Paulo La Ginigini Yamatala Baisa
MINA KORINITA
Kabovitouula
Avaka uula Paulo eigini miyana Paulo La Ginigini Yamatala Baisa Mina Korinita? Omitibogwa Paulo ivitouula ikamituli Bulogala Bwaina paila Keriso e itavi tumilela ekalesia kwaivau mapilana valu. Oluvi mina Korinita ininayuwasi paila mimilisi vavagi osi dubumi deli kidikedala tapwaroru. Mapaila Paulo igini miyana leta mwada bipilasi deli bikiduwosisii matausina.
Tuta matutona makwaina valu Korinita saina vilouveka valu e saina bidugaga tomota ituwoli bona ituwoli valu eigalasi iwaisi baisa. Paila mina Roum ikaraiwagasi mapilana valu e ivigakaisi Korinita biviloumatala odubasi mapilasina viluwela Akaia. E bulogala Korinita ikaligiaki ambaisa ambaisa, paila valu saina kweminabwaita, deli tomotala saina isalausi gigimwala; e tuvaila mina Korinita ikau ninasi mimilisi vavagi saina gegedu, deli ibokulaisi bidubadu tapwaroru tuwoli tuwoli.
Matauna Paulo aposetolo magila bipilasi toekalesia, paila eibodasi mwau wala mimilisi vavagi. Mabudona ekalesia eitavilevi ituwoli boda ituwoli boda, e bidubadu toekalesia eikapusisi si sula bidubadu. Mimilisi iyogagaisi uvagila veivai e mimilisi ivakapusiaisi mina mamama. E tuvaila osi sigugula toekalesia ininayuwasi avaka bibudoki tobwakuli Keriso deli ammakawala Baloma Tobumaboma bikatupewoli matausina.
E mauula Paulo ipilasi toekalesia metoya miyana leta, deli ikiduwosisii, kidamwa bikatetasi avaka bibudoki totapwaroru. E ivituloki kala kamokwita Yesu la tokaia la movavau, deli ikamituli Bulogala Bwaina paila Keriso, kidamwa toekalesia bikatetasi Yaubada nanola saina mimilakatila.
Uula 13 ikamituli Yaubada la semakavi kwaitala ikalisau komwaidona vavagi avaka avaka Yaubada bisakaidasi, baisa goli yebwaili. Mokwita goli tomota bidubadu ikatetasi iyebwailisi mabigana avaka Paulo la ginigini paila bubunela yebwaili.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula mapilana buki 1.1-9
Ekalesia itavilevi ituwoli boda ituwoli boda 1.10—4.21
Bubunela gegedu deli uvagila veivai 5.1—7.40
Kidikedala totapwaroru,
deli si keda matausina gala todubumi 8.1—11.1
Uvagila ekalesia deli tutala tapwaroru 11.2—14.40
Keriso la tokaia la movavau,
deli todubumi si tokaia si movavau 15.1-58
Semakavi paila totapwaroru viluwela Yudia kasi pilasi 16.1-4
Biga bobwailila deli kabovigimkovila 16.5-24
1
Yeigu Paulo, Yaubada idouwaigu makawala nanola kidamwa bamila aposetoloa Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala. paila Keriso Yesu. E yeigu deli goli sodasi Sositeni lakagini miyana mi leta yokomi Yaubada la ekalesia mapilana Korinita. E lakagini baisa yokomi availa availa Yaubada eidou ivigaki la tomota mina bumaboma. Paila yokomi la vavagi uula Keriso la vasosu. E yokomi budotala wala deli komwaidosi tomota ambaisa ambaisa, availa availa goli ititapwarorusi baisa da Guyausi Yesu Keriso. Paila matauna si Guyau e deli goli da Guyausi. 1.2 VA 18.1
Ma nigada baisa Yaubada Tamadasi e deli Guyau Yesu Keriso kidamwa bimitukwaiyaimi e bitalaguva lupomi.
Mitakwai metoya baisa Keriso
