋ, amboac tonaŋ ônam aê sa.
87 Sauŋgeŋ oc senseŋ aê su janaŋa aŋga nom,
mago aê tec gabe jawi biŋ, taŋ aôm kôjatu naŋ, siŋ atom.
88 Aôm ŋacmoasiŋ ônam aê sa êtu nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gebe jaŋgôŋ matoc jali
gebe jaŋgôm awamsuŋ ŋabiŋ ŋanô êsa.
Takêŋ êwiŋ Apômtaunê biŋsu
 
89 O Apômtau, aômnêm biŋ kêtu tôŋ kêsa aŋga undambê
ma ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
90 Aômnêm biŋ ŋaŋêŋ ênêc êtôm gôlôac to gôlôac.
Aôm kôsuŋ nom su, tec gacgeŋ kêkô ŋajaŋa kêsa.
91 Gêŋ taŋ kôkêŋ naŋ, kêkô e gêdêŋ galoc
gebe gêŋ samob têtu nêm sakiŋwaga.
92 Aômnêm biŋsu embe êtu aê têtac gêwiŋ ŋamôkê atom,
oc janaŋa êndêŋ taŋ gêŋwapac kêkôm aê auc naŋ.
93 Aê gabe jaliŋ aômnêm jatu siŋ atomanô
gebe aôm kôkêŋ, tec kêpuc aê tôŋ gaŋgôŋ matoc jali.
94 Aê katu aômnêm gêŋ, ônam aê sa
gebe aê kapuc aômnêm gôliŋ tec gamoa.
95 Lau alôb-alôb dêdib aê gebe senseŋ aê su,
mago aê taêc gêjam aômnêm biŋ, taŋ gôwa sa naŋ.
96 Aê galic gêŋ samob ŋatêku gêc.
Aômnêm biŋsu tageŋ tec ŋamadiŋ masi.
Têtac gêwiŋ Apômtaunê biŋsu
 
97 Aê têtac gêwiŋ nêm biŋsu kêlêlêc
ma taêc gêjam kêtôm bêcgeŋ.
98 Nêm biŋsu gêc aêŋa ŋapaŋ
ma gêgôm ŋoc kauc kêsa kêlêlêc ŋoc ŋacjonêŋ su.
99 Aêŋoc kauc kêlêlêc ŋoc kêdôŋwaga samob nêŋ su
gebe aê taêc gêjam biŋ tageŋ, taŋ aôm gôwa sa naŋgeŋ.
100 Aêŋoc kauc kêsa kêlêlêc kwalam laŋgwa nêŋ su
gebe aê kamasaŋ aômnêm jatu.
101 Aê kagamiŋ ockaiŋ gêdêŋ lêŋ geo samob
gebe Jamansaŋ aômnêm biŋ ŋapep.
102 Aê kakac tauc su aŋga nêm gôliŋ atom
gebe aôm taôm kôdôŋ aê.
103 Aê kasaê aômnêm biŋ gebe ŋakana ŋajamanô.
Kasaê ŋakana kêlêlêc lêp su gêc aocsuŋ.
104 Aômnêm jatu gêwa ŋoc kauc sa,
tec kakêŋ kisa gêdêŋ biŋdansaŋ samob.
Apômtaunê biŋsu kêtu ockaiŋ ŋaja
 
