Pol ane kapia gitangi amolmol Pilipai ane
1
Kilisi Yisu ane amolmol kulkul ane ayeu, eilu Timoti aro kapia etenik gitangi Pomate ane amolmol-gen tepwengge tis as awaga-gen ebe imbweg Pilipai as taku ok, ebe Kilisi Yisu gidgin eisir ta ipil dongke ile ivin Ei ate ok.
Tamand Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi atob inemb as tas viti be tis as yaun bwai bwaya nilek nivang nivin yem.
Pol ges miengk gitangi Pomate ve amolmol Pilipai ane
As mate walang ok ayeu tangg gitung yem be ganei angg tangg-vie gitangi angg Pomate gigas ta ge. Be as mate walang ok givin ebe gas miengk ok, ayeu gas miengk tis tangg vevie-ngge. Gisov mateu ginme gibielk ve yem vaku ge be yem omb ayeu ru be omb kulkul uvin ayeu painge love galkik as mate etenik ok ane, beti gilgum be ayeu tangg vevie ano-ngge. Ayeu gali dangetok ganei Pomate ges kulkul vie etenik vu nangge yem aplongg-aim, be atob niengk dangetok painge-ngge love Kilisi Yisu ninumul ninme sin-ge. Ayeu tangg gitung yem painge-ngge be gali gen etok vei ve ayeu tangg nitung yem dangetok. Ve givin ebe ayeu gabweg kapual-lu ok be tis ebe gavang angg gen sin-ge be galgum kulkul ve garo mateu ta ok, ete ayeu gali ganei yem unggas gen vie ebe Pomate geb gitangi ayeu ok uvin. Bingano, Pomate gili ginei ayeu ganei yaun ano molge. Kilisi ane ta viti gilgum be ayeu ongo-ngangg bamo molge ve nali yem tepwengge.
Ayeu gas miengk gitangi Pomate ve yem ane dangeteik; Ayeu gas miengk be gautani Pomate ve ganei nilgum yem aim tangg-aim givin be menihlang bamo ge tis as-mate walang ok be unatpweng Pomate ane yaun ano tepwengge are be undi luev gen walang ok ane vevie-ngge. 10 Veik unatpweng gen ebe vevies ok arkare be nivin ebe Yisu Kilisi ve ninumul ninme ok, okob atob yem unambweg tis tangg-aim vevie-ngge be gen tiate ti wat niyaing yem ite ma. 11 Be luev roro ete Yisu Kilisi ve nemb nitangi yem ok, atob menihlang bamo ge nangge yem veik unalgum Pomate ane bogbogo tis are menihlang bamo ge.
Tanambweg matawand ane dabe giengk Yisu
12 Angg nune-nggen, ayeu tangg givin ve yem unatpweng gen eteik are nivin kob. Gen ete meng-gihlang gipil ayeu ok, gen etok ges kulkul mateu ane gili ite ma. Gen etok gilgum be kulkul mateu ane gituvki gwangne molge. 13 Ve amolmol valir ane ebe emb Sisa ane nam dabin ok, be amolmol tepwengge ok, itpweng are inei ayeu gabweg kapual-lu ve Kilisi ane kulkul ane. 14 Ayeu gabweg kapual-lu beti gilgum be angg nune-nggen subu ebe ivang ivin Amol Bamo ok, aplos givin gwangne molge. Be ipelk ite be ivarkei gwangne be inei mateu tis aplos dongke-ngge.
15 Bingano, eisir as amolmol subu inei mateu gipil Kilisi givin ve gisov eisir tas vavis be tas vadbu ve ayeu. Bemem amolmol subu as tas gitung vie beti inei mateu. 16 Amolmol ete as tas gitung vie ok, ete itpweng are inei Pomate geb kulkul ete ve inro mateu ta nik gitangi ayeu, beti eisir tas givin ayeu be inei mateu. 17 Bemem eisir subu ilgum ve avos nivwat is ate ane ge beti inei mateu gitangi amolmol, eisir as tas gitung vie ti giengk aplos ite molge. Eisir tas givin ve inemb bunam subu nitangi ayeu nivin beti ile ilgum gen dang dang-etok.
18 Bemem vie. Ginei eisir ilgum gen ares bamo ane me, as tas gitung vie beti inei mateu gipil Kilisi ok, bemem atob ayeu nali vie be tangg-vevie painge-ngge. 19 Gisov ayeu gali ganei yem os miengk ve ayeu ane gigas ta-ngge, be gali ganei Ngalau ebe ginme nangge Yisu Kilisi ok giro ayeu ta givin. Be gen bunam ete ande ayeu gagas ik ete atob nilgum be ayeu nambweg vie nindeb mul ane. 20 Beti ayeu tangg vevie ge be gasge gen ebe gatpweng are roro ge ve asonge menihlang ok. Ayeu atob nanei yaun niengk nitip nitip ge be wat mai mayangg ve gen ti ane ite ma. Be gen ret ete warik ayeu galgum ok, ete atob nalgum nivin sawa etenik nivin weik etok ge, be gen ete ayeu ve nalgum ok dangeteik; Ayeu tangg givin ve utlangg ulis nilgum Kilisi are be menihlang bamo ge. Beti ginei ayeu nambweg matawangg me namat vunu, atob nilgum be Kilisi are menihlang bamo ge. 21 Ve ayeu gali ganei ayeu gabweg matawangg gisov Kilisi, be ginei namat vunu atob nambweg vie-ngge. 22 Bemem ginei ayeu nambweg matawangg atob awangg kulkul walang ok nes ane, bemem etok ayeu gali siti ite nangge, atob ayeu navang mul ve luev inend? 23 Luev gen ailu ane galkik givarkei nangge ayeu dabangg gwet. Ayeu tangg givin anongge ve nakwai nalk etenik be nale nambweg navin Kilisi. 24 Bemem nambweg navin yem be namb yem ru etok vie molge gitlek. 25 Ayeu gali ganei atob ayeu navang navin yem be namb kulkul navin yem bekob, veik namb yem ru be aim aplongg-aim givin menihlang gwangne ge be unambweg tis tangg-aim vevie-ngge. 26 Dangetok be ginei ayeu nalek nambielk ve yem vukuri, atob yem tangg-aim vevie anongge ve ayeu ane be avongg-aim nivwat Kilisi Yisu are.
27 Bemem ayeu tangg givin ve yem unes aim luev nitau nile ete Kilisi ane mateu ginei ok ge. Veik ginei ayeu nalek me nalek ite, okob naute binge ge ve yem aplongg-aim gisov dongke be uvarkei uvin aim ate be omb aim ate ru veik aplongg-aim nivin mateu. 28 Unvarkei gwangne ge be unpelk ve amolmol ebe ve ines aim ok bwaya, veik eisir inatpweng are inei asonge eisir inmat vunu mang mangi ge. Be atob yem ok unatpweng are unei Pomate geb yem ru beti umbweg uwei eisir. 29 Ve Pomate geb luev ebe ve tanalgum Kilisi ane kulkul ok walang molge gitangi yem gikwai. Ei geb luev ebe ve aplongg-aim nivin Ei ane ok ge ite ma, Ei geb luev ebe ve un-gas bunam tis vavavne ve Ei ane kulkul ane ok gitangi yem givin. 30 Be galkik etenik yem unvarkei unvin ayeu be unes valir ebe warik ute binge ok, be tis ete ande galgum gavang nik unvin ayeu weik etok ge.