Jon ane kapia mate ane
1
Yaun ebe ve tanambweg matawand ane ok
Amei aro kapia etenik gipil yaun ebe ve tanambweg matawand ane ok. Pomate gipasang nalk tis gulumb ite nangge be yaun (Kilisi) nok giengk gimungg, amei aute be ali yaun nok ano gisov matanongg amei gikwai. Amei ali be baingg amei amb yaun nok gikwai. Givin ebe tanambweg matawand ane dabe nok meng-gihlang taku gitip ok, ete amei ali ei beti anei ane yaun gitangi yem. Warik ei gibweg givin Tame Pomate ge, beti ande Pomate ges ei ru gitangi eitit. Gen ebe amei aute ane yaun be ali ok, ete anei gitangi yem givin veik yem unme unvin amei be eitit tepwengge tanvang tanpil dongke tis tand vevie-ngge tanvin Pomate gabu Natu Yisu Kilisi. Amei aro yaun etenik veik ginei yem unsov ane lu ge, okob atob nilgum be eitit tat-vevie niengk dangetok.
Pomate ei Amol bogbogo ane
Yaun ebe amei aute nangge Yisu avo be anei binge gitangi yem ok eteik; Pomate ei Amol bogbogo ane roro be gen aiweng tumi ane ti giengk ei aplo ite molge. Dangetok be ginei eitit tanei dangeteik tanei eitit tavang tavin ei, bemem sawa etok ge eitit talgum gen aiweng tumi ane okob etok weik eitit amolmol bingkasop ane. Ve eitit talgum and yaun be tis and kulkul ebe tanei ok ano gile ite. Bemem ginei eitit tanvang tansov bogbogo aplo dangete Pomate ei ate givang gisov bogbogo aplo ok, atob eitit tand nivin it-ate be tanvang vie-ngge. Be Pomate Natu Yisu ane twerk atob nisin eitit and gen tiate tepwengge nikwai.
Be ginei eitit tanei dangeteik tanei; Eitit talgum gen tiate ti ite, atob tanyo it-ate be yaun ano ti atob niengk eitit aplond ite molge. Bemem ginei eitit tanei and tiate ebe talgum talgum ok binge nitangi Pomate, atob ei nisin eitit and tiate bambamo ete talgum talgum ok nikwai. 10 Bemem ginei eitit tanei eitit talgum gen tiate ite, okob atob tandi Pomate weik ebe amol bingkasop ane ti ok. Ve Pomate gili eitit ginei eitit amolmol tiate ane roro, be ei ane yaun ti atob niengk eitit aplond ite yapin.