1 Timoteo
1
Kiwi oo icac hénia ʒéma mériaŋ ac.
Aŋgéŋ titi miŋina Anutu ʒéma niŋkumunina Kristo Yesuac ʒézé seli ac niŋac Kristo Yesuac Méliméli ic wawaŋa ni Paulonéŋ ninʒéŋ ninʒéŋ qeriaiguc naŋ téŋgéŋna waŋec Timoteo guac muru kiwi yomi oma haiwa hazac. Anutu maŋgoc ʒéma Miŋ Kewunina Kristo Yesuac murunec ewa hia ʒéma wésé niniŋ ʒéma luaenéŋ guac muru hema kecmac.
Pakeŋ ac ikorawac goro ac.
Ni Makedonia baeciguc keŋi nalé imuaru Efeso ama areŋa yandaiguc waima kecbésémaŋ niŋac ʒénaŋgé géŋi imi, gi ic embac tosara ʒéseli énécmina pakeŋ ac ikora tosara ménda ku énécmima nemu suruc ʒéma hicŋisaiac qac areŋa imuhucyawac niŋkoro ménda wammuac niŋ imuhuc waŋi. Ac imuhucyanéŋ Anutuac ai areŋa ninʒéŋ ninʒéŋ qeriaiguc hezac imi ménda meselimac, néŋ néwécgeŋa ʒéeŋ ʒéma mihicŋianʒac. Pakeŋ ac imuac héla imi goi héihéi imi mia, waŋu goi héihéi iminéŋ ewa qeri ɋala ɋala ʒéma niŋtegic qiŋtegic hiabia ʒéma ninʒéŋ ninʒéŋ solaŋa imuacnec hicŋihicŋiya. Ic embac tosara ieneŋ imi sigima ac eŋomia imuaru qiʒiʒiŋgéma keŋanʒu. Ieneŋ héna acac kiwi ic wambiŋ ʒé waŋ énécmianʒac, néŋ eŋaŋ ac me héipuc ac ʒéanʒu imuac hénia acguc ménda niŋasarianʒu.
Waŋu nini yomuhuc niŋanʒiŋ, ic embac méŋnéŋ méŋ héna ac imi héna dindiŋacnec méndacmaciguc héna ac imi hiabia wanʒac. Héna ac imi ic solaŋa ionac niŋac ménda hezac, néŋ ic embac tosara yomuhucyawac hezac, héna ac logianʒu, acqeqe waŋanʒu, Anutuac eeya ménda héianʒu, képésic waŋanʒu, ménda météré amuma kecanʒu, kaiʒiliweŋ waŋanʒu, neŋgoc hécgina me maŋgoc hécgina unuhumuanʒu, ic embac ionac kekecgina unuhumuanʒu, 10 kaisero waŋanʒu, icnéŋnec ic alayaguc me embacnéŋnec embac alayaguc sero ai meanʒu, ic embac iwawai ésécnec soukiwa niŋac haianʒu me meanʒu, ikoc waŋanʒu, ikoc wamma héipuc ac ʒéanʒu, ʒéma haka méŋac méŋ pakeŋ ac dindiŋa imuac qacqotikicya waŋanʒu imuhucya. 11 Waŋu pakeŋ ac iminéŋ mériaŋ miŋina Anutunéŋ énézémaŋ niŋac qutuŋgé néŋec buŋa suruc hiabia edamuyaguc imuac mia méndacʒac.
Anutunéŋ ewa hiawac Paulo
goiya héiyec.
12 Nuac mia ai ic keŋhéi hahéiya qahac ʒénémma ai buŋa qenéŋec imuac niŋac ni kuc mihicŋi néŋec Miŋ Kewu Kristo Yesuwac ewa hia ac ézézua. 13 Ni becnec imi miŋ kewu mema titi wammima ai ichéra ununesi waŋ énécmima ʒébiri qébiri wammima keri. Néŋ ni ménda ninʒéŋgéma hénia ménda niŋasarima imuhuc waŋi, imuac niŋ inéŋ kileŋ wésé niniŋ waŋ néŋec. 14 Miŋ Kewuninawac ewa hia imi ninʒéŋ ninʒéŋnina ʒéma goi héihéi Kristo Yesuac qeriaiguc hezac imiguc momacnec qacnaiguc qocgénéŋu kuaya qeqeya hezac. 15 Ic embac mocʒoŋ yandanéŋ aŋgéŋ timuac séc ackuaʒéc yominéŋ héla wanʒac. Ʒéyecnéŋ; Kristo Yesunéŋ képésic ic aŋgéŋgina tiénécmimaŋ ʒé baeciguc mayec. Waŋu képésic ic ionac sucginaiguc neŋ imi tosara onogicma ic biria wanʒua. 16 Waŋu Yesu Kristonéŋ nalé horua képésicna bisiqatéŋ wannéŋec haka iminéŋ biaŋguc Miŋ Kewunina ninʒéŋgéma kekec hémbénaŋa memu ionac muru séséc wammac niŋac ni imuhuc wésé niniŋ waŋ néŋec. 17 Ic kewu hémbénaŋa, ménda houhouya, kicninanéŋ ménda héhéŋa, Anutu momacguc sac kekera, iwac muru ee héihéi ʒéma edamuyanéŋ nalé tetecgia qahac hema kecmac. Hélacnec!
18 Naŋna Timoteo ni ac pakeŋ yominéŋ ʒéseli génʒua. Becnec kugéŋi biaŋac ara imi méndacma ackuaʒéc iminéŋ yaré ic ésécnec haka hiabiawac yaré qema kecbésémaŋ. 19 Ninʒéŋ ninʒéŋ ʒéma ewa kétiŋkétiŋ késa kecbésémaŋ. Tosara eneŋ ewa kétiŋkétiŋ imi qetaligic qahac waŋu ninʒéŋ ninʒéŋgina imi konduŋ ʒéic ésécnec ʒéŋgédarec. 20 Ic imuhucya ionac sucginaiguc Humeneo ʒéma Aleksande kecʒaoc. Iri imi kitiwa mema ʒébiri qébiri ménda wammaoc niŋac Biria miŋinawac mériaiguc waiérécmiyi.