Pol ane kapia gitangi amolmol Rom ane
1
Yisu Kilisi ane amol kulkul ane Ayeu Pol, ebe Pomate gital ayeu ve nalgum kulkul aposel ane ok. Pomate Ei ate geb ayeu ve nanei ane binge vie vusa. Be binge vie nok ebe warik Pomate gibiti ane yaun gimungg be geb gitangi ane amolmol ebe inei Ei avo ukwas binge ok, ve inei binge be iro bwalbwale gisov Pomate ane kapia yamar ok. Be yaun nok gipil Ei ate Natu Yisu Kilisi eitit and Amol Bamo ebe meng gihlang nangge Dawit ane vaku gen ok. Pomate ges Ei itin be gimdil tis ane gwangne ge nangge taku gimat ane beti galkik eitit tatpweng Ei are tanei Pomate Natu Ei. Be Ei Amol yamar ane. Be gisov Ei ane ge beti Pomate gili ayeu gitangi, be geb kulkul aposel ane gitangi ayeu ve nalgum Kilisi ane kulkul veik naro amolmol Juda ane be tis eisir ebe nangge Juda ite ok aplos vukir be tas nivin Pomate be insov Ei ane yaun ane lu-ngge. Be yaun etenik gitangi yem amolmol ebe nangge Juda ite be unme umbweg nangge Rom ok givin weik etok ge, Pomate gital yem gikwai ve unvang mul ve Yisu Kilisi ane yaun unvin. Beti ayeu garo kapia etenik gitangi yem amolmol tepwengge ebe umbweg nangge Rom ok, ebe Pomate tang-givin be gital yem ginei natunggen ok. Ayeu tang-givin ganei Tamand Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi atob inemb as tas viti be tis as yaun bwaibwaya nilek nivang nivin yem.
Pol ta-vie gitangi Pomate ve amolmol Rom ane
Awangg yaun mate ane ebe ve nanei ok dangeteik: Amolmol tepwengge nangge nalk iute yem aplongg-aim givin Pomate ane binge, beti ayeu ganei angg tangg-vie gitangi angg Pomate ve yem tepwengge ane gisov Yisu Kilisi are. Ayeu gab kulkul ve ganei mateu gipil Ei ate Natu, be Ei gitpweng are gikwai ve yaun ete ayeu ganei nik etok yaun ano molge. Be Ei gili ginei ayeu tangg gitung yem painge ge tis as mate walang ok, 10 givin ebe gas miengk ok. Ayeu gas miengk be gautani Pomate veik ginei Ei ta nivin okob atob ayeu narngav nalek nali yem.
11 Bingano, ayeu tangg givin anongge ve nalek nali yem veik nas Ngalau Yamar ane kulkul subu ru nitangi yem veik niro yem ta. 12 Be awangg tangg gitung dangeteik, eitit tepwengge tanemb it-ate ru dangeteik, yem aim aplongg aim givin nemb ayeu ru, be awangg aplongg givin nemb yem ru veik tanro and aplond givin nok ta.
13 Angg nune-nggen, ayeu tangg givin ve ganei yem unatpweng gen etok are vevie kob, ayeu ganei gitangi yem gikwai ve as mate walang ok ayeu lolongg painge ge ve nalek nali yem. Ayeu tangg givin ve nali angg kulkul ebe galgum galgum ok nes ane ano nile nangge yem ane weik ebe nangge eisir ebe nangge Juda ite ok. Bemem ayeu galgum ve natangi yem nalek be gitangi ite molge ve kulkul geb ayeu avwut painge-ngge. 14 Ayeu gavang ve kulkul etenik ane roro, ve namb kulkul nangge Grik be tis amolmol ebe nangge Grik ite ok nivin weik etok ge. Be tis amolmol ebe tis dabas-gwet bambamo ok be eisir ebe dabas-gwet ma ok. 15 Beti ayeu atob nalek be nanei mateu nitangi yem amolmol ebe umbweg nangge Rom ok nivin.
Mateu ane gwangne
16 Dangetok beti ayeu maimayangg ve mateu ite, ve etok Pomate ane gwangne ebe gitangi ve nisin amolmol tepwengge ebe aplos givin Pomate ok as gen tiate nikwai be inambweg matawas nemb ta-ngge ok. Amolmol Juda ane nimungg bekob eisir ebe nangge Juda ite ok weik etok ge. 17 Ve mateu ei ginei binge ginei Pomate gipasang amolmol as yaun love gili eisir amolmol vie ane gisov luev aplos givin ane ebe nangge dabe be gile den ok. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik, Amol ebe Pomate gipasang ei ane yaun love gili ei amol vie gisov ane aplo givin ane ok, amol etok atob nimbweg matawe.
