Knare Musenke Maki Kre'nea Naneke
1
Ti frezmante Joni erizamofo naneke
(Mat 3:1-12, Luk 3:1-18, Jon 1:19-28)
Anumzamofo Mofavre Jisas Kraisi knare musenkea ama agafa hu'ne.
Kasnampa ne' Aisaia amanage huno avona krentene, Antahiho, nagra huntanenkeno nagri naneke erino ome huamahu ne'mo'a ugagota kagrira huganteno, kana retro hugahie. Ka'ma kopinti mago'mofo agerumo amanage huno kezanetie, ramofo kana retro nehutma, kama vania kana erinte fatgo hiho. (Aisa 40:3, Mal 3:1)
Ka'ma mopafinti mono ti frezmante Joni'a eama nehuno, agafa huno kumi'zmigu zmagu'ama rukrahe hanegeno apasezmante mono tima fresaza'zanku huama huno zamasmi'ne. Maka Judia kazigati vahe'mo'zane Jerusaleti'ene, agrite maka'mo'za vu'za huama kumizmia ome hazageno, Jodani timpina mono tina frezmante'ne. Hagi Joni'a kemori azokate tro hu'nea anakre ku'a hu'neno, zgagfa akruteti tro hu'nea amu nofi afafafi rugagino hu'neno, kenu ene afi' tumemofo tima'ane nenea nere. Hanki mago'ma henkama ne-emo'a nagrira nagetereno hanave'ane ne' neankina, prihu'na aga anomofonte anakinea nofira kazufega osu'noe. Nagra tintfanu mono tina freneramantoe. Hianagi Agra Ruotge Avamunu, mono tina freramantegahie, huno huama huno zmasamine.
Joni'a mono ti Jisasina frente'nea naneke
(Mat 3:13–4:11, Luk 3:21-22, 4:1-13)
Ana knafi Galili kaziga Nazareti kumateti Jisasi'a egeno, Joni'a Joda timpi mono ti frentene. 10 Timpinti anama Jisasi'a marerino ne-egeno, mona kamo hagro nehigeno Ruotge Avamumo maho namagna huno hareno Agrite emanine. 11 Monafinti mago agerumo amanage hu'ne, Kagra navesimanegantoa mofavre'nimokagina muse hugantoe. 12 Avamumo'a ame huno ka'ma kopi atufegeno vu'ne. 13 Ka'ma kopi 40ti'a kna umani'negeno, Sata'a revatga hu'ne. Agra afizga kfane maninegeno, ankero vahe'mo'za aza hu'naze.
Jisasi'a Galili kaziga mono eri'za erigafa nehuno, amage'ma antesaza vahezga avare'nea naneke
(Mat 4:12-22, Luk 4:14-15, 5:1-11)
14 Jonima kina huntageno, Jisasi'a ana knafi Galili vuno Anumzamofo knare so'e naneke huama huno, 15  Anumzamo'ma huhampri'nea kna hago eforehie. Anumzamofo kumamo'a hago eravao hie. Tamagu'a rukrahe huta knare musenkere tamentinti hiho.
16 Galili timofo ankenare Jisasi'a nevuno Saimoni'ene Endrukea, koganararemoke, kuko timpi netrakeno ome znagene. Na'ankure znagra nozame ahe ne'trene. 17 Jisasi'a anage huno znasami'ne, enamage antenkena, Nagra vahe'ma avazu hu'zana huranami'neno. 18 Higeke ame huke kuko zani'a netre'ne amage anteke vu'na'e. 19 Ananteti Jisasi'a mago'ene osi'a nevuno, Jemisi Zebeti nemofokino nefu'ene ventefi mani'ne'za kukozamia nehatizageno ome zamage'ne. 20 Neznageno zanagi higeke, neznafa Zebetine eriza vahe'a nezmatreke ame huke amage eme ante'ne vu'na'e.
