24
Yisu matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane
Givin Sonda tistumi-ngge avie gaptol nok imdil be ivwat marasin ukwas ukwas ebe ipasang yapin ok be ve invang Yisu ane umbub ane inde be inro marasin nok nireu Yisu utle ulis. Sotol ivang ile love ile imbloblo umbub ebe Yisu giengk ok be ili vat bamo ebe gisil nalk avo ok ande gidug-dug gile giengk aikawe gikwai nalk avo. Beti sotol mang-mangi-ngge isov nalk avo ile be ili Yisu utle ulis ebe ve niengk nalk avo ok ma, be tas gitung gile ma-ngge ivarkei. Be seukie-ngge amol ailu inme ivarkei ivin sotol, amol ailu nok as kup eteik bogbogo be ringenk molge. Avie gaptol nok ikuri vunungge be ituk ge ivarkei. Be amol ailu nok inei gitangi sotol be inei, “Amol etenik ande matawe gikwai be unrek Ei nangge ete taku gimat ane nik bwaya! Ve Ei giengk etenik ite, Ei ande gimdil gikwai. Gaptol tangg aim itung ane yaun ebe warik gibweg matawe-ngge be ginei gitangi aim yapin nangge Galilaia ok. Ve Ei ate avo ukwas ebe ginei ok eteik; ‘Atob amolmol tiate ane ines Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok nareu ei-nggivsangin nale, be atob namat vunu. Bemem as mate ebe ve aitol ane ok, okob atob Ayeu matawangg be namdil nakwai taku gimat ane.’ ”
Kob ete avie gaptol nok tas giro yaun nok ebe warik Yisu Ei ate ginei gitangi eisir ok, beti inumul ile be inei gen bambamo etok binge gitangi eisir singamolomb (11) ebok be tis amolmol subu givin. 10 Avie gaptol nok ares Malia Magadala ane gabu Joana, be Jakobos tine Malia. Bekob avie gapto ebeok subu ivang ivin sotol aitol etok be tepwe inei gen etok lavo-lavo gitangi eisir singamolomb.
11 Bemem eisir singamolomb inei bwat avie gaptol inei yaun bingkasop beti aplos givin eisir as yaun ite. 12 Beti Pita gimdil be gituvki gile ebe matmat ok be gile gitlek na gisov nalk avo ebe Yisu giengk ok bemem gili kambam ebe Josep gisum Yisu utle ulis gisov ok ge giengk nalk avo. Pita gili gen etok love gilai-lai dabe.
Gen ebe meng gihlang nangge luev Emaos ane ok
13 Givin sawa etok ge amol ailu ebe warik ivang mul ve Yisu tis ane singamolomb gen ok imdil ve inde nam dabe ti are Emaos. Be nangge Jerusalem be gile Emaos etok sawa undib siti. 14 Amol ailu nok ivang ve ile be gabu kakie gipil gen bambamo ebe meng-gihlang nangge taku matmat ok be iutau-tani is ate nangge luev ile-ile. 15 Gabu kakie be inei gen bambamo etok ane avo ve ile be Yisu Ei ate gibielk ve sulu nangge luev be gaptol ivang dongke ve ile. 16 Amol ailu nok ili Yisu ebe givang givin sulu ok, bemem weik ebe sulu matanos avuavu ok be itpweng Ei are ite. 17 Be Yisu giutani sulu be ginei, “Yemlu kakie be unei ret bambamo ete galkik nangge luev ok?” Be sulu ande aplos bunam be tongas ge ivarkei. 18 Bekob sulu ailu nok as ti are Kilaupas giutani Ei be ginei; “Wali mie guvang sawa inend be guli gen bambamo ete walirik amolmol ilgum ok ite?” 19 Be Yisu giwel Kilaupas avo be giutani; “Gen ret?” Be sulu isgabu iwel Yisu avo be inei; “Gen bambamo ebe walirik amolmol ilgum gitangi Yisu Nasaret ane ok. Be Amol nok ei Pomate ane amol kulkul ane vie molge ti, be ei ginei ane yaun be gilgum ane gen walang ok ve Pomate ane gwangne giengk gitip ge nangge amolmol tepwengge nas. 20 Bemem amei-mei amolmol bambamo ebe emb kulkul da ane ok be tis eisir ebe emb amei dabin ok inei be Rom as amolmol valir ane es ei gireu ei-nggivsangin. 21 Be amei tangg amei giluni ve anei Amol etok ebe ve nemb amolmol Israel ane ru nangge Rom as amol bamo (Gavman) bage ok. Beti gilgum be amei aplongg amei bunam molge ve ei ane be ete avang nik. Be gen etok meng gihlang tis walirik be galkik ande as mate aitol gile gikwai. 22 Be amei-mei avie gaptol subu ebe ivang ivin amei ok ile ve invail ei nangge ebe ane umbub ok 23 bemem ili ei utle ulis ebe ve niengk nalk avo ok ma. Beti inumul inme be inei eisir ili gen weik mev ok be Pomate ane angela ailu inme be inei gitangi eisir be inei Yisu ande matawe vukuri be gimdil nangge taku gimat ane, beti gilgum be amei akuri vunu-ngge. 24 Be amei-mei amolmol subu ile taku gimat ane ok be ili weik ete galkik avie gaptol inei ok, bemem ili Yisu nok ano ite.”
25 Beti Yisu ginei gitangi sulu be ginei; “Yemlu tangg-aim gitung ailu ailu ve yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane (Propet) inei ok ve ret ane? 26 Yaun ebe Pomate ane amolmol kulkul ane inei ok ginei dangeteik; ‘Amol ebe ginme ve nemb amolmol dabin ok (Kilisi) atob ninggas vavavne nimungg, bekob atob nimbweg tis Tame ane gwangne tis ane bogbogo.’ ” 27 Bekob Yisu ginei yaun ebe warik Mose be tis Pomate ane amolmol kulkul ane subu (Propet) inei gipil ei ate ok, ane ano vus-vusa gitangi sulu.