105 Aômnêm biŋ kêtu ockaiŋ ŋadaweŋ
ma ja teŋ kêpô ŋoc intêna.
106 Aê katôc lemoc ma jamansaŋ êtu tôŋ
gebe taŋoc wamu aômnêm gôliŋ gêdêŋ.
107 Gêŋwapac gêjac aê tôŋ kasêp ŋêŋgeŋ gaja.
O Apômtau, ojop aê jamoa matoc jali êtôm nêm biŋ, taŋ gôjac mata naŋ.
108 O Apômtau, ôkôc ŋoc da lambiŋŋa sa
ma ôndôŋ nêm gôliŋ êndêŋ aê.
109 Aê kasa paŋ lêndaŋ gebe jamac ênduŋa endeŋ tôŋgeŋ,
mago kaliŋ aômnêm biŋsu siŋ atom.
110 Lau alôb-alôb sêwa lakô aê,
mago aê gao gala aômnêm jatu teŋ atom.
111 Biŋ taŋ aôm gôwa sa naŋ, kêtu ŋoc gêŋlênsêm teŋgeŋŋa
kêtu aêŋoc ŋalêlôm kêtu samuc ŋam.
112 Aêŋoc ŋalêlôm taê gêjam kêtu tôŋ gebe jaŋgôm aêmnêm biŋsu ŋanô êsa,
jaŋgôm endeŋ tôŋgeŋ e jamac êndu.
Apômtaunê biŋsu kêtu lamu ŋajam
 
113 Aê kakêŋ kisa gêdêŋ lau, taŋ nêŋ ŋalêlôm gêja lu naŋ,
mago aê têtac gêwiŋ aômnêm biŋsu.
114 Aôm kôtu ŋoc lamu to lautuc.
Aê kakêŋ matoc aômnêm biŋ.
115 Amac lau secwaga, akac taôm sa naamoa jaêc.
Aê gabe jamansaŋ ŋoc Anôtônê biŋsu.
116 Ôpuc aê tôŋ êtôm biŋ, taŋ gôjac mata naŋ, gebe jamoa matoc jali.
Aê kakêŋ matoc aôm, amboac tonaŋ ôŋgôm aê majoc êsa atom.
117 Ôpuc aê tôŋ gebe jamoa ŋajam
ma jamansaŋ aômnêm biŋsu endeŋ tôŋgeŋ.
118 Aôm oc ôtiŋ lau samob, taŋ seo gala aômnêm biŋsu naŋ, siŋ
gebe êsêac sêsau tauŋ ŋamelocŋageŋ.
119 Lau samob, taŋ sêkac tauŋ su naŋ, aôm gôlic êsêac amboac gêŋ gambu.
Ma aê tec têtac gêwiŋ biŋ, taŋ aôm kôdôŋ naŋ.
120 Aê katêc aôm e ôlilu gêli.
Aê katêc tauc kêtu nêm mêtôcŋa.
Taŋeŋ wamu Apômtaunê biŋsu
 
121 Aê kamasaŋ biŋ solop to biŋgêdêŋ kêtu tôŋ.
Ôwi aê siŋ êndêŋ sêlêsutêna atom.
122 Ôjô nêm sakiŋwaga awa gebe ômoasiŋ eŋ.
Ôkêŋ teŋbeleŋ aŋgeŋ sêkôniŋ aê tôŋ atom.
123 Matocanô ŋawapac kêsa gebe aê gaôŋ nêm moasiŋ,
gaôŋ aôm gebe ônam aê sa êtôm gôjac mataŋa.
124 Ônam nêm sakiŋwaga sa êtôm nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa
ma ôndôŋ nêm biŋsu aê jajala.
125 Nêm sakiŋwaga aê, ôwa ŋoc kauc sa
gebe jajala biŋ, taŋ aôm ôwa sa naŋ ŋapep.
126 Apômtaunê noc gebe êwaka tau saŋa kêdabiŋ
gebe êsêac sêgôm aômnêm biŋsu popoc.
127 Kêtu tonaŋŋa aê têtac gêwiŋ nêm biŋsu
kêlêlêc awamata totoŋ-totoŋ su.
128 Kêtu tonaŋŋa nêm jatu gêjam gôliŋ aê.
Aê gadec lêŋ dansaŋ samob.
Ŋalêlôm kêkac gebe taŋeŋ wamu Apômtaunê biŋsu
 
