Pol ane kapia gitangi Taitus
1
Pomate ane amol kulkul ane ayeu Pol, be Kilisi ane aposel ayeu. Ei gihlin ayeu be ganme ve naro Pomate ane amolmol-gen ebe geb is ve ane gen ok, as aplos givin ta be namb is ru veik inatpweng yaun ano are be invang mul ve Pomate ane luev. Ayeu gab kulkul ve garo eisir as aplos givin ta, veik inambweg tis ta vevias ge be inasge ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok ane. Ve gimungg ane Pomate gipasang nalk tis gulumb ite nangge, be ei ginei yapin ginei atob nemb dalgos ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ane ok nitangi eitit. Be Pomate nok, ei amol bingkasop ane ite ma. Beti gideb mul ane givin sawa ebe ei ate ta gitung ok, meng-gihlang kob ete ei geb amolmol subu ile ivarkei, ebe ve inei ei ane yaun (mateu) ok. Beti galkik ande ei ane yaun givang geb taku walang ok avut. Pomate ebe geb eitit ru ok, ei ginei gikwai beti geb kulkul etenik gitangi ayeu ve nanei mateu.
Ayeu garo kapia eteik gitangi mie Taitus, ebe gali mie weik natungg roro ok. Miam aplom givin weik ete amei aplongg amei givin ok. Tamand Pomate gabu eitit and Amol Bamo ebe geb eitit ru ok, Yisu Kilisi as ta givin be tis as yaun bwai-bwaya atob nilek nivang nivin mie.
Ayeu gavang gakwai mie be gubweg Krit, ve nos kulkul subu ebe giengk em giengk ok vun-kunu, be nomb eisir as awaga-gen nitangi nam dabe ge nile kob, dangete warik ayeu ganei gitangi im ok. Be tam niro awangg yaun ge. Mie nomb amol ebe amolmol ili ei inei amol vie ti, be gilgum gen tiate ti ite, geb avie dongke-ngge ve ane avie, be ei natu-nggen tepwengge aplos givin Kilisi, be ivang mul ve luev gen ungglus ungglus ane ite, be isov tamas-gen tis tinas-gen as yaun ane lu ge ok, okob mie nomb amolmol dang dang-etok ve inemb Pomate ane amolmol-gen dabin. Mie ate ok gutpweng gen etok are gikwai, ve awaga etok amolmol ebe emb Pomate ane kulkul dabin ok. Dangetok be mie nomb amolmol ebe es as luev vie-ngge be ilgum gen ungglus ungglus ite, eisir isov yaun ane lu vie-ngge, be tas vavis ve amolmol seukie seukie ite me inum bui vavis giriv be gira ite. Me es valir giriv be gira ite, be ival-val amolmol as gen ite. Me ipasang amolmol taku ti ane nas ili, be ilgum as gen walang ok tis dabas-gwet ge be tas gitung gen ebe vevies ok ge giengk aplos. Be eisir amolmol yaun ano ane roro, be emb is ate dabin vie-ngge be ilgum tiate ti ite ma. Be in-gas yaun ano ete imbul eisir ok ta gwangne ge, veik inro amolmol subu ebeok ta ve yaun ano nok nivin. Eisir gitangi ebe inei yaun gwangne nitangi amolmol ebe isov yaun ane lu ite ok, veik inatpweng as tiate are.
Amolmol bingkasop ane nangge nusawa Krit
10 Bingano, ve amolmol ebe isov yaun ane lu ite ok walang ano ete imbweg etok. Eisir inei yaun ebeok sinsin-ge be iyo-iyo amolmol giriv be gira. Be eisir nok bon ge ete inme nangge amolmol ebe itau ile Juda as luev ebe iure utlas ulis ane ok. 11 Amolmol dang dang-etok ete ilgum ve inarwel amolmol as mone tis as wambal, be tas givin ano-ngge ve inalgum gen tiate. Beti eisir imbul amolmol ve luev ebe gitangi ve eitit amolmol tanalgum ite ok, be gilgum amolmol subu tis arwas-gen be natus-gen ikuk lili tiate. Dangetok be mie nuli be nomb amolmol dang dang-etok avos avut. 12 Warik amolmol Krit ane nok ge as amol ti ebe dabe-gwet vie molge ok ginei yaun ti dangeteik: “Amolmol Krit ane eisir amolmol bingkasop ane roro. Eisir weik bwelk-using, be bom-tinas bekob wayam tinas gitlek.” 13 Be Pol ginei, yaun etok ano molge. Dangetok be mie nunei yaun gwangne ge nitangi eisir veik inatpweng as tiate are be inro is ate vukir vukuri. 14 Be intau ete itu talngas ve Juda as yaun sinsin-ge bambamo ete inei inei ok be tis amolmol ebe ivkir dumas gitangi luev yaun ano ane be ivang mul ve eisir ate as tas gitung ok.
15 Amolmol ebe aplos giengk sang vie-ngge ok ete tas gitung gen vevies ge giengk aplos. Bemem eisir ebe aplos givin Kilisi ite ok, ete gen tiate walang ok gingik giengk eisir aplos be tas gitung gen vie ti ite ma. 16 Eisir avos ge ginei dangeteik: “Amei atpweng Pomate are gikwai.” Bemem as luev ebe ivang ok ete ginei lavo, ve eisir ivkir dumas gitangi Pomate. Pomate ta givin eisir ite yapin. Ma molge. Ve eisir isov yaun ane lu ite molge, be gitangi ebe atob inalgum gen vie ti ok ite ma.