Tuta komwaidona anokagutoki baisa ulo Yaubadab ulo Yaubada.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi “Yaubada”. paila yokomi uula la mitakwai eisakaimi ola vasosu Keriso Yesu. E Keriso la vasosu uula yokomi lokubanaisi kami bwaina paila vavagi komwaidona. Mapaila gagabila bukulilivalasi duwosisia, deli bukukwatetasi vavagi komwaidona. Bulogala paila Keriso bogwa eitobu olumoulemi, e mapaila lokupeulasi kukwauwaisi kami mitakwai komwaidona, tutala kututulaisi avai tuta da Guyausi Yesu Keriso biyoumatila. Tuvaila bikatupewolaimi bila okala vigimkovila, kidamwa bibanaimi gala isim kwaitala kami pakula wa Yam makwaina, la Yamc Yam makwaina Yaubada deli Keriso biyakali komwaidosi mina watanawa. da Guyausi Yesu Keriso. Bitadubumaisi Yaubada, paila matauna eidouwaimi kidamwa bukuveyawasi deli Latula Yesu Keriso, matauna da Guyausi.
Ekalesia kala tavilevi
10 Segwaia, amnabaimi paila yeigu wodola da Guyausi Yesu Keriso, kidamwa komwaidomi bukuninitinidesisi paila avaka bukulivalasi. Mapaila gala bukutavileiyaimi baisa oluwalaimi. E bukuvigimkulovaisi mi vasosu omi nanamsa kwaitala deli oninami ninitinidesi. 11 Tauwau! Mimilisi Kiloi la ula eilukwaigusi saina mimilakatila kidamwa buluvatai isisu oluwalaimi. 12 E, kaina balivala baisa makawala. Taitala taitala metoya baisa yokomi ililivalasi vavagi ituwoli ituwoli. E taitalaga bikaibiga, kawala, “Yeigu Paulo la boda.” Taitala kawala, “Yeigu Apolod Matauna taitala tokugwala tapwaroru eikamituli Bulogala Bwaina mapilana Korinita (kugisi VA 18.24—19.1). la boda.” Taitala tuvaila bikaibiga, kawala, “Yeigu Pita la boda.” Deli taitala tuvaila, kawala, “Yeigu Keriso la boda.” 1.12 VA 18.24 13 Ka! Bogwa lokukwatuvaisi Kerisoe Bogwa lokukwatuvaisi Keriso.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “Keriso gala igagabila bukukwatuvaisi”. lokuvigakaisi boda saina bidubadu. Kaina yeigu Paulo bogwa lakaliga wa korosi paila yokomi? Kaina kudokaisi metoya omi bapitaiso lokuvigakaimi makawala ulo toligalega ke?
14 Anokagutoki baisa Yaubada gala abapitaisi taitala baisa yokomi mesinaku wala Kirisipof Matauna guma Yudia eidubumi Yesu, e la viloutoula Korinita (kugisi VA 18.8). deli Gaiyo.g Kaina matauna eivakoma Paulo mapilana Korinita (kugisi Rm 16.23). 1.14 VA 18.8; 19.29; Rm 16.23 15 Mapaila gala igagabila availa bilivala kidamwa lavigaki matauna ulo toligalega metoya ogu bapitaisi. 16 (O, e mna, - tuvaila labapitaisi Setepano deli la ula. Taga gala igagabila baninamsi availa tuvaila labapitaisi.) 1.16 1 Kr 16.15 17 Paila Keriso gala iwitalaigu mwada bavagi bapitaiso, mitaga kidamwa bakamituli Bulogala Bwaina. Magila bakamituli wala, e gala metoya osi biga tokwabitam. Paila bigatona makwaiwena biyomami kala peula Keriso la kaliga wa korosi.
Keriso matauna Yaubada la peula deli la kabitam
18 Paila bulogala Keriso la kaliga wa korosi matausina ititamwausi idokaisi lubulobwaga. Mitaga availa availa yakidasi tabudobodasi katumova, tadokaisi bulogala makwaina leima metoya Yaubada ola peula. 19 Paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu,
“Tokwabitam si kabitam bakodidaimi.
Toninitalapula si kateta bakatupali wala.” 1.19 Ais 29.14
