Pol ane kapia gitangi amolmol Epeses ane
1
Pomate ane tangg givin beti geb ayeu Pol ve Yisu Kilisi ane amol kulkul ane. Ayeu garo kapia etenik gitangi Pomate ane amolmol-gen nangge Epeses ebe aplos givin Yisu Kilisi ok. Ayeu tangg givin ganei Tamand Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi inemb as tas-viti be tis as yaun bwaibwaya nilek nivang nivin yem.
Pomate geb gen vevies walang ok gitangi eitit ve gisov Yisu Kilisi ane ge
Eitit avond nivwat Pomate eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi Tame are, ve Kilisi ane amolmol-gen eitit beti Pomate geb gen vevies gulumb ane gitangi eitit ve niro dalgond ta. Warik vaku ge ei gipasang nalk ite nangge, be ei geb eitit gimungg yapin ve Kilisi ane gen. Veik tanvang vie-ngge be tanalgum gen tiate bwaya, velob ei nili eitit tiate, ve ei tangg givin eitit ano ano-ngge. Pomate tang gitung gen etok gimungg yapin ve atob ninggas eitit ve natu-nggen, beti geb Natu Yisu Kilisi ginme be gimat vunu ve eitit ane. Ei gilgum gen etok gitangi ebe ei ate ane tangg givin ok. Dangetok be eitit avond nivwat Pomate are ve geb gen vie molge gitangi eitit, ve geb Natu dongke ebe tangg givin gitlek ok gitangi eitit. Pomate ta-viti ve eitit bamo molge beti geb Kilisi ginme be gimat vunu ve eitit ane, be ane twerk gisin eitit and gen tiate ebe talgum ok tepwengge gikwai. Ei geb gen vevies walang ano gitangi eitit ve gisov Ei Amol tis dabe gwet bamo be gitpweng gen walang ok are. Be warik Pomate tang gitung ve ginei atob nes gen ebe givuaivun ate ge ok ru nitangi eitit ve nemb Kilisi ninme nalk. Beti ei gilgum gen gitangi ebe warik ei ate tang gitung gimungg yapin ok. 10 Be gen ebe Pomate tang gitung ve nilgum ok eteik, ginei sawa ebe ei tang gitung yapin ok menihlang okob atob ei niro gen walang ok, nangge gulumb be tis nalk sut nisov dongke be nemb Kilisi ve nemb gen walang etok dabin.
11 Beti gen walang ok ande meng-gihlang gitangi ebe warik ei tang gitung gimungg yapin ok. Pomate geb eitit ebe tavang tavin Kilisi ok ve ane amolmol-gen gisov ei ate ane yaun ebe warik tang gitung gimungg yapin ge ok. 12 Dangetok be eitit ebe warik aplond givin Kilisi ok, avond nivwat Pomate ane bogbogo. 13 Be yem ebe ute mateu gipil luev ebe Pomate ve nemb eitit ru be aplongg-aim givin Kilisi ok, yem ok weik etok ge, Pomate geb yem ve Kilisi ane amolmol-gen gikwai ve geb Ngalau Yamar ebe warik gibiti ane yaun gimungg ok gitangi yem gikwai. 14 Ngalau Yamar etok, etok gen vie ebe warik Pomate gibiti ane yaun gimungg ve nemb nitangi eitit ok ane tuvweng. Be ei geb Ngalau Yamar gitangi eitit ve gisov ei geb eitit ve ane gen gikwai veik tanambweg be tanasge sawa ebe ei ve ninme be ninggas eitit tande tanambweg tanvin ei ok. Dangetok be eitit avond nivwat bogbogo dabe Pomate are.
Pol ane miengk
15 Ayeu gaute yem aplongg-aim givin Amol Bamo Yisu gwangne molge, be tangg-aim givin amolmol walang ok ebe aplos givin Pomate ok ane binge, 16 beti ayeu gas miengk be ganei angg tangg-vie gitangi Pomate ve yem ane gigas ta ge. Be tang-gitung yem gisov angg miengk aplo givin. 17 Ayeu gas miengk gitangi eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane Pomate, eitit Tamand bogbogo ane veik ei nemb Ngalau Yamar nitangi yem be nemb dabas gwet vie nitangi yem love unatpweng ei ane yaun ane dabe arkare veik unatpweng Pomate are bupwe-ngge. 18 Be gas miengk gitangi Pomate givin ve niro yem aim tangg-aim gitung ta veik unatpweng gen vie molge ebe ei gilgum ve geb eitit ve ane amolmol-gen be tambweg ve tasge ve asonge nemb nitangi ane amolmol-gen nindeb mul ane ok are. 19 Ayeu gas miengk givin veik yem unatpweng ei ane gwangne ebe gitlek gwangne walang etek ok, ebe geb kulkul nangge eitit bui ane aplond ok are. Be ei ane gwangne nok, 20 ete warik ges Yisu itin nangge taku gimat ane be gigas ei gireu gile gibweg gibloblo ei ate nangge ane taku ebe gulumb ok. 21 Be galkik etek ande Kilisi ge geb amolmol bambamo ebe tis ares ok, be tis amolmol ebe ivarkei mate ve amolmol ok, be amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin ok, be amolmol lai ane be tis pomate walang ok dabin. Be tis gen walang ete galkik giengk nik be gen be asonge menihlang nindeb mul ane ok givin. Ei ge geb gen bambamo etok tepwengge dabin. 22 Pomate gitak gwangne walang ok gisov Kilisi ane gwangne ane lu, be geb ei weik amolmol bui ane walang ok as twelk be Amol Bamo ebe geb amolmol bui ane tepwengge dabin ok. 23 Be amolmol bui ane tepwengge weik Kilisi utle ulis, be Kilisi givang givin gen walang ok gitangi ge.