18
Amol ret ei amol bamo
Givin sawa etok ge eisir singamolomb itangi Yisu ile be iutani ei be inei, “Pomate gili amol ret ginei amol bamo nangge eisir ete ei ve nemb is dabin ok?” Yisu gital nunus natu ti gitangi ei gile, be gitak nunus nok givarkei ane singamolomb-gen nas, be ginei, “Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, amol ti ginei gisov yaun ane lu-ngge be meng-gihlang weik nunus eteik ite, atob nisov Pomate ane taku ebe ve nemb amolmol dabin ok nile ite molge. Amol ti ebe ges ane luev vie-ngge be gilgum gen vie-ngge gitangi amolmol bemem ei bua ve ret amolmol avos nivwat ei are ok, amolmol dang dang-etok ete atob nimbweg weik amol bamo nangge amolmol ebe Pomate ve nemb eisir dabin ok. Be ti ginei ta gitung ayeu be geb nunus ti weik eteik dabin, ete weik ebe gilgum gen vie gitangi ayeu ok.”
Gen ebe gilgum amolmol be isov tiate aplo ile ok
“Amol ti ginei ta gitung ve nirwel nunus ti me amol bamo ti ebe aplos givin Pomate ok be isov tiate aplo ile, okob etok vie ve amolmol inadgin vat bamo ti nile amol nok savwalo be inkari ei nisov kaumb gimil nile. Bemem tiate ve amol nok nilgum amolmol ebe aplos givin Pomate ok be insov gen tiate aplo inde. Ve atob ei ninggas vavavne bamo molge nitlek ete mate ane ok nangge Pomate ane nindeb mul ane.” Be Yisu ginei “Ayeu tangg-viti anongge ve amolmol ete imbweg nalk nik, ve gisov amolmol subu ilgum ve inarwel Pomate ane amolmol-gen inde insov gen tiate aplo. Bemem amolmol ebe ilgum gen dang dang-etok ok, ayeu tangg viti ve eisir anongge.
“Ginei mie vam me bagem tavlu gilgum mie be gusov tiate aplo gule, okob nudbuen vam me bagem tavlu ete gilgum mie be gusov tiate aplo gule ok gili be nukari nikwai. Be etok vie ve mie numbweg matawem tis bagem me vam dongke-ngge, bemem tiate ve nureu yev bamo ebe giengk dang etok ok nule tis vam be bagem isgabu ge. Be ginei mie matanom tavlu gili gen tiate, okob nuptit vurupwe nikwai be nukari. Be etok vie ve mie nusov Pomate ane taku nule tis matanom tavlu-ngge, bemem tiate ve nureu yev bamo ebe giengk dang etok ok nule tis matanom isgabu ge.”
Bing-ai gipil bwelk sipsip ti ebe gisov sangas ok
10 “Undi aim ate-ngge, velob undi nunus natu natu etenik weik gen sin-ge. Ayeu nanei nitangi yem nanei, nangge gulumb Pomate ane ngalau kulkul ane ebe emb nunus natu natu weik etenik dabin ok, eisir ili Tamangg ebe gibweg gulumb ok na geb ta-ngge be atob eisir inei yem aim gen tiate ebe ulgum ulgum ok binge nitangi ei. 11 (Ve Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ganme ve namb amolmol ebe isov gen tiate aplo ile ok ru.) 12 Ayeu nanei nitangi yem, amol ti ginei geb ane bwelk sipsip dubi ti gitangi 100 dabin love ti gisov sangas, atob ei na vier ve ane bwelk subu be invarkei be nile ve nirek bwelk ete gisov sangas ok love nili kob. 13 Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, amol nok ginei nirek ane bwelk nok nivang love nile nili, atob ei ta vevie anongge ve ane bwelk dongke etok ane nitlek bwelk subu ebe isov sangas ite ok. 14 Dang-etok be Pomate ebe gibweg gulumb ok ginei bua ve ret ane nunus ti nisov gen tiate aplo nile.”
Luev ebe ve tanpasang amolmol ebe ilgum tiate ok as yaun ok
15 “Amol ti ginei gilgum gen tiate gitangi mie, mie nutangi ei nule be nupasang gen tiate ete ei gilgum gitangi mie ok ane yaun, bemem gabu unpasang yaun nitangi aim ate nangg-aim bwaya-gege. Be ginei amol etok giute miam yaun okob gabu undi aimate weik kawe be male vukuri. 16 Be ginei ei gute miam yaun ite, okob mie nule be nunggas amol dongke me ailu meinvin mie dang ete Pomate ane kapia ginei ok, veik sulu ailu me sotol aitol etok inaute miam yaun be inro ta nivin. 17 Be ginei amol etok giute sotol as yaun ite, okob mie nunei nitangi Pomate ane amolmol-gen. Be ginei ei giute amolmol bambamo as yaun ite, okob mie nuli ei weik ebe amol gitip ane ti ebe gilgum gen tiate ok.”
