22
Yesu tulalo yada robesimi
(Mat 26.1-5,14-16; Mak 14.1-2,10-11; Jon 11.45-53)
Bret-para yis nasua yawo ne Pasova yapi Diri aba rudu sa. Gote-na miru irae aa mudunu-para rekena agaana tisaanu-para nimumi Yesu tulalo pisimi. Goa pisimi pare onaanu madaa paalame omoa kudiri pi kone su pirisimi.
Go raburi Satan-me Judas aanuna robaa-para pua odobasa. Mo Judas aanuna bi medare Iskariot teme. Go aa nipu mo 12-pela disaipel aa ru-nane pirisa. Satan nipuna robaa-para odobasa-pulu Judas nipu pua Gote-na miru irae aa mudunu-para mo lotu ada surube aanu-para agaa nimu raapu pua lo pirisimi. Nipumi Yesu nimumi tinalo yada robesa. Go raburi nimu pedo pedo waru puare nipu kalape mone medaloma kirita su pirisimi. Gore Judas aanumi nimuna agaa pagoa epe ta simi. Goa puare nipuri akea pua mada mea waatoa pae kone sua kone kone adaapu mu pirisa. Nipumi rana meda onaa adaapu raapu napitimide rabu nimu waatoa kone isa.
Yesu raapu disaipel aanu padane rabu Pasova eta nisimi
(Mat 26.17-25; Mak 14.12-21; Jon 13.21-30)
Olode rabu bret-para yis nasape di rudu sa raburi Pasova eta irape sipsip mena si meda tulalo pisimi. Go rabu Pita-para Jon lapo Yesu nipumi repaawa agaa gupa lakesa: Nipimi niaana Pasova eta namina oyae pua managola salepape sa. Gore nipumi agaa gupa misipi: Niaame aa-para pua managola sua namina yapae sipi. 10 Gore Yesumi nipu gupa lakesa: Pagalepa. Nipimi adaare-para palipi rabu ipa norini aa meda madaalipi. Go aa nipu rata mea pulupape. Goa pua odobaliade ada-para pulupape. 11 Goa puare nipimi go adana aaraa gupa laketapepe sa: Tisaa-me ne agaa meape laa: Nipuna disaipel aanu raapu Pasova eta nalima-pulu neme go eta managolape ada rum meda waalape lo pua agaa meape sa. 12 Goa tepe raburi mo aame nipi adaa so madaa-nane mea pua epe pepena pi ada rum ae-para mea waatea. Go-parare reke madaa oyae managola salepape sa. 13 Go agaa lakenaloa mo aa lapo pua nipumi lakesade-rupa adesipi. Go rabu nipu lapome Pasova eta managola sasipi.
Yesumi nipuna disaipel aanu eta kasa
(Mat 26.26-30; Mak 14.22-26; 1Kor 11.23-25)
14 Eta nape di raburi Yesu nipuna disaipel aanu raapu reke madaa pirisa. 15 Gore nipumi nimu gupa lakesa: Neme go etare nimi raapu nolalo ora raaname waru omalo. Gupa noa oropere neme kedaa pi yaenu rialua sa. 16 Neme nimi lagialo: Neme eta wala meda nimi raapu nanalua pare Gote-na Surube Su rabu etana re adalimina sa.
17 Go rabu nipumi kap madaa pirapalae wain mua Gote-para ora pi loa nimu-para kalalaawa lalo: Nimimi go kap-para mua rumaawa nalepa. 18 Neme nimi lagialo: Abia neme nimi raapu wain ipare wala nanalua. Dia, pare Gote-na Surube Su madaa go yaena re adoa nalua sa. 19 Goa puare nipumi bret mua Gote-para ora pi loa piribisa. Goa pua nimu kalalaawa lalo: Go bret-re nina yogane-ga nimi raba minalo gialo. Nimimi ni madaa kone sua nalepape sa. 20 Goa puare orope aba no kiritinaloa ipa wain pirapalae mua kalalaawa lalo: Go kap-para piri wain-ri nina yaapi kupame nimi raba minalo koyaato. Gore Gote raapu pogatu pirapena nimi madaa omalua sa. 21 Yapare adalepa. Ni yada lore aanu mea kalape aare abia ni raapu go reke madaa padane-para eta go no piralepa-daa sa. 22 Onaa Raapu Pirape Aa-na Siri Gote-na agaa ratua omalua sa. Goa pea pare mo ni iaanuna ki-nane mea kateade aare ora kedaa waru mealia-daa odome omalo sa. 23 Nipumi goa sa raburi nimumi aapimi palia yapae lala pisimi.
