8
Yisu gilgum amol ti ebe tis bid namvu ok be utle vie vukuri
Yisu gisov nangge matendubi gile be amolmol ano-ngge itau ile ei. Be amol ti ebe tis bid namvu ok gitangi Yisu gile be giro va-ndubi supwe gisov nalk gideb Yisu na ane be ginei gitangi Yisu. “Ginei mie tam givin kob nulgum ayeu utlangg be vie vukuri.” Yisu gito bage gile be gitak bage giwei amol nok be ginei, “Ayeu tag givin ve nalgum mie utlem be vie vukuri, be ande ayeu galgum mie utlem be vie.” Be seukie-ngge amol nok utle gile lavo vukuri. Bekob Yisu ginei gitangi ei; ‘Uli ve nunei gen etenik binge nitangi amolmol, bemem mie nuvang roro-ngge nutangi amol bamo ebe geb da nangge lum yamar ok nule be nos imate ru nitangi ei, bekob nomb am da nitangi Pomate, dang ebe warik Mose ginei ok veik atob amolmol tepwengge inatpweng are inei ande mie utlem vie gikwai.”
Yisu gilgum amol bamo tiebe geb amolmol valir ane dabin ok ane amol kulkul ane ti be utle vie vukuri
Yisu gile gihlang Kapanaum be amol Rom ane ti ebe geb amolmol valir ane dabin ok gile vunge ve ei be ginei yaun gwang-ne gitangi ei be lolo ve nilgum ei ane amol kulkul ane be vie vukuri, be ginei, “Awangg amol kulkul ane ti gigas gimat tiate-ngge be va be bage tulkwe giru bingbleng, be gitangi ebe ve nilauk ok ite. Be ei gigas vavavne bamo molge be giengk nam aplo ge.” Be Yisu ginei gitangi amol ebe geb amolmol valir ane dabin ok, “Atob ayeu nale be nalgum miam amol kulkul ane etok be utle vie vukuri.” Be ei giwel Yisu avo be ginei, “Bemem ayeu amol vie ite gitangi ebe atob nanggas mie be tande awangg nam ok ite. Be mie gitangi ebe atob nunei yaun ve avom ge be awangg amol kulkul ane etok utle vie ok. Ve ayeu ok ayeu gasov amol ebe tis are ok ane lu, be ei geb ayeu dabin be ayeu gab angg amolmol valir ane dubi ti dabin. Be ginei ayeu nanei nitangi angg amol ti be nanei ‘Ule!’ atob ei nile. Be ginei nanei nitangi angg amol kulkul ane ti ve nilgum gen etok, atob ei nilgum.” 10 Yisu gikuri vunu-ngge ve amol etok ane yaun ebe ginei ok, be ginei gitangi amolmol ebe ivang mul ve ei ok be ginei, “Ayeu nanei nitangi yem. Ayeu gali amol ti aplo givin ayeu dang ete amol etenik ok nangge Isrel be tis taku subu givin ite molge. 11 Dang-etok be ayeu nanei nitangi yem, amolmol nangge taku walang ok atob inme be inambweg invin Ablaham gabu Isak be Jakop be inen ben nangge Pomate ane taku ebe ve nemb amolmol dabin ok ebe gipasang ve eisir ane yapin ok. 12 Bemem eisir ebe aplos givin Pomate ite ok, ete atob Pomate nitin eisir inde insov aiweng tumi aplo. Be nangge taku etok atob eisir in-gas bunam be inteng ano-ngge.” 13 Bekob Yisu ginei gitangi amol galkok be ginei, “Uvang am nam ane ve mie aplom givin beti atob nilgum be am amol kulkul ane utle vie vukuri.” Be seukie-ngge amol nok ane amol kulkul ane utle vie vukuri.
Yisu gilgum amolmol anongge ebe inggas gimat walang ano ok utlas vie vukuri
14 Yisu gile Pita ane nam be gili Pita lawa-vie ebe gimat utle vavavne be giengk nam aplo ok. 15 Yisu geb ei gibweg bage be seukie-ngge gimat gihlang gikwai ei be gimdil be gipasang ben ve tis Yisu inen.