20 Ammakawala matausina tokwabitam? E ammakawala toninitalapula? Kaina mina watanawa si toguguya tobigitummoya? Ka, Yaubada leivituloki kidamwa mina watanawa si kabitam gala isim dimlela. 1.20 Yob 12.17; Ais 19.12; 33.18; 44.25
21 Paila mina watanawa mwada binikolaisi Yaubada metoya osi kabitam titoulesi. Mitaga Yaubada ola kabitam iyomwau matausina mwada binikolaisi matauna makawala. Kaimapula wala Yaubada einagi bikatumovi availa availa idubumaisi metoya biga makwaina avaka kakamitulaisi. Mitaga biga makwaina tokwabitam leidokaisi lubulobwaga wala. 22 Mina Yudia magisi kabutuvatusi bikibuboti biga kala kamokwita. E mina Girisi inainevisi kabitam. 23 Mitaga yakidasi goli takamitulaisi Keriso wa korosi. E biga makwaina mina Yudia idokaisi kwekukolosi, e matausina gala mina Yudia idokaisi lubulobwaga. 24 Mitaga matausina availa availa Yaubada leidou, mina Yudia deli goli matausina gala mina Yudia, ililagaisi biga mabigana. E biga mabigana matauna Keriso wala. E matauwena goli Keriso bitadoki Yaubada la peula deli Yaubada la kabitam. 25 Paila baisa avaka tomota idokaisi Yaubada la lubulobwaga, baisaga ikalisuwoli tomota si kabitam. E baisa avaka tomota idokaisi Yaubada la mama baisaga ikalisuwoli tomota si peula.
26 Ka, segwaia! Bukululuwaisi mi kaisisu omitibogwa igau tutala Yaubada idouwaimi. Mimilimi wala yokomi tokwabitam kaina mina papeula kaina gweguya baisa omitasi mina watanawa. 27 Baisa avaka mina watanawa idokaisi lubulobwaga, baisaga Yaubada einagi goli, kidamwa tokwabitam bimmosilasi. E baisa avaka mina watanawa idokaisi mama, baisaga Yaubada einagi goli, kidamwa mina papeula bimmosilasi. 28 E baisa avaka mina watanawa idokaisi vavagi vigimakava, kaina itakilaisi, deli idokaisi gala avaka dimlela, baisaga Yaubada einagi. Paila magila bikodidaimi baisa avaka mina watanawa eidokaisi vavagi vakaigaga. 29 Baisa kala katumiki gala availa bikamnomwana baisa omatala Yaubada. 30 Mitaga Yaubada leivisosaimi deli Keriso. Deli, Yaubada leivigaki Keriso matauna da kabitamsi. Paila ka - uulotoula Keriso Yaubada ikabwailidasi deli yakidasi Yaubada la tomota mina bumaboma, e deli bogwa itanekwaidasi. 31 Mapaila makawala Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, “Availa magila bikamnomwana, ibodi wala bikamnumoni avaka Guyau eivagi paila matauna.” 1.31 Yer 9.24

a1:1 Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala.

1:2 1.2 VA 18.1

b1:4 ulo Yaubada.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi “Yaubada”.

c1:8 Yam makwaina Yaubada deli Keriso biyakali komwaidosi mina watanawa.

d1:12 Matauna taitala tokugwala tapwaroru eikamituli Bulogala Bwaina mapilana Korinita (kugisi VA 18.24—19.1).

1:12 1.12 VA 18.24

e1:13 Bogwa lokukwatuvaisi Keriso.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “Keriso gala igagabila bukukwatuvaisi”.

f1:14 Matauna guma Yudia eidubumi Yesu, e la viloutoula Korinita (kugisi VA 18.8).

g1:14 Kaina matauna eivakoma Paulo mapilana Korinita (kugisi Rm 16.23).

1:14 1.14 VA 18.8; 19.29; Rm 16.23

1:16 1.16 1 Kr 16.15

1:19 1.19 Ais 29.14

1:20 1.20 Yob 12.17; Ais 19.12; 33.18; 44.25

1:31 1.31 Yer 9.24