Disaipel aanuri aapi ora pia lo arere pisimi
24 Disaipel aanumi arere pua nimuna rikiraanare aa muduri aapi ora yapae simi. 25 Gore Yesumi nimu gupa lakesa: Ruru radona aa mudunu nimumi puri paloa nimuna ruru onaanu surubeme. Goa puare mo surube onaanumi bi onaanuna raba mi aanu lo bi ma-aeme. 26 Pare nimi gupa napiralepape. Dia-ga aa meda nimina rikiraana aa mudu aba piralia-daare gore nipu pora poa madini aa-rupa aba piralia. Nimina mudu pirape aare aba kogono pua nimina raba mi aa-rupa piralia. 27 Gore aa medame eta pa nolalo piruaaya pare aa medame kogono pua eta rumaaya. Gore mo eta aba nolalo pia aare nipu aa mudu yana. Pare ni nimina rikiraana piruaayo rabu nimi raba muaayo.
28 Neme kedaa ruaayo rabu nimi ni raapu pirua nagimisimide. 29 Gore neme su rayo surubanolo Aapame nipuna puri gisa. Goa pea-ga neme page nimi surube kogono gialua. 30 Gore nina Surube Su-para pirua nimi naa reke madaa pirua eta namina. Goa pua nimi epe reke madaa pirua Israel su-para piri ruru 12-pela onaana koso agaa pagolalo piralimi.
Yesumi orope Pita-me ni masaa rilalia lo lakesa
(Mat 26.31-35; Mak 14.27-31; Jon 13.36-38)
31 Ora Saimon, neme pagape. Gore wit poape aamere nipuna etare epe ta palo o ta palo eta waru adalia. Go-rupare neme puri kasu-pulu Satan-me nimi ko tulalo epalia. 32 Yapare Saimon neme kone rulae yae nagimainalo neme ne raba mulalo beten to. Orope neme ni madaa kone wala pereke sua nena amenu puri kalape sa.
33 Gore Pita-me goa sa: Aa Mudu, niri ne raapu abia banalo kalabus ada-para page ni ne raapu mada omalua kone salo sa. 34 Gore Yesumi lalo: Pita ne lagialo. Abia go ribaare yaa kutame e talo palia rabu neme Yesu ni na-ade rana repo te sa.
Mone paus-para nu-para rai kutu-parana agaa lakesa
35 Go rabu Yesumi nimu gupa lakesa: Nimiri abade mea rapasude raburi nimina mone paus-para rokanu-para aariti go yaenu namea pisimide. Goa pisimide-ga nimi oyae meda rudu sa pae? Gore nimumi lalo: Niaa muaema simi. 36 Gore nimu gupa lakesa: Abiare onaa rayome mone paus-para rokanu-para saapitimiri mea pulupape. Onaa rayome nipu adaalu rai kutu nasalimiri nimina mamina madaa mone mua rai kutu kabalepape. 37 Gore nimi lagialo: Gote-na buk madaa ni-para gupa sa: Nipu onaa waenu raapu page mapiraaeme lo tisana. Go agaana re-re orope ni madaa epalia-ga adalimina sa. 38 Go rabu disaipel aanumi lalo: Aa Mudu, neme ade. Niaame adaalu rai kutu laapo go saapima simi. Gore nipumi lalo: Apo saapimi mada sa.
Yesumi Getsemani su-para beten sa
(Mat 26.36-46; Mak 14.32-42)
39 Nipu amaa pua sana nipuna oro yaalo puala pia-rupa Oliv Rudu madaa pua pisa. Go rabu nipuna disaipel aanumiri nipu raapu pisimi. 40 Mo Oliv Ruduna puare nipuna disaipel aanu gupa lakesa: Wae yaeme nimi nako tina beten tapape sa. 41 Goa loare nimu gimoa ogesi-daa puare rumu koba pua beten sa. Nipu pisade-rupare aana mea lopatema-rupa mada pisa. 42 Go rabu nipumi lalo: Aapa, neme kone saliri ni radaa nape pe kap mea pu. Yapare nina kone gimoa nena raana ratano lape.
43 Go rabu yaa-para piri ensel meda nipu piri-para ipua nipu epa puri mapalaasa. 44 Yesu nipu madaa kedaa adaape rinalo pisa-pulu nipumi beten puri paboa wala sa. Goa puare nipuna pudu ekatare yaapi kupa nona piane kilipia su amaa popesa. 45 Nipumi beten aba loa sana rekaawa nipuna disaipel aanu piri-para pisa. Nipumi pua adesa pare nimuna robaa-para kedaa waru pisa-daa u patisimi. 46 Gore nimu gupa pua lakesa: Nimiri akeane u patu pimi? Nimi madaa wae yaeme nako tinalo beten lo piralepape sa.
Yesu aditalo ipisimi
(Mat 26.47-56; Mak 14.43-50; Jon 18.3-11)
47 Yesu nipumi agaa pa lakelalaina onaanu adaapupe meda ipisimi. Gore Judas riri-nane epena onaanu nipu rata mea ipisimi. Go aare disaipel aanuna ru-para pirisa. Nipu re-para ipua Yesu-para nunu talo ipisa. 48 Goa pisa pare Yesumi Judas gupa lakesa: Neme Onaa Raapu Pirape Aa-na Si nunu loa mea waaloa yada lore aanu katalo pae?
