8
Kumukumu vega-taulatoi kwapuna veakarana
Mamoe Natuna na kumukumu vega-taulatoi kwapuna veakarana ekala-pakaato aonai, kupa vanuganai ora kavana vetaina kulu ta maki ati erageto. Ne Palagu wailanai gerugato anerura taulatoi kwapuna agitarato, kipi taulatoi kwapuna evenirato.
Ne aneru ta maevogomaito, pata veagana laganai erugato, gimanai kolo gulona ta. Ia mulamula ponana kamu iwavagi eveniato, Palagu gena talima veagara geria rapali ria terona wailanai kolo patana veaganai Palagu pene wareware-venia ulanana. Vomulamula maponana kovuna e Palagu gena talima veagara geria rapali, voaneru gimana na geverageto Palagu wailanai. Voia mulinai aneru na kolo gulona egapiato, pata veagana kalovana na evega-vonuato, ne tanopara atanai epia-rigoato. Voanana gaita kuluna erageto, karo kulura reketa gerageto, e eramaato, e etanokepoato.
Aneru geria kipi gevilirato
Aonai aneru taulatoi kwapuna geria kipi gegapi-maavurato, pia vilira ulanana. Aneru tovotovona na gena kipi eviliato, ne aisi vatura girigirira e kalova rala ria gevetao-kouto. Ne vogau maparara tanoparai epopo-rigorato. Tanopara kava toitoi aorai kavata egala-gatuato, gautupu toitoi aorai kwapura egala-gaturato, e gawa e legi maparara egala-gaturato.
Aneru vega-rualana na gena kipi eviliato aonai, gau ta, noowane golo tinatinana ta makalovana, rawaparai evepia-raito. Ne rawapara kava toitoi aonai kavata eralato. E rawaparai maguli gaura toitoira aorai kwapura gekwaregato, e poti toitoira aorai kwapura gepuluto.
10 Aneru vega-toitoi na gena kipi eviliato aonai, mitiu tinawaeapuna ta kere molena vetaina kupa na eketo-rigoto, ne galu toitoira aorai kwapurai, e egalugalurana nanurai eketo-raito. 11 Vomitiu arana “Mamaki” Nanu kapura toitoira aorai kwapura gevemamakito. Ne taunilimalima vogo na vonanu mamakira geniurato aonai gekwaregato.
12 Aneru vega-vativatina gena kipi eviliato aonai, garo e uve e mitiu kava toitoira aorai kavatana gekwarirato, e vokava toitoira aorai kava taarana gemukunato. Gaura pakurai garo maekana kava toitoi aorai kavata ati ewaeto, e pogi kava toitoi aorai kavata uve e mitiu ati gewaeto.
13 Ne apoeto, gamoga ta kupa atagaina raimoraimonai elovowai agitaato, evetaina eparalato, netiwato, “Tanoparai gomagulina talimami, vetugami kika! Vetugami kika! Vetugami kika! Kwalana aneru toitoi, geria kipi rogoti gere vilira anerura, geria kipi pia vilira kulurai, metau e vitiviti kamu galagala vagi pene wala.”