Pol ane kapia bulwer ailu (2) ane gitangi amolmol bui ane nangge Korint
1
Kilisi Yisu ane aposel ayeu Pol, ebe Pomate ta gitung be geb ok, be tis eitit and nune Timoti, eilu aro kapia etenik gitangi yem amolmol bui ane nangge Korint, be tis amolmol tepwengge ebe imbweg Akaia as taku ok.
Tamand Pomate gabu eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi atob inemb as tas viti be tis as yaun bwai bwaya nitangi yem.
Pol ginei ane ta-vie gitangi Pomate
Eitit avond nivwat and Amol Bamo Yisu Kilisi Tame Pomate are. Ve eitit Tamand bamo Ei, be tas viti be tis yaun bwai bwaya ane dabe giengk Ei. Ei geb eitit ru givin ebe tanggas gen bunam walang ano ok, love ande eitit ate gitangi ebe ve tanemb amolmol subu ebe ivang tis bunam ge ok ru weik etok ge ve gwangne ebe tanggas nangge Pomate ok. Amei anggas bunam walang ano weik ete Kilisi gigas ok. Bemem Pomate geb amei ru vie-ngge weik ete geb Kilisi ru ok. Ginei amei anggas vavavne, okob amei mei vavavne etok atob nemb yem ru be unambweg vie-ngge. Be ginei Pomate nemb amei ru, okob atob ei nemb yem ru weik etok ge, be nemb gwangne nitangi yem nivin veik unro aim ate ta be un-gas vavavne weik ete amei ok tis aplongg aim dongke-ngge. Amei ali yem gitangi ebe atob unro aim ate ta be unvarkei gwangne ok. Be atpweng etok are givin ve yem unggas vavavne uvin amei, beti atob Pomate nemb yem ru dangete geb amei ru ok nivin weik etok ge.
Angg nune-nggen; Amei tangg amei givin ve anei gen bunam bambamo ebe amei anggas nangge Akaia as taku ok ane yaun nitangi yem be unaute kob: Amei anggas vavavne bamo molge gitlek be gilgum amei tiate molge love kasopge be anmat vunu. Bingano, amei ali anei atob anmat vunu bingano ge. Amei anggas vavavne dangetok veik tangg amei niluni amei ate ite ma. Tangg amei niluni Pomate ane gwangne ebe ges ges amolmol it-kitin vukuri nangge taku gimat ane ok dongke-ngge. 10 Ei geb amei ru be gitin gen bunam bambamo etok gikwai amei, beti atob nemb amei ru nindeb mul ane ok nivin weik etok ge. Amei tangg amei giluni Ei dongke-ngge, ebe atob nemb amei ru painge-ngge ok. 11 Be yem ok unemb amei ru be unes miengk ve amei ane nivin weik etok ge, veik Pomate niute amolmol bon ge as miengk be nilgum ano nile ve nemb amei ru. Kob atob amolmol anongge indi gen vie ebe Pomate gilgum gitangi amei ok, be atob inemb avos ponge be inei as tas-vie nitangi Pomate.
Gen ebe gilgum beti Pol ta gitung ve atob ninumul nile Korint vukuri bwaya ok
12 Amei tangg amei vevie ane dabe dangeteik; Nangge amei aplongg amei, amei atpweng are roro-ngge anei amei avang avin yem nangge nalk etenik be as amei luev vie-ngge tis aplongg amei dongke-ngge weik ebe Pomate ane amolmol-gen ok. Amei avang asov amolmol as yaun ane lu ite ma! Amei avang asov Pomate dongke-ngge ane yaun bwai bwaya ane gwangne ane lu. 13 Amei aro yaun ebe gitangi ve yem ate unav-nauwi (unsam) be unatpweng are ok ge gitangi yem, be aro yaun ti ebe bunam molge ok givin ite. Ayeu gali ganei atob yem unatpweng yaun etok tepwengge are. 14 Be warik ok weik etok ge, yem utpweng amei mei kulkul are vevie ite nangge. Ve gen siti ebe yem utpweng are ok ete dangeteik; Yem gitangi ebe atob tangg aim vevie ve amei ane ok, dangete asonge amei tangg amei vevie ve yem ane nivin ebe eitit and Amol Bamo Yisu ve ninumul ninme ok.
15 Ayeu gali gen bambamo ete yem tangg aim gitung ok gikwai, beti warik ayeu ganei nalek nali yem nimungg. 16 Ayeu tangg gitung ve nalek nali yem nimungg bekob namdil nale Masedonia as taku. Bekob nangge Masedonia be nanumul nambe yem ane nalek vukuri, veik yem unemb ayeu ru be nale Judaia as taku. 17 Dangetok beti givin ebe ayeu tangg gitung ve atob nas angg luev dangetok ok, ayeu tangg gitung yaun sinsin-ge me ganei yaun ailu gipil dongke weik ebe amolmol ok be ganei “Ece” be “Ma” gipil dongke ite ma yapin. 18 Pomate Ei Amol yaun ano ane be ei gitpweng are ginei ayeu ganei angg yaun be ganei “Ece,” me “Ma,” gipil dongke ite ma molge. 19 Ve Pomate Natu Yisu Kilisi ebe eilu Silvanus be Timoti, anei Ei ane yaun gitangi yem ok, Ei ginini ebe ginei yaun be ginei “Ece” be “Ma” gipil dongke ok. Kilisi etok Pomate ane yaun ano. 20 Ve Ei Amol etok ebe ginei “Ece,” gitangi Pomate ane yaun bambamo ebe gibiti ok. Beti eitit avond givwat Pomate ane bogbogo be tanei, “Bingano,” ve Yisu Kilisi are ane. 21 Pomate Ei ate ge ete giro eitit ta be tavang tavin Kilisi, be ei geb kulkul aposel ane gitangi amei. 22 Ei geb eitit be metahlang ve ane amolmol-gen gikwai be geb ane Ngalau Yamar gitangi eitit, veik nes ru ve atob eitit tan-gas gen ebe Ei gipasang yapin ve nemb nitangi eitit ok nindeb mul ane.
23 Pomate gitpweng awangg tangg gitung are, dangetok be kob Ei ate ge ninei lavo nitangi yem, be ayeu bwaingg ve ret namb bunam nitangi yem beti ayeu tangg gitung ve ganei atob natangi yem nalek vukuri bwaya. 24 Dangeteik; Amei bwaingg amei ve avongg amei nirau yem be anei, “APLONGG AIM IVIN POMATE.” Amei bwaingg amei ve ret analgum gen dangetok. Ve amei ali gikwai anei yem ande aplongg aim givin gwangne molge. Bemem amei algum ve anambweg anvin yem be analgum kulkul, veik analgum be yem tangg aim vevie ninggas ta-ngge.