16
Parisai tis Sadukai iutani Yisu ve indi geb bwalbwale
Eisir Parisai be tis Sadukai subu itangi Yisu ile, be eisir nok ebe ilgum ve inemb Yisu ta ok. Beti iutani Yisu ve nilgum gen bwalbwale ti be eisir indi, veik inatpweng are inei Pomate ane gwangne givang givin ei. Bemem Yisu giwel eisir avos be ginei, “Yem uli taku vie givin gibok be unei, ‘Atob taku vie molge,’ be givin tistumi uli gulumb dabe ande tumtumi gavul be unei, ‘Atob wavin tis ur ninme.’ Yem uli gen be utpweng are seukie-ngge bemem yem gitangi ebe atob unatpweng gen ete ayeu galgum givin sawa etenik ok are ok ite molge. Yem amolmol nangge taku etenik aplongg-aim givin ayeu ite molge. Yem amolmol tiate ane roro, yem unei ve undi gen bwalbwale, bemem atob undi gen bwalbwale ebe Pomate gilgum gitangi Jona ok ge. Warik Jona giengk wenk bamo ti (bagola) aplo gitangi asmate aitol be tambok aitol bekob meng-gihlang vukuri.” Be Yisu gikwai eisir be gile.
Yisu ginei yaun gipil Parisai tis Sadukai as luev
5-12 Yisu tis ane singamolomb-gen es bui gili ile ipil bui tavlu ane, be Yisu geb Parisai tis Sadukai as luev tiate subu tuvweng gipil yis be ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Nangg aim undi aim ate-ngge ve Parisai tis Sadukai as yis.” Beti eisir singamolomb iute be inei ve isate, “Ei wat ginei yaun etenik ve gisov ebe eitit tavwat ben subu givin ite ok me?” Yisu gitpweng yaun ete eisir inei ok are gikwai be ginei, “Yem tangg-aim gitung ete uvwat ben givin aim ate ite ok ve ret ane? Yem wat aplongg-aim givin ayeu ano molge ite me, beti utpweng gen are ite. Yem tanggaim gitung ben tis wenk siti ebe warik ayeu gab gitangi amolmol 5000 en ok me ma? Be yem uro ben etok ane dadanis ebe en be giengk ok sut gisov sab aivir? Be tis ben be wenk siti ebe ayeu gab gitangi amolmol 4000 en ok, be uro ben etok ane dadanis sut gisov sab aivir? Yem uli gen etok gikwai bemem utpweng are ite, beti unei yaun walang ano gisov ebe uvwat ben subu givin ite ok. Ayeu ganei, Unemb aim ate dabin vie-ngge ve Parisai tis Sadukai as luev.” Be givin etok ge ete eisir singamolomb itpweng are ve Yisu ginei yaun etok gipil eisir Parisai be tis Sadukai as luev ebe ivang ok, be ei ginei yaun ben ane ite.
Pita ginei Yisu Ei Amol ebe ve nemb eitit dabin ok
13 Yisu tis ane singamolomb-gen ile Sisaria Filipai as taku be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Amolmol ital Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, inei ret?” 14 Be eisir singamolomb iwel Yisu avo be inei, “Amolmol subu ital mie inei Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok, be subu inei Ilaija, be eisir subu inei Jeremaia me wat Pomate ane amol ti ebe warik gimungg ane ginei Pomate avo ok.” 15 Be Yisu giutani ane singamolomb-gen be ginei, “Be yem ate utal ayeu unei ret?” 16 Be Pita ebe ital are ti inei Saimon ok giwel Yisu avo be ginei, “Mie Amol ebe ve nemb amolmol ru ok, be Mie Pomate ebe gibweg einggoto ok ane Natu.” 17 Yisu giwel Pita avo be ginei, “Jon natu Saimon, mie tam vevie-ngge ve yaun ano ete mie gunei nok, amol ti ginei gitangi mie ite bemem Tamangg ebe gibweg gulumb ok, ginei gitangi mie ginei Ayeu Pomate ane Natu. 18 Be ayeu nanei nitangi mie, mie arem Pita ane dabe vat, be asonge ayeu natak angg amolmol-gen invarkei inwei vat nok. Be Sadam ane gen tiate ti gitangi ebe atob nihlu awangg amolmol-gen ponge inkwai vat etok ok ite. 19 Be atob ayeu namb gwangne nitangi mie ve nomb Pomate ane amolmol-gen dabin nangge nalk etenik. Be nangge Pomate ane taku atob ei nemb mie dabin weik etok ge. Mie gitangi unei amolmol as luev vie ebe eisir ve invang ok, be luev tiate gitangi ebe tanvang mul ite ok nitangi eisir. Mie gitangi ebe atob nunei ve amolmol be intau luev etok ok. Be Pomate atob nilgum weik etok ge.” 20 Be Yisu ges bing gwangne molge gitangi ane singamolomb-gen ve inei ete Ei Amol ebe geb amolmol ru ok binge nitangi amolmol bwaya.
Yisu ginei ebe asonge nimat vunu be nimdil vukuri ok binge
21 Givin sawa etok ge Yisu ginei ate lavo gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Atob Ayeu nareu nale Jerusalem ok, okob atob bambamo ebe emb lum mateu ane dabin ok, tis gidung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok, be tis eisir bambamo ebe emb da gitangi Pomate ok, atob inalgum awangg yaun ve ines ays beu vunu, be as-mate ebe ve aitol ane ok okob atob ayeu matawangg be namdil vukuri.” 22 Pita gigas Yisu gile aikawe kob ginei, “Amol Bamo, ayeu tangg givin ganei Pomate nivarkei gen etok gili, ve ayeu bwaingg ve ret inalgum gen dang etok nitangi mie.” 23 Yisu giraulili be gigo Pita be ginei, “Sadam, ule aikawe ukwai ayeu. Mie gunei yaun etenok gitangi ebe amolmol ge as tas gitung ok, bemem Pomate ta gitung yaun dang etenok ite ma molge.” 24 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Amol ti ginei ta givin ve nivang mul ve ayeu, okob nipasang ate ve ninggas gen bunam tis vavavne ete ve nipil ayeu ok nivin. 25 Be ti ginei ta gitung utle ulis bamo molge, atob nindeb mul ane atob amol etok nimat vunu. Bemem amol ti ginei gimat vunu ve awangg kulkul ane, atob nindeb mul ane amol etok atob nimbweg matawe. 26 Gen etok vie ite ginei amol ti ninggas gen nalk ane tepwengge be nireu yev nile. Be gen vie ti giengk ebe ve amolmol inemb nitangi Pomate niwel dalgos matawas ane ok ite. 27 Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, gibloblo ve nanumul nanme tis Pomate ane bogbogo tis ane gwang-ne be ane ngalau kulkul ane vevies invin. Kob atob ayeu nalgum gen ebe amolmol ilgum nangge nalk ok nitangi eisir ate vukuri. 28 Ayeu nanei nitangi yem, amolmol subu ete imbweg nik, atob eisir inmat vunu ite nangge, be atob indi Pomate Natu Ayeu ebe atob nanumul nanme tis angg gwangne ebe ve namb amolmol dabin ok.”