129 Biŋ taŋ aôm gôwa sa naŋ, kaiŋ teŋ.
Kêtu tonaŋŋa ŋoc ŋalêlôm kêsap biŋ tau tôŋ.
130 Aôm embe ônac nêm biŋ lêtêŋ, oc êpô gamêŋ
ma êwa lau meloc-meloc nêŋ kauc sa.
131 Aômnêm biŋsu gêjô aê
e aoc ec-ecgeŋ.
132 Ôkac taôm ôkwi êndêŋ aê ma taêm walô aê,
êtôm gôgôm gêdêŋ lau, taŋ têntac gêwiŋ nêm ŋaê naŋ.
133 Ôkêŋ nêm biŋ êpuc ockaiŋ tôŋ
ma ôkêŋ gêŋ sec teŋ ênam gôliŋ aê atom.
134 Ônam aê kêsi êndêŋ ŋamalac, taŋ sêkôniŋ aê tôŋ naŋ,
go jamansaŋ aômnêm jatu êtu tôŋ.
135 Ôkêŋ laŋômanô êpô nêm sakiŋwaga
ma ôndôŋ nêm biŋsu êndêŋ aê.
136 Matocsulu keseleŋ amboac bu
kêtu lau sêmasaŋ aômnêm biŋsu atom ŋa.
Apômtaunê biŋsu ŋamêtôc gêdêŋ
 
137 O Apômtau, aôm ŋac gêdêŋ
ma aômnêm gôliŋ jagêdêŋ samob.
138 Aôm kômasaŋ nêm biŋsu tobiŋgêdêŋ
ma kômasaŋ tobiŋ ŋaŋêŋ ŋanô amboac tonaŋgeŋ.
139 Aê têtac ŋandaŋ kêlakoc aê sec
kêtu ŋoc soŋo-soŋo sêliŋ aômnêm biŋ siŋŋa.
140 Aômnêm biŋ, taŋ gôjac mata naŋ, ŋakêŋkêŋ laŋgwageŋ
ma nêm sakiŋwaga têtac gêwiŋ biŋ tau.
141 Aê katu ŋac sawa to sêbu aê,
mago kaliŋ aômnêm jatu siŋ atom.
142 Aômnêm biŋgêdêŋ kêtu biŋgêdêŋ teŋgeŋŋa
ma aômnêm biŋsu tau biŋŋanô.
143 Aê kapô lêna to gêŋwapac gêgôm aê,
mago nêm biŋsu gêgôm aê têtac ŋajam kêsa.
144 Biŋ taŋ aôm gôwa sa naŋ, oc ênêc ŋaŋêŋ endeŋ tôŋgeŋ.
Ôwa ŋoc kauc sa, go jaŋgôŋ matoc jali.
Mec Apômtau ênam saŋa
 
145 Aê gamôêc toŋoc ŋalêlôm samucgeŋ gêdêŋ aôm. O Apômtau, ôkêŋ taŋam aêmaŋ.
Aê gabe jamansaŋ aômnêm biŋsu êtu tôŋ.
146 Aê aoc gêjac aôm gebe ônam aê sa,
go jaŋgôm biŋ, taŋ gôwa sa naŋ, ŋanô êsa.
147 Aê gadi gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ ma kataŋ tauc kapôêŋ.
Aê matoc kêsap aômnêm biŋ tec gamoa.
148 Matoc jali ŋapaŋ gêdêŋ gêbêc baliŋ e geleŋŋa
ma taêc gêjam biŋ, taŋ aôm gôjac mata naŋ, gêc ŋoc ŋalêlôm.
149 Ôkêŋ taŋam aê êtu nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa.
O Apômtau, ôkêŋ aê jamansaŋ aômnêm gôliŋ.
150 Lau taŋ têtim aê, mago sêkac tauŋ su aŋga aômnêm biŋsu naŋ,
têdabiŋ aêgac.
151 Ma aôm Apômtau, tec gômoa aê ŋagala
ma aômnêm biŋsu samob kêtu biŋŋanô.
152 Aê kajala biŋ, taŋ aôm kômasaŋ naŋ, wanêcgeŋ
gebe aôm kômasaŋ gebe ênêc teŋgeŋŋa.
Mec Apômtau ênam kêsiŋa
153 Ôlic ŋoc ŋandaŋ ma ônam aê samaŋ
gebe aê kaliŋ aômnêm biŋsu siŋ atom.
154 Ônam gôliŋ ŋoc biŋ ma ônam aê kêsi.
Ojop aê jamoa matoc jali êtôm nêm biŋ, taŋ gôjac mata naŋ.
155 Aôm oc ônam lau alôb-alôb kêsi atom
gebe êsêac sesom aômnêm biŋsu atom.
156 O Apômtau, aôm taêm walô lau kêlêlêc.
Ojop aê jamoa matoc jali êtôm nêm biŋgêdêŋ.
157 Lau taêsam sêjanda aê to sêlêsu aê,
mago aê gawi aômnêm biŋ, taŋ gôwa sa naŋ, siŋ atom.
158 Ŋoc ŋalêlôm gêbu lau-sêkêŋ-gêwiŋ-atomwaga
gebe êsêac sêmasaŋ aômnêm biŋsu atom.
159 Ôlic aê, tec têtac gêwiŋ nêm jatu nec.
Ojop aê jamoa matoc jali êtôm nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa.
160 Aômnêm biŋ kêtu biŋŋanô anô tau.
Aômnêm gôliŋ gêdêŋ samob oc ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Ŋalêlôm samucgeŋ êndêŋ Apômtaunê biŋsu
 
