2 Korinti
1
Yai ʒézé ac.
Anutuac ewa siŋ niŋac Kristo Yesuac Méliméli ic waŋi ni Paulo ʒéma ninʒéŋ ninʒéŋ munanina Timoteo niri hénaoriŋ Korinti ama areŋa yandaiguc kecʒu ʒéma ic embac téréya Akaia baec séc kecʒu ionac momacnec kiwi yomi oénécmizic; Neŋaŋ Maŋgocnina Anutu ʒéma Miŋ Kewunina Yesu Kristo iorarunec ewa hia ʒéma luaenéŋ onac muru he énécmimac.
Miŋ Kewunina Yesu Kristo iwac Maŋgocya Anutu mepésimiwiŋ. Inéŋ wésé niniŋac Maŋgoc ʒéma qeri mebélac qebélac hénia hénia mocʒoŋ imuac Anutu kecanʒac. Inéŋ ʒéra waiya hénia héniaiguc qeri mebélac qebélac waŋ nénécmianʒac. Waŋu neŋaŋ qeri mebélac qebélac Anutuac murunec meyiŋ iminéŋnec ic embac tosara ʒéra béra hénia héniaiguc kecʒu imi bénʒéŋnec qeri mebélac qebélac waŋ énécmiwiŋ. Imi mia hénia yomuac niŋac imuhuc ʒézua; Kristoac qenʒeŋ manʒeŋnéŋ neŋaŋ kekeciguc sécgéma hezac. Imuhucyanec qeri mebélac qebélacnéŋ Kristoac murunec hama neŋaŋ muru qesalecgé nénécmizac hénia imuac niŋac imuhuc ʒézua. Nini ʒéra waiya mihicŋima kecanʒiciguc imi onac qeri mebélac qebélac ʒéma aŋgéŋ tiénécmimiawac niŋac, waŋu nini qeri mebélac qebélac waŋ nénéc mimiawac kecanʒiciguc imi acguc onac qeri mebélac qebélac niŋac, qeri mebélac qebélac iminéŋ onac muru ai meyu ʒéra béra nini mihicŋianʒiŋ imuhucya imi ini acguc hia bisiqatéŋ wamma naŋselimu. Ini ʒéra waiya imuaru toroqema kecanʒu ésécnec qeri mebélac qebélaciguc imuhucyanec wamma kecmu imi ni ninʒua imuac niŋac niŋkinʒéŋnina onac muru hezac imi mimiŋʒalia qahac.
Ninʒéŋ ninʒéŋ dacmuna hécnina, imi mia hénia yomuhuc niŋac, nini Asia baeciguc ʒéra waiya qahaiguc kecma éréyiŋ imi ini ménda nimmu niŋac ménda wanʒiŋ. Nalé imuaru ʒéra waiya yéwéria sécnina ogicogicya qacninaiguc emma kilanʒi nénécmiyu kekecninawac niŋkinʒéŋ imi acguc waiyiŋ. Humucac buŋa ʒétecgé nénécmimia ʒéma niŋni hélaguc waŋec, néŋ haka imuhuc hicŋi nénécmiyec imi mia nini neŋaoc ménda héiseli amuma humuc ic meɋeli énécmianʒac Anutu iwac muru sac héiseliwiŋ niŋac imuhuc hicŋi nénécmiyec. 10 Waŋu inéŋ mia humucac déc igucnec metecgé nénécmiyec. Waŋu toroqema metecgé nénécmimac. Waŋu muŋgucnec metecgé nénécmimac ʒéma iwac muru niŋkinʒéŋnina haianʒiŋ. 11 Waŋu ini acguc toroqe nénécmima ʒéwelec wamma méra nénécmimu. Imi mia ic embac sasalanéŋ naŋgé nénécmima ʒéwelecgic ewa hiawac ai buŋa nénécmiyu iminéŋ ai meni, nonac niŋac wamma Anutu ewa hia ac wammimu.
12 Nini baeciguc kecma haihaka wamma onac muru geŋ imi ogicogicyawac wamma Anutuac haka méndacma keŋhéi hahéi qahac hélacnec wamma baecac niŋtegic qiŋtegiciguc qahac, néŋ Anutuac ewa hiayaiguc héima namma ai meanʒiŋ imi nonac ewa qeri solaŋa ninanéŋ héipuc waŋ nénécmizac. Waŋu nini imi imuac niŋni eeyaguc waŋanʒac. 13 Imi mia hénia yomuhuc niŋac, Nini kiwi tosara qahac, néŋ ini hia olomma hia niŋtegicmuac séc imuhucya sac oénécmianʒiŋ. Ini niŋasaridacmu ʒéma niŋkewu waŋ énécmizua. 14 Ini hénianina bakianec sac niŋasarianʒu imuac séc Miŋ Kewunina Yesuac nalé yandaiguc nini onac ʒézé ségiségigina wanni, ini acguc nonac ʒézé ségiséginina wammu.
15 Ni imi hélacnec ninʒéŋgéyi. Hénia imuac niŋac onac muru walac hamaŋ ʒé niŋareŋgéyi. Imuhuc wamba ini hatac éréhécnec mériaŋginaguc wammu. 16 Hénaiguc keŋ inicma Makedonia baeciguc kemmaguc muŋguc Makedonia baec imuacnec onac muru liliŋgé hawa méli néŋu Yuda baeciguc kemmaŋ ʒé niŋ areŋgéyi. 17 Ini niŋgic ni sic saoc nimma hénia qahac imuhuc waŋi tanec wanʒac me séwinawac siŋ méndacma eŋ hia hia qahac qahac ʒéma niŋareŋgéyi tanec wanʒac me? 18 Anutu imi méŋʒé méŋʒéya qahac, imuac séciguc acna imi acguc hia ʒémaguc duŋa melemma qahac ménda ʒémaŋ. 19 Ni ʒéma Siliwano* Roma ic eneŋ Silawac Siliwano ʒéaŋgic. ʒéma Timoteo neneŋ Anutuac naŋa Yesu Kristo iwac hénia imi sucginaiguc ʒéau énécmiyiŋ. Waŋu inéŋ hia ʒéma qahac ménda ʒéyec. Imuac niŋac iwac muru imi hia sac heanʒac. 20 Kristoac qeriaiguc imi Anutuac sisipac ac imi mocʒoŋ yanda hia ʒézéya. Imuac niŋac nini iwac muru héima namma hélacnec ʒéma Anutu mepésimianʒiŋ. 21 Nini ʒéma ini momacnec Kristoac qeriaiguc meseli nénécmima halécnéŋ météré nénécmiyec imi mia Anutu. 22 Inéŋ mia eŋeya qara asé kiwi ésécnec ewa qerininaiguc oma Uŋa Téréya nénécmiyec. Waŋu Uŋa Téréya iminéŋ iwawai kecma hicŋi nénécmimac imuac qérawia wanʒac.
23 Ac geriwaguc waŋ énécmiwi niŋac ni Korinti ama areŋa yandaiguc ménda hayi. Ac imi hélacnec ʒézua, Anutunéŋ qeri uŋanawac héipucya wanʒac. 24 Ini ninʒéŋ ninʒéŋiguc naŋselima kecʒu imuac niŋac, nini onac ninʒéŋ ninʒéŋ imuac galeŋ kecʒiŋ ʒéma ménda ʒézua, néŋ néwécgeŋa iguc ini ségiségigina mihicŋimu niŋac, ai momacgina kecʒiŋ.

*1:19: Roma ic eneŋ Silawac Siliwano ʒéaŋgic.