Aposol
1
Yisu gibiti yaun ve ginei atob nihlin Ngalau Yamar be ninme
O Tiopili, Ayeu garo yaun mate ane gikwai gipil gen bambamo ebe Yisu gilgum be gibul ok, givin ebe ei geb ane kulkul vaku-ngge, be ginme love gitangi ebe Pomate gigas ei gireu gile gulumb ok. Givin sawa etok Pomate gigas Yisu gireu gile ite nangge, be Ngalau Yamar geb Yisu avwut be ginei yaun kulkul ane gitangi amolmol ebe warik ei geb eisir yapin ve in-gas mateu intangi nam-nam ge inde ok. Ei gigas vavavne be gimat vunu bekob matawe be gimdil vukuri be ges ate ru gitangi ane amolmol kulkul ane be givang givin eisir gitangi as-mate 40. Be gilgum kulkul walang ano nangge eisir nas veik indi be inatpweng are roro-ngge inei ei gimat vunu bemem ande matawe vukuri. Be ei ginei yaun gipil ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok lavo gitangi eisir givin. Yisu givang givin eisir ge nangge be ges bing ve eisir be ginei; “Yem unamdil unkwai Jerusalem bwaya, be unambweg love Tamangg nemb gen ebe warik gibiti ane yaun ge be ayeu ganei binge gitangi yem ok, nikwai kob unvang! Ve Jon ges bui sanggu gipil yem ve bui singe, bemem bwayage kob atob yem un-gas Ngalau Yamar.”
Yisu gireu gulumb gile
Givin sawa etok eisir aposel imbweg dongke ivin Yisu, be eisir iutani ei be inei, “Amol Bamo, atob sawa etenik ge mie nomb amei ru be nomb gwang-ne nitangi amei Israel be amei ate anemb amei nalk dabin dang warik me ma?” Be Yisu ginei gitangi eisir, “Yem gitangi ebe atob unatpweng sawa ebe Tamangg ei ate ta gitung ok are ok ite. Bemem Ngalau Yamar atob niro yem ta be unei awangg yaun ebe gamat vunu be gamdil vukuri ok, nangge Jerusalem be nangge Juda as taku be nangge Samaria as taku be tis taku walang ok.” Yisu ginei yaun etok gikwai kob eisir ivarkei be itlo ei ebe gireu gulumb gile ok, be umbim ti ginme gisil Yisu be eisir ili ei vukuri ite. 10 Eisir ivarkei be nas giro gulumb ta ivarkei be seukie-ngge ili amol ailu ino kup bogbogo ge be inme ivarkei imbloblo eisir. 11 Be sulu inei, “Yem amolmol Galilaia ane ebenik, unvarkei be nangg-aim iro gulumb ta dang-etok bwaya, ve Yisu ebe galkik uli ok ete ande Pomate gigas ei gikwai yem be gireu gulumb gile gikwai. Be Yisu nok atob ninumul ninme weik ete galkik uli ei gireu gulumb gile ok.”
Eisir emb amol ti ve geb kulkul giwel Judas
12 Bwayage-kob eisir aposel nangge matendubi ebe ei oliv givarkei ok, be ilumul ile itak Jerusalem vukuri. Matendubi nok, giengk aikawe kasop-gege gikwai nam bamo Jerusalem. 13 Eisir isov Jerusalem ile be ipil as nam ile imbweg nam aplo ei-nggoto ane. Be eisir nok ares eteik, Saimon Pita gabu Jon, be Jems gabu Endru, Pilip gabu Tomas, be Batolomai gabu Matai be Alapai natu Jems. Be Saimon, amol ebe gilgum ve nitin amolmol Rom ane inkwai Israel ok, gabu Judas Jems natu. 14 Eisir etok tis avie gaptol subu be tis Yisu tine Malia be male-nggen tepwengge ipil dongke be es miengk geb ta-ngge tis as-mate walang ok. 15 Be bwayage-kob Yisu ane amolmol-gen gitangi 120 iro isate sut ve inkasa, be Pita gimdil givarkei amolmol tepwengge nas ve ninei yaun be ginei;
16-20 “Angg nune-nggen, Warik Ngalau Yamar geb Dawit avut be ginei yaun ebe giengk kapia Sam ane ok gipil Judas ve asonge Judas nitwem amolmol valir ane be inemb Yisu ta. Be yaun etok galkik ande ano gile. Yaun nok ginei dang-eteik:
‘Ei ane nam atob niengk bun sin-ge.’
Be yaun nok ake ti givin weik eteik,
‘Amol ti atob niwel ei be ninggas ei ane kulkul.’
(Judas gigluend ve ate be gikaiwel love subwe girun bekob beleinge gile gitak be ta ges vier gile gihlang. Be amolmol ivwat ei ane kulkul tiate ebe gilgum ok ane mone ile be ivgo nalk sawa ete ei gimat giengk ok ve ei ate utle ulis ane. Be gideb mul ane kob amolmol Jerusalem ane iute binge inei nolge Judas gimat vunu, beti eisir ital taku ete Judas gimat giengk ok inei, “Taku twerk ane.”)
Judas nok ei ameimei amol ti ebe warik Yisu geb amei ve analgum kulkul anvin amei ate ok. 21-22 Dang-etok be eitit tanemb amol vaku ti ve ninggas Judas ane kulkul be nivang nivin eitit veik ninei Amol Bamo Yisu ane binge ebe gimat vunu bemem ande matawe be gimdil vukuri ok nitangi amolmol. Bemem eitit tandi amol ti ebe givang givin eitit givin ebe Jon ges bui sanggu gipil Yisu be ginme love ebe Yisu gikwai eitit be gireu gulumb gile ok.” 23 Beti eisir ital amol ailu ares gile gihlang, amol ti are Josep ebe ital inei Basabas ok (be are ti Jastas.) Be amol ti are Matias. 24 Bekob es miengk gitangi Pomate be inei, “Amol Bamo, Mie gutpweng amolmol tepwengge aplos are gikwai, dang-etok be mie nos sulu ailu eteik as amol ti ebe mie tam givin ok ru nitangi amei, 25 ebe ve ninggas kulkul etenik niwel Judas ok. Ve nolge Judas gikwai kulkul etenik be givang taku tiate ebe ei gilgum ve nimbweg ok ane gikwai.” 26 Be eisir es bwas ivang love emb Matias ve nemb kulkul niwel Judas be nivang nivin eisir aposel 11 ebe ivang yapin ok.