161 Aê gajam kauc tauc ma kasêga sêlêsu aê,
mago ŋoc ŋalêlôm kêtêc aômnêm biŋ tageŋ.
162 Aê katu samuc biŋ, taŋ aôm gôjac mata naŋ,
kêtôm ŋac teŋ gêjac siŋ e kêtap awa taêsam sa.
163 Aê gadec to kakêŋ kisa biŋ dansaŋ
ma têtac gêwiŋ aômnêm biŋsu tageŋ.
164 Aê aoc gêôc aôm kêtôm bêcgeŋ kêtu dim 7
kêtu aômnêm gôliŋ gêdêŋŋa.
165 Lau taŋ têntac gêwiŋ nêm biŋsu naŋ, sêmoa tobiŋmalô ŋanô
gebe gêŋ teŋ êŋgôm êsêac sembeŋ atomanô.
166 O Apômtau, aê kakêŋ matoc aôm gebe ônam aê sa
ma kamasaŋ aômnêm biŋsugac.
167 Aêŋoc ŋalêlôm kêmasaŋ biŋ, taŋ gôwa sa naŋ, kêtu tôŋ
ma têtac gêwiŋ kêlêlêc.
168 Aê kamasaŋ nêm jatu to biŋ, taŋ gôwa sa naŋ.
Aôm kôjala aêŋoc lêŋ samob kêtu tôŋ.
Mec Apômtau ênam saŋa
 
169 O Apômtau, ŋoc taŋi wacêsô aôm taŋamsuŋ.
Ôwa ŋoc kauc sa êtôm nêm biŋ.
170 Ŋoc mec wacêsô aôm taŋamsuŋ
ma ônam aê sa êtôm biŋ, taŋ gôjac mata naŋ.
171 Lanem oc êsêwa êsa aocsuŋ
gebe aôm kôdôŋ nêm biŋsu gêdêŋ aê.
172 Imbeloc oc ênam wê êpi nêm biŋ
gebe aômnêm biŋsu samob jagêdêŋ.
173 Ômansaŋ lêmam gebe ônam aê sa
gebe aê kajala aômnêm jatu.
174 O Apômtau, aê gajam aoc su gebe ônam aê sa
ma aômnêm biŋsu gêgôm aê têtac ŋajam kêsa.
175 Ojop aê jamoa matoc jali gebe jalanem aôm
ma nêm gôliŋ ênam aê sa.
176 Aê gao sic amboac domba gêbôm, onsom nêm sakiŋwaga
gebe aê kaliŋ aômnêm biŋsu siŋ atom.