49 Gore disaipel aanu nipu raapu pirisimi aanu mo ipisimide adoa nimumi lalo: Aa Mudu, niaame nimuri go adaalu rai kutumi tamona ya? 50 Go rabu disaipel aa medame kogonome adini naaki meda rai kutumi tisa. Go naakiri Gote-na miru irae aa-na kogono pisa. Tisa rabu mo popo ki-nane aane pona taboa lopesa. 51 Goa pisa pare Yesu nipumi goa adoa lalo: Go yada gimalepa. Nipuna kimi mua mo aane wala mea maasa.
52 Goa puare mo aanumi Yesu ripinaatalo ipisimi. Gore Gote-na miru irae aa mudunu-para lotu ada surube surube aanu-para aa mudu medalomanu-para ipisimi. Ipisimi rabu nipumi lalo: Nimina rai kutunu-para repena uninu mea epamena-ga gore nimimi ni paake ne aa kone sua tulalo epame pae? 53 Oro yaalo niri nimi raapu lotu ada-para pimade pare nimimi ni talima kone naimide. Goa pemede pare abia go yapi di raburi ora nimina puri-para ribaana purimi rabuaata sa.
Pita-me lalo: Niri Yesu na-ade sa
(Mat 26.57-58,69-75; Mak 14.53-54,66-72; Jon 18.12-18,25-27)
54 Goa puare nimumi Yesu epa adia Gote-na miru irae aa muduna ada-para mea pisimi. Goa pisimi raburi Pita nipumi nimu rata mea pisa pare nipu ogesi-daa mo-pare pua pirisa. 55 Go rabu aa medalomame epe pokaalo ada ru-nane repena adala pirisimi-pulu Pita nipu page nimu raapu pua pirisa. 56 Gore kogono ona medame Pita repena re-para pirina adesa rabu go oname Pita nipu-para goa sa: Go aa page abade Yesu raapu pirisa sa. 57 Pare Pita-me lalo: Go ona ni-daa dia-ga go aa-daa ni na-ade sa. 58 Pare wala ogesi-daa pirua aa medame wala nipu adoa lalo: Ne page Yesu raapu piriside sa. Gore Pita nipumi lalo: Go aa ni-daa ora dia sa. 59 Orope ogesi-daa adaalupu pirua aa medame agaa ora puri paloa gupa sa: Go aa nipuna adaare Galili ya-pulu nipu abade Yesu raapu pirisa. 60 Goa sa pare Pita-me lalo: Nemere go lae aa ora ni na-ade sa. Nipumi goa pa lalaina yaa kutame aba aipapulu rekoa agaa sa. 61 Go rabu Aa Mudumi pereke tua Pita ada moneasa. Goa pisa rabu Pita-me Aa Mudumi abade nipu-para lakalaade agaa wala niminaasa. Aba Yesumi gupa lakesade: Go rabu yaa kuta abia rekoa agaa tea pare neme ni rana repo gimali lakesade. 62 Go raburi Pita nipu so amaa-nane pua re puri palo lala pirisa.
Yesu ero agaa loa tisimi
(Mat 26.67-68; Mak 14.65)
63 Go rabu Yesu surube aanu nimumi nipu epa ripinaabawa ero agaa loa nipu tisimi. 64 Nipuna ini mamina-me rigitua nipu agaa gupa misimi: Nere aapimi tala paa simi. Nere Gote-na agaa lakene aa-ga agaa la simi. 65 Goa puare nimumi ero agaa rado rado lakesimi.
Yesu nipu kaunsil piri mea pua koso la simi
(Mat 26.59-66; Mak 14.55-64; Jon 18.19-24)
66 Orope yapi lapaasa raburi Israel onaana aa mudunu-para Gote-na miru irae aanu-para mo rekena agaa tisaanu page epa kiritasimi. Goa puare Yesu nipu kaunsil piri mea pua agaa gupa misimi: 67 Nere Onaa Wala Meape Aa-na Si yapae dia pae simi. Gore nipumi nimu lakesa: Gore mada lagialua pare nimimi ni kone narulalimi. 68 Go page neme nimi agaa medaloma mealuare nimimi agaa mada na-abuteme. 69 Abia page orope page ni Onaa Raapu Pirape Aa-na Siri so yaa-para puri pane Gote-na popoke ki madaa oro yaalo pitua sa.
70 Go raburi nimu rayome lalo: Gore nere ora Gote-na Si yapae simi. Nipumi nimu goa lakesa: Nimina bipa go tame yaade sa. 71 Gore nimumi lalo: Niaame ake wala tema ya? Niaame nipuna agaa go pagalema-pulu pa adasae aanuna agaa medaloma gimalima simi.