16 Givin gibok etok amolmol inggas eisir ebe ngalau tiate givang givin is ok be itangi Yisu ile. Be Yisu ginei yaun ve avo ge gitangi ngalau tiates nok be ile ihlang ikwai amolmol, be gilgum eisir ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri. 17 Yisu gilgum gen dang-etok beti ande gilgum yaun ebe warik Pomate ane amol ebe ginei Pomate avo ok are Aisaia ginei ok be ano gile. Aisaia ginei dang-eteik: ‘Ei ate gigas eitit and gen bunam tis vavavne.’
Yaun ebe ve tanvang mul ve Yisu ok
18 Yisu gili ebe amolmol ano-ngge ivarkei meidbul ei ok be ginei gitangi ane singamolomb-gen ve ines bui gili inde inpil bui tavlu ane. 19 Be gidung ti ebe geb Moses ane yaun dabin ok ginme be ginei gitangi Yisu be ginei, “Gidung, taku walang ete mie ve nule ok atob ayeu navang mul ve mie painge-ge.” 20 Yisu giwel ei avo be ginei, “Uruv tis as nalk avo be mank walng etenik tis as niu bemem Pomate Natu Ayeu, ebe meng-gahlang weik amolmol ok, angg taku ti giengk ebe ve nayap nambweg ok ite.” 21 Be eisir sigamolomb as amol ti gile be ginei gitangi Yisu be ginei, “Ayeu nale be naspun tamangg nikwai kob nanme be navang mul ve mie.” 22 Bemem Yisu giwel ei avo be ginei, “Gitangi ite! Amolmol ebe aplos givin ayeu ite ok inaspun eisir ete imat vun-kunu ok be mie nunme be nutau nile ayeu.”
Yisu ginei yaun gitangi wavin tine be bongong
23 Yisu tis ane singamolomb-gen ile ipil ei-vovo be ile, 24 be seukie-ngge wavin givang bamo molge be ane tine bamo tiate nangge bui kapul be ngal gikari gisov ei-vovo aplo. Bemem Yisu ande giengk kukwe gikwai. 25 Be ane singamolomb-gen itangi ei ile es ei itin be inei, “Omb eitit ru ma! ve kasop ge atob tansov gielk be tanmat vunu.” 26 Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Yem upelk dang etok ve ret ane? Yem wat aplongg-aim givin ayeu ano molge ite me?” Bekob Yisu gimdil givarkei be ginei yaun ve avo ge gitangi wavin tis ngal be wavin bongong be ngal gitak love bongong vie molge. 27 Eisir singamolomb ili love ilat bais be inei gitangi is ate be inei, “Amol ret dang etenik, ve wavin tis ngal ok be iute ei avo ge ba?”
Yisu gilgum amol ailu ebe ngalau tiate givang givin is ok be utlas vie
28 Yisu tis ane singamolomb-gen ile isov Gadara as taku gideb bui kapul tavlu ane be amol ailu ebe ngalau tiate givang givin is ok meihlang nangge taku gimat ane, be ile vunge ve Yisu. Amol ailu nok as gwang-ne gitlek molge be amolmol ipelk ve is ate ane be ivang luev etok ite. 29 Ngalau tiate etok ili Yisu be yayai be inei, “Pomate Natu mie, sawa ebe mie ve nulgum amei-mei yaun ok giengk nangge, be mie wat gunme ve nomb vavavne nitangi amei nok etenki me?” 30 Be amolmol ebe emb bwelk dabin ok ivkwen bwelk dubi bamo ti ivang imbloblo taku ete Yisu tis amol ailu etok ivarkei ok. 31 Beti ngalau tiate etok inei gitangi Yisu be inei, “Ginei mie tam givin ve nuitin amei ankwai taku etenik, okob mie nuhlin amei be ande anatwep bwelk bambamo etok aplos ande.” 32 Be Yisu ginei, “Unde!” Ngalau tiates nok ile ihlang ikwai amol ailu etok be ile itwep bwelk etok aplos ile, love ilgum be bwelk etok tepwengge ituvki isov matendubi ile isov bui be tepwengge inum bui be imat vunkunu. 33 Amolmol ebe emb bwelk nok dabin ok ipelk be ituvki ile ve ivang nam ane, be inei bwelk nok as yaun be tis gen ebe Yisu gilgum gitangi amol ailu ebe ngalau tiate givang givin is ok lavo gitangi amolmol. 34 Bekob ete amolmol tepwengge nangge nam dabe etok iro Yisu avkavut nangge luev ile, love imbielk ve Yisu be inei gitangi ei ve nikwai eisir as taku be nile ve nivang.