16
Palagu gena paru rivu taulatoi kwapuna aorai
Ne karo kamuna ta Rupu Veaga aona na evogomaito akamonagiato. Vokarona aneru taulatoi kwapuna evaikilarato, netiwato, “Ioago, Palagu gena paruna evega-vonurato rivura taulatoi kwapuna voa tanopara atanai iove popo-rigora.”
Aneru tovotovona eagoto, gena rivu tanopara atanai eve popo-kauato. Ne komata gitagitara rakava kwaikwaira mavitivitira maki ati keikeira vevega-rakava gauna gena vegailia pa maka gegapiato e ia avuavuna gauna gealiruputali-veniato talimara na gerawalirato.
Aneru vega-rualana gena rivu rawaparai epopo-rigoato. Ne vorawapara kwarega talimana ralana vetaina emiato, e aonai maguli gaura maparara gekwaregato.
Aneru vega-toitoina gena rivu wai ai e nanu egaluana kapurai epopoato, ne ralai geagoto. Ne nanu egita-tagoana aneruna karona akamonagiato, ekilato,
“Veaga Palagumu,
goi tovotovonai otaluwai, e ewagumona maki otaluna.
Goi gemu veagirori inaguluna tanopara talimara geriai
evetaina okalaana rorirori e taunatauna vagi.
Kwalana ira na goi gemu taunilimalima veagara
e peroveta talimara ralara gevega-rigorato.
Vovetainai geria kala rorinai, pe rala povenira pege niu.”
Ne Palagu gena pata veagana na karo ta evogomaito akamonagiato, netiwato,
“Velekou o, goi taunatauna vegata
Goloka Iwavagi Palaguna,
gemu veagirori inaguluna raupara
taunataunai e rorirorinai okalaana.”
Aneru vega-vativatina gena rivu garo atanai epopo-kauato. Ne garo tiavu eveniato, taunilimalima kalovana pene galara ulanana. Ne vogaro kukulana tiavuna na taunilimalima egalarato. Voanana taunilimalima ati getugamagi-waito, ne Palagu ati gevega-rageato, na ira na Palagu arana gevega-rakavaato. Palagu magena rorirori kamuna evitiviti gaura rakavara pene vega-walara e ati pene vega-walara.
10 Aneru vega-imaimana gena rivu vevega-rakava gauna gena terona atanai epopo-kauato, ne gena vegitatago kapuna emukuna-gavuato. Ne taunilimalima vitiviti iwavagina na egapirato, ne maera gepati-kavirato. 11 Vovitiviti e komata pakurai, ira na kupai etaluna Palagu na gevega-rakavaato. A ira ati geririwato geria kala rakava aora na pia vetugamagiwai.
12 Aneru vega-taula toitoina gena rivu Eufreiti waina kamunai epopo-raiato. Ne vowai kamuna eroroato, garo eragena kavana na king (mageria vetali goleara ria) pia vogomai, talimara geria raupara ekala-pakaato. 13 Voia mulinai palagu rakavara toitoi noowane kolokolo agitarato. Taa vugae vetaina (e Satani) pokana na ema lakatito, ta vevega-rakava gauna, (e Keriso opakauna), pokana na ema lakatito, na ta peroveta opakau talimana pokana na ema lakatito. 14 Vopalagu voo temoni palagura, ira na vegailia irau vagira gekalarawai, e geagoto tanopara maparara kingra geriai, pia vaikoukoura, pe Goloka Iwavagi Palagu na gena toma kamunai Palagu pia vetali-venia ulanana.
15 “Ono kamonagi! Au lema talimara vetaira pana vogomai! Pene vealo-tago e gena rapuga tauniparanai, pene rogagi-tagora talimana pene verere. Kwalana ia tauniparana kovagona ragai pene ago, pe gutuma wailarai ragai pene nuga-rage.”
16 Ne temoni palagura toitoi na king maparara gevaikoukourato kapu taai, Heberu karorai vokapu arana Amagedon.
17 Aneru vega-taulatoi kwapuna gena rivu kupa pakanai epopoato, ne Rupu Veaga aona na karo kamuna ta terona na evogomaito, netiwato, “Warau peaiki!” 18 Ne eramaato, e karo kulura reketa gerageto, ekuluato, e tanokepo kamuna ekwarato. Taunilimalima tanoparai getalu-kuneto, voanana vegata pene vogomai ewagumona vovetaina tanokepo na ta ati ewalato. Voia tanokepo kamu iwavagina vegata. 19 Ne vanuga kamuna ekavalugato, kava toitoi gemiato, e tanopara maparara vanugara maki geketo-lovolovoto. Palagu na vanuga kamuna Babulonia maetugamagi-waito, ne Palagu gena paru e aoginigini wainna na evega-vonu-poraketoato kaputi na eveniato, pene niua ulanana. 20 Ne mou maparara gelekwalekwato e golo maki gelekwalekwato, taa vagi aikina. 21 Kupa na aisi, noowane vatu ati keikeira, geria metau pauni tinavuna (100) vetaina, kwapurakwapura taunilimalima atarai geketokauto. Ne votaunilimalima na Palagu gevaikila-rakavaawai, kwalana voaisi, noowane vatu atikeikeira, atarai geketokauwai pakurai. Kwalana vovevega-vitiviti gauna rakava kwaikwai.