Filipai
1
Yaiʒézé ac.
Yesu Kristoac weleŋ qeqe icya Paulo ʒéma Timoteo niri hénaoriŋ Kristo Yesuac qeriaiguc Filipi ama areŋa yandaiguc kecanʒu ini ʒéma galeŋ hécgina ʒéma ai ichécgina onacmuru kiwi yomi oma haiwa hazac. Anutu maŋgocnina ʒéma Miŋ Kewunina Yesu Kristo iorarunec ewa hia ʒéma luaenéŋ hama onac muru hemac.
Pauloac ʒéwelec ac.
Ni niŋɋeli énécmianʒua nalé imuac séc Anutuna ewa hia ac ézéanʒua. Ʒéwelecanʒua séc ic tuŋ onac niŋac wamma ségiségi wamma nalé séc ʒéwelec waŋanʒua. Imuac hénia imi yomuhuc; Ini buŋa suruc hiabia niŋgic nalé imuac hénihénia igucnec éréma deguc imuac ai imi naŋgé amuma meanʒu imuac mia imuhuc waŋanʒua. Waŋu sucginaiguc ai hiabia héniyec Anutu inéŋ ai imi mézézéŋgéma metecgéyuguc Kristo Yesuac nalé yanda imi hamac imi niŋkinʒéŋ gézua. Ni hésa ɋatécnaguc wamma buŋa suruc hiabia imuac héipuc wamma ʒéseliwa ini ewa hiayawac qeriaiguc ai momachécna waŋ néŋanʒu. Imuac niŋac ni ic tuŋ onac imuhuc nimba sécgézac. Imuhuc nimba ini imi nuac ewa qerinaiguc kecanʒu. Yesu Kristo inéŋ ewa qerianéŋ waŋ énécmianʒac imuac séciguc ni dimuhuc onac niŋac wamma qerinanéŋ hakhak waŋanʒac imuac mia Anutunéŋ ni héipuc waŋ nénʒac. Waŋu ini niniŋ hiŋgac hiŋgara ʒéma niŋgésigési ginanéŋ goi héihéigina imi mesaiyu kuaya qeqeya wammac imuhuc ʒéma ʒéwelecanʒua, 10 Imuhuc wamma némac iwawainéŋ héla wanʒac imi niŋtegicma solaŋanec kitic képésic qahac kecgic Kristoac haha naléya imi hamac. 11 Waŋu Yesu Kristonéŋ qenaŋgé waŋ énécmiyu kekec solaŋawac héla gocmianéŋ sécgé énécmiyu Anutuac edamuya onac murunec qetagali énécmiyu tosara eneŋ hémma Anutu mepé qepésiac legic héimimu.
Pauloac ʒéwelecwelec ac.
12 Dacmuna hécnina haka hicŋinéŋec imuac niŋac Miŋ Kewuac buŋa suruc hiabia imi muŋguc yanda saima kenʒac imi ini niŋtegicmu niŋac wanʒua. 13 Imuac Kristoac niŋac wamma hésa ɋaténaguc kecʒua imi baec galeŋac ai ama yomuac qeriaiguc owohotoŋ kecʒu i ʒéma ic embac tosara mocʒoŋ ionac sucginaiguc wininiyu héŋtegicdacʒu. 14 Imuac niŋac dacmuna hécnina sucginaiguc sasalanéŋ nuac hésa ɋaténa niŋac Miŋ Kewuninawac qeriaiguc ninʒéŋgéma ʒénéŋgina ménda hiriyu Anutuac ackuaʒéc imi haŋ qema ʒéanʒu.* Paulonéŋ hésa ic kerec, néŋ Romawac baec galeŋnéŋ eeya héimiyu ʒiki sipac qahac kecma ackuaʒéc ʒéauénécmiyu hémma tosara eneŋ acguc kucgina mema ʒénéŋgina ménda hiriyu buŋa suruc hiabia ʒéau énécmiaŋgic.