Jisasi'a havi avamu hu megi atrenea naneke
(Luk 4:31-37)
21 Zamagrama Kapanea kumate'ma umahanatite'za, mni fruhu knama egeno'a ame huno Jisasi'a osi mono nompi vuno rempi ome huzami'ne. 22 Vahe zagamo'za tusiza hu'za rempima huzamia zankura antri hu'naze. Na'ankure kasegere ugagota hu'naza vahe'moza nehazaza osu'neanki, hanave'ane agi me'nea vahe'mo rempi hu'nezamiakna hu'ne. 23 Anama nehigeno'a mago'mofona agu'afi havi avamu fre'nea ne'mo osi mono nompinti kezatino, 24 Nazareti Jisasiga na'a hurantenaku nehane? Tagri tazeri haviza hunaku neampi? Nagra antahi'noe, Kagra Anumzamofona Ruotge hunamoke. 25 Hianagi Jisasi'a kesuno, taganenka atrenka atiramio! 26 Ana havi avamumo azeri hirahi hirahi nehuno, tusiza huno krafage nehuno ana ne' agu'afinti atiramino evu'ne. 27 Ana'ma higeza vahe'mo'za tusiza hu'za zmagogogu nehu'za, ontahige antahige hu'za, amazana na'a fore nehie, kahefaza hanave'ane rempi nehuno, havi avamumofona kea higeno ke'a amage nente. 28 Anama hiazamofo agenkemo'a maka Galili kaziga ame huno vuno eno hu'ne.
Pita nenemo Jisasi'a azeri knamre'nea naneke
(Mat 8:14-17, Luk 4:38-41)
29 Hanki osi mono nompinti' atirami'za Saimonine Endru kizini nonte Jemisi'ene Joniza vu'za umareri'naze. 30 Hagi Saimoni nenaro nerera'a avufa amuhohu kri erino maseno maninegeno, Jisasina krima eri'nea kea ame hu'za ome asami'naze. 31 Ana a'te vuno azante ome azerioti'geno, avufga teveha nehiazamo atrentegeno, otino ne'za krezamante'ne.
Jisasi'a hakare kri vahe' zmazeri knamarenea naneke
(Mat 8:16-17, Luk 4:40-41)
32 Zage uramino kinagasegeno, vahe'zgamo'za krima eri'naza vahe'ene, havi avamu zamagu'afi mani'nea vahera zamavre'za Jisasinte e'naze. 33 Ana rankumate vahe'mo'za ana kasante eme eritru huvgare'naze. 34 Ana nehazageno rama'a ruzahu ruzahu krima eri'naza vahera zmazeri so'e nehuno, havi avamu rama'a zmagu'afi mani'neana hufegi netreno, ama anazankura kea osiho huno i'o huzmantene. Na'ankure havi avamumo'za Agrira keza antahiza hu'naze.
Jisasi'a nunamu nehuno rempi huzami'nea naneke
(Luk 4:42-44)
35 Kotu hanimpi Jisasi ana nompinti atiramino vuno vahe omani'afi umani'neno, anantega nunamu hu'ne. 36 Hagi Saimoni ene mago'amo'za oti'za hake'naze. 37 Ome age'za erifore nehu'za, mika vahe'mo'za kagriku nehakraze hu'za asami'naze. 38 Anage huno Agra kenona zmirera zamasmi'ne, erinketa tava'ontema me'nea kumatamimpi vuta, anantega mono kea huama haneno. Na'ankure nagra e'ina agafare e'noe. 39 Anage nehuno maka Galili kaziga vano nehuno, osi mono nontamimpi mono naneke huama nehuno, havi avamutmi zamagu'afi freneana hufegi atrezmante'ne.
Jisasi'a fugo namune ne' azeri so'e hu'nea naneke
(Mat 8:1-4, Luk 5:12-16)
40 Hagi mago fugo namurenea ne'mo Jisasinte eno kepri huno agiafi traka humaseno, muse hugantoanki Kagrama nazeri knamrenaku hanunka, amne nazeri agru huo, huno antahigene. 41 Jisasi'a asunku hunenteno, azana asuteno avako nehuno anage hu'ne, Nagri'ma navesiana knare huo! Higeno, 42 ana fugo namumo'a ame huno vgarentegeno agru hu'ne. 43 Hanki Jisasi'a amazama hugantoazankura vahera ozamasamio huno hanave avumro nenteno, ame huno hunteno, 44  Kma antahio, ama'nazama hugantoa zankura mago'mofona osamitfa huo. Hianagi prisi nete vunka kavufga ome averi hugeno keno. Anante Mosese'ma ko'ma huno kazeri agrumahu ofa ome hugahane hu'nea kante ome hugeno, veamo'za nege'za hago agru hu'ne hu'za hiho. 45 Hianagi ana ne'mo nevuno, kri'ama azeri knamare neazankura vahepi huama nehige'za, rama'a vahe'mo'za nentahizageno, ana kemo'a ra hiazanku, rankumapina Jisasi'a eamara huno omeno, megia rama'a vahera omani'naza kumapi umaninege'za rama'a vahe'mo'za anantega eme ke'naze.