Amolmol tepwengge as gen tiate
18 Pomate ane ta vavis meng gihlang nangge gulumb be gisov ginme gitangi amolmol tepwengge, ve ebe ivkir dumas gitangi Pomate be tis yaun ano be ilgum gen tiate giriv be gira ok. 19 Ve gen subu-subu ebe ginei Pomate lavo gitangi amolmol ok ete amolmol itpweng are gikwai bemem ivkir dumas gitangi Pomate, beti atob Pomate nemb vavavne nitangi amolmol. Be Pomate Ei ate ok ginei ate lavo gitangi eisir givin weik etok ge. 20 Pomate ane dabe givuaivun ate, bemem eisir ebe itpweng gen walang ebe Pomate geb ok are gikwai ok, ete itpweng Ei ane gwangne be tis ane bogbogo are gikwai. Givin ebe Ei gipasang gulumb tis nalk ok be ginme love galkik as mate etenik, gen etok giengk gitip ge be amolmol itpweng are gikwai. Be eisir gitangi ebe atob inei Amei tangg amei gisgil Pomate ok ite. Gitangi ite molge. 21 Eisir itpweng Pomate are gikwai, bemem ili Ei inei as Pomate be avos ges Ei be inei as tas-vie gitangi Ei ite. Eisir tas gitung yaun ungglus-ungglus walang ano giengk aplos love gen aiweng tumi ane geb eisir aplos avwut. 22 Be inei bwat eisir amolmol ebe tis dabas-gwet bambamo ane ok bemem eisir dabas-gwet ma molge. 23 Eisir ivkir dumas gitangi Pomate ebe gibweg matawe geb ta ge ok, be inei uye be es miengk gitangi gen sinsin-ge weik amolmol be bwelk tis mank be muat dalgos ebe asonge inmat vunkunu ok. 24 Beti Pomate bage vier ve eisir be iyaing utlas ulis gipil luev wasi ane ebe tas gitung giengk aplos ok gitangi is ate. 25 Eisir iro Pomate ane yaun ano vukir ve as yaun bingkasop ane, be inei uye be es miengk gitangi gen bambamo ebe Pomate geb ok giwel Pomate Ei ate ebe ve eitit avond nivwat Ei are ninggas ta ge ok. Bingano.
26 Beti Pomate geb eisir itangi luev gen tiate ane ile. Eisir as avie gaptol bwais ve luev ebe avie be amol ve inemb is ate ane ok, be emb is ate gitangi luev wasi ane ile. 27 Be as amol gen ok weik etok ge, eisir bwais ve luev etok be emb is ate itangi luev wasi ane ile. Amol gaptol ivang mul ve luev wasi ane gitangi is ate beti inggas ane vavavne gitangi as gen tiate ebe ilgum ok. 28 Eisir bwais ve inatpweng Pomate are beti Pomate geb eisir itangi as tas gitung tiate etok ile love ilgum gen gitangi ebe ve amolmol tanalgum ok ite. 29 Be gen tiate bambamo eteik ete gingik giengk eisir aplos; Es as luev vie ite, ivang mul ve luev wasi ane. Be yaun bambamo eteik ete gingik giengk eisir aplos givin; Aplos tiate, es amolmol vunkunu, inggo is ate, inei yaun bingkas-kasop gipil is ate, inei amolmol susueng, ili amolmol tiate, 30 inei yaun bingkasop gipil amolmol, ivkir dumas gitangi Pomate, inei yaun ungglus-ungglus, ili is ate toto, indang is ate be kokwangg be avos bambamo, be inggas luev gen tiate ane vaku-vaku menggivin, be mongai ve tamasgen tis tinasgen as yaun. 31 Eisir dabas-gwet ma molge be ilgum as yaun ebe imbiti gili ok ano gile ite. Be tas gitung amolmol me tas viti ve amolmol ite yapin. 32 Dangetok be yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik; “Amolmol ebe ilgum gen dang-dangetok ok atob inmat vunu tis dalgos matawas ane ge.” Eisir itpweng yaun etok are gikwai, bemem ilgum gen ungglus-ungglus gigas ta ge. Be gen etok ge ite, eisir avos givwat amolmol ebe ilgum gen ungglus-ungglus ivin eisir ok ares givin weik etok ge.