28 Gaptol ivang ile love ande ile imbloblo nam dabe ebe amol ailu nok tas gitung ve inde ok, be Yisu gilgum ve nitlek nam dabe nok be mang-mangi nile. 29 Beti sulu inei gitangi ei be inei, “Tepwe tayengk etek be asongkob ve ande as gile gikwai be kasopge be tambok.” Beti Yisu gile be gibweg givin sulu. 30 Bwayage kob sotol ile imbweg golonge ve inen ben, be Yisu geb ben siti be ges miengk gitangi Pomate bekob geb gitangi sulu ve inen. 31 Be givin sawa etok ge sulu matanos ili ei be itpweng are, bemem ande ei lavo bun seukie-ngge. 32 Be sulu inei ve is ate be inei, “Amol etenik kakie givin tutlu be ginei yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei ok lavo-lavo ve tutlu be totol tepwe tavang gile dongke ve tanme, be givin sawa etok ete tutlu tatpweng yaun etok are ano-ngge.”
33 Beti givin sawa etok ge sulu imdil vukuri be inumul ile Jerusalem, ile imbielk ve eisir singamolomb tavlu ebok be tis amolmol subu ebe imbweg ok. 34 Be eisir nok inei gitangi sulu be inei; “Bingano molge Yisu ande matawe be gimdil nangge taku gimat ane gikwai, be ande ges ate ru gitangi Saimon!”
35 Beti sulu iput gen bambamo ebe meng gihlang nangge luev be sulu tas gisgil ok lavo-lavo gitangi eisir be gabu inei; “Givin ebe Ei geb ben be ges miengk gitangi Pomate bekob geb gitangi eilu ve anen ok, okob ete eilu atpweng Ei are gipil ebe geb ben be ges miengk ok.”
Yisu ges ate ru gitangi ane singamolomb gen
36 Amol gabu inei gen bambamo etok lavo-lavo gitangi eisir imbweg ge, be seukie-ngge Yisu ei ate gile givarkei givin eisir tepwe be ginei; “Gaptol unambweg vie-ngge be tangg-aim itung walang walang bwaya!” 37 Bemem eisir ikuri vunungge be ipelk ve inei bwat taku ate (guk). 38 Bemem Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Aplongg-aim ailu ailu be unpelk bwaya. 39 Ve Ayeu ate nok etenik. Yem ate unme be undi bili lavo ebe giengk Ayeu baingg be tis vangg ik be baingg aim ile Ayeu utlangg ulis be undi kob, ve taku ate (guk) eisir utlas ulis viro be tis tulkwe weik ete ande uli awangg nik ite, ma!” 40 (Ei ginei yaun etok gitangi eisir gikwai bekob ges bili lavo ebe giengk bage be va ok ru gitangi eisir be ili). 41 Eisir singamolomb ili be tas vevias ge bemem aplos givin Yisu ane yaun ete ginei gitangi eisir ok ite, be tas gitung walang ano molge. Beti Yisu giutani eisir be ginei; “Yem aim ben subu ete giengk nik me ma?” 42 Beti eisir emb wenk ake ti ebe ande indu be yu yapin ok gitangi Ei. 43 Yisu geb wenk nok be gen nangge eisir tepwengge nas be eisir tepwe ili.
44 Bekob ginei gitangi eisir be ginei; “Warik Ayeu gavang gavin yem be ganei gitangi yem yapin, ve Mose be tis Pomate ane amolmol kulkul ane as yaun be tis yaun ebe giengk nangge Sam (Pesalem) ok, ebe inei gipil Ayeu ate ok atob ano nile.” 45 Be Ei ginei ginei lavo gitangi eisir love kob ete itpweng yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane iro ok are. 46 Bekob ginei gitangi eisir be ginei, “Yaun ete Pomate ane amolmol kulkul ane inei ok, gipil Ayeu roro-ngge. Ve yaun nok ginei dangeteik; ‘Amol ebe ve nemb amolmol dabin ok (Kilisi) atob ninggas vavavne be nimat vunu, be as mate ebe ve aitol ane ok okob atob matawe vukuri be nimdil nangge taku gimat ane 47 Be atob yem unei mateu ve Ei ane gwangne nitangi amolmol walang ok, veik unro amolmol tiate ane aplos vukir, veik Pomate nemb eisir ru. Dangetok be yem unes kulkul etenik vu nimungg nangge Jerusalem. 48 Be yem ate atob unvang ve unei gen bambamo ebe uli uli ok binge nitangi amolmol nangge taku walang ok. 49 Be Unaute! Gen ebe warik Tamangg ginei ane yaun ge gimungg ve atob nemb nitangi yem ok, ete atob ayeu namb nitangi yem nilek. Bemem yem unambweg ta-ngge nangge Jerusalem love un-gas gen etok (Ngalau Yamar) yapin kob unriv be unra.”
Yisu gireu gulumb gile
50 Yisu gigas ane singamolomb gen be ile ihlang ikwai Jerusalem be ve inde nam dabe ti are Betania. Be gitak bage giwei eisir be ges miengk giwei eisir. 51 Yisu ges miengk giwei ane singamolomb-gen givang nangge be seukie-ngge Pomate gigas Ei gikwai eisir be gireu gulumb gile. 52 Eisir singamolomb inumul ile Jerusalem ok vukuri be tas vevias anongge. 53 Be givin as mate walang ok eisir inum-numul lum yamar ge ve inei uye be es miengk gitangi Pomate be avos givwat Pomate are.