Yaun gipil luev tiate be tis luev vie
18 “Yem gitangi ebe unei amolmol as luev vie ebe ve invang ok, be tis luev tiate ebe gitangi ve tanvang mul ite ok. Yem gitangi ebe atob unei ve amolmol be intau luev tiate etok ok. Be Pomate atob nilgum weik etok ge. 19 Ayeu nanei nitangi yem, ginei yem aim amol ailu nangge nalk etenik aplos gisov dongke be tas givin gen ti be gabu es miengk gitangi Pomate ve gen etok ane, atob Pomate nilgum gen etok ano nile nitangi sulu. 20 Be ginei amol ailu me aitol ipil dongke be es miengk gitangi Pomate ve awangg gwangne, atob ayeu nambweg navin sotol.”
Yaun gipil amol kulkul ane tiate ti
21 Pita gitangi Yisu gile be giutani ei be ginei, “Amol ti ginei nilgum gen tiate nitangi ayeu, okob atob ayeu tangg nivalngan ei ane gen tiate etok bulwer aivir? 22 Yisu giwel Pita avo be ginei, “Ayeu nanei nitangi mie, mie tam nivalngan amol etok ane tiate nitangi asmate walang ok.”
23 “Pomate gilgum amolmol ebe ei ve nemb is dabin ok as yaun weik ebe amol bamo ti ve nili ane amolmol kulkul ane as gen ebe ivwat nangge ei be es as gen etok ane den vunu ite ok. 24 Ei gimdil ve nilgum kulkul etok, be ane amolmol kulkul ane inggas amol ti ebe ges ane gen ane den vunu ite, be gen etok ane mone bamo molge ok, itangi as amol bamo ebe geb eisir dabin ok ile. 25 Bemem amol nok ane mone gitangi ebe atob nes ane gen bambamo etok vunu ok ite, beti amol bamo ebe geb eisir dabin ok ginei in-gas amol nok gabu arue be natus-gen be tis as wambal tepwengge inde be amolmol inavgo, be invwat mone etok inde ines ei ane gen ebe givwat givwat ok ane den vunu. 26 Bemem amol nok giro vandubi supwe gisov nalk gitangi ane amol bamo be ginei, “Tam viti ve ayeu be nusge ge, ve atob ayeu nas angg gen walang ok ane den vunu.” 27 Beti ei ane amol bamo nok ta viti ve ei be gihlin ei be gile. 28 Amol nok gile love gile vunge ve ane nune ti ebe emb kulkul ivin isate ok, be amol nok ebe givwat gen nangge ei be ges ane gen etok ane den vunu ite be ei ane gen etok ane mone bamo molge ite. Beti amol galkok geb ei ta be ginei, “Os am gen ebe givwat ok ane den vunu okob.” 29 Be amol etok ginei gitangi ei, “Mie tam vavis bwaya, be asonge kob atob ayeu nas angg gen walang ok ane den vunu.” 30 Bemem amol etok giute ane nune ane yaun ite, be gile gitak ei gibweg kapual-lu. Be amol nok atob nimbweg kapual-lu dang-etok love nes ane gen etok ane den vunu okob.”
31 “Bwayage kob amol galkok ane nune-nggen subu ili gen etok be tas vavis anongge be ile inei gen etok tepwengge binge gitangi as amol bamo. 32 Beti amol bamo gital amol nok ginumul ginme be ginei gitangi ei, “Mie amol tiate molge. Ayeu tangg givalngan miam gen tiate walang ok ve miam tangir ane, 33 dang-etok be mie ok nulgum dang etok ge nitangi am nune etok weik ete ayeu galgum gitangi mie ok ma.” 34 Amol nok ane amol bamo ebe geb ei dabin ok ta vavis anongge be geb ei gitangi amolmol ebe emb kapual-lu dabin ok gile ve intak ei nisov kapual-lu nile nimbweg. Be eisir ebe emb kapual-lu dabin ok atob inalgum amol nok tiate molge, love nes ane gen bambamo etok ane den vunu tepwengge kob.” 35 Be Yisu ginei, “Ginei yem tangg-aim nivalngan gen tiate ebe ulgum gitangi aim ate ok ite, atob Pomate ebe gibweg gulumb ok ta nivalngan yem aim gen tiate ebe ilgum ok ite weik etok ge.”