15 Ic embac tosaranéŋ nimbupuc wamma nogicna gogicba ʒéma Kristo ʒésaianʒu, néŋ tosara imi ewa hélanéŋ ʒésaianʒu. 16 Yomi eneŋ imi ni buŋa suruc hiabia imuac héipuc wamma ʒéasarimaŋ niŋac kumunéŋec hénia imi niŋtegicma siŋna nimma ai meanʒu. 17 Waŋu tosara imi eneŋ hésa ɋaténaguc réwéri méŋ toroqewiŋ gezaŋ ʒéma ewa hélanéŋnec qahac, néŋ nogicna gogicba ʒéma Kristo ʒésaianʒu. 18 Imuac némariawac hémba birimac? Ikoc me hélacnec imuhuc me imuhuc waŋgic saima keŋanʒac imi Kristo imi mia. Hénia imuac niŋac ni ségiségi waŋanʒua. Waŋu toroqema ségiségi wammanec kecmaŋ. 19 Imi mia hénia yomuhuc niŋac; Onac ʒéwelecgina ʒéma Yesu Kristoac Uŋa téréyanéŋ naŋgénéŋu ʒéra waiya imuhucya niŋac aŋgéŋ titina mihicŋimaŋ imi ni ninʒua, imuac niŋac mia imuhuc waŋanʒua. 20 Waŋu gamusiŋ qamusiŋ ménda nimma becnec ésécnec degucmi acguc ʒénéŋna ménda hiriyu séwiiguc me humuciguc séwinanéŋ Kristo iwacnec sac mepési mimaŋ niŋ ninʒua. 21 Imi mia nuaru imi kecmaŋiguc Kristoac kecmaŋ, waŋu humumaŋiguc humucna imi acguc méra némmac. 22 Waŋu séwinaguc kecmaŋiguc imi téré ainawac héla mihicŋimaŋ. Imuac niŋac kekec ʒéma humuc iorac sucgiraiguc némariawac aŋgéŋ tiwa hia wammac imi ménda ninʒua. 23 Ni imuac sucgiraiguc kecba momacnec waŋ nénʒaoc. Waima kemma Kristoguc kecmaŋ iminéŋ ogicogicya imuac niŋ imuac wanʒua, néŋ 24 imi waima séwinaguc kecmaŋ imi onac niŋ nimba hia wanʒac. 25 Waŋu ni waima kecmaŋ imi ʒéma onac ninʒéŋ ninʒéŋgina meyandima imuac ʒézé ségiségi wamma ic tuŋ iniguc momacnec kecmaŋac hezac imi ni niŋyacgézua. 26 Imuac neŋ muŋguc hama iniguc kecba nuac niŋac Yesu Kristoac qeriaiguc onac ʒézé ségiségi ginanéŋ qesalecgéma yandimac.
27 Momacguc niŋgic eeyaguc wammac imi yomuhuc; Ini Kristoac buŋa suruc hiabia imuac séciguc wamma kecmu. Imi mia ni ha inicmaŋ me wai énécmima lakec kecmaŋ imi ini ewa momac wamma namma ewa siŋgina momacnec buŋa suruc hiabiawac ninʒéŋ ninʒéŋginawac wamma eŋaoc naŋgé amumu. 28 Ionac muru imi buŋa suruc hiabianéŋ kisikiyoŋac asé kiwiya wanʒac, néŋ onacmuru imi aŋgéŋ titiac asé kiwiya wanʒac. Imuac niŋac ai imuac me imuac mewiŋ ʒégic haʒéc waŋ énécmimuiguc ionac bac yandi yandi ménda wammu. 29 Kristoac niŋac ewa hia waŋ énécmiyec imi ninʒéŋgé mimu niŋac sac qahac, néŋ ninʒéŋgéma iwac niŋ wamma ʒérabéra acguc momacnec bisimu niŋac imuhuc ʒézua. 30 Ini imi becnec nuac muru hicŋiyu héŋgicac deguc nuacmuru heyu héŋanʒu qenʒeŋ manʒeŋ imuhucya onac muru acguc he énécmizac.

*1:14: Paulonéŋ hésa ic kerec, néŋ Romawac baec galeŋnéŋ eeya héimiyu ʒiki sipac qahac kecma ackuaʒéc ʒéauénécmiyu hémma tosara eneŋ acguc kucgina mema ʒénéŋgina ménda hiriyu buŋa suruc hiabia ʒéau énécmiaŋgic.