5
Takalisuwoli valu watanawa
Availa bidubumi kidamwa Yesu matauna Mesaia, matauna goli Yaubada latula. Kidamwa tayebwaili taitala tau, bogwa bitayebwaili latula tuvaila. E baisa makawala bitanikolaisi tayebwailisi Yaubada litula, kidamwa bitayebwailisi Yaubada, e deli goli bitakabikaulasi la karaiwaga. Paila da yebwailisi paila Yaubada ikibuboti kidamwa yakidasi takabikaulasi la karaiwaga. E ka, la karaiwaga gala mwau sainela paila yakidasi, 5.3 Yn 14.15 paila komwaidosi Yaubada litula gagabila bikalisuwolaisi valu watanawa. E baisa makawala bitatomgwagasi baisa ovalu watanawa, kidamwa yakidasi todubumi. Availa igagabila bikalisuwoli valu watanawa? Matauna wala kalamwaleta availa idubumi kidamwa Yesu matauna Yaubada Latula.
Silasola paila Yesu Keriso
Yesu Keriso matauna goli leima. Matauna leima imai sopi, baisa la bapitaiso, deli buyavi, baisa la kaliga. Matauna leima mitaga gala imai sopi wala, mitaga kwaiyu, sopi deli buyavi. Deli Baloma matauna isilasola kidamwa baisa mokwita; paila Baloma Tobumaboma matauna uulela bigala mokwita. E baisa makwaisina kamatula kwaitolu, Baloma, sopi deli buyavi. Baisa makwaisina kwaitolu mitaga kala silasola makawala wala. Yakidasi tadubumaisi avaka tomota si silasola, mitaga avaka Yaubada la kamatula saina peuligaga. E baisa makawala Yaubada eikamituli paila Latula. 10 Mapaila availa availa idubumaisi Yaubada Latula, e kamatula makwaina iyosisi oninasi. Mitaga availa availa gala idubumaisi Yaubada, bogwa idokaisi matauna toubuwabu. Paila gala idubumaisi avaka Yaubada eilivala paila Latula. 11 E baisa makawala la biga. Yaubada bogwa isakaidasi momova kwekanigaga, e momova makwaina bogwa tabanaisi metoya baisa Latula. 5.11 Yn 3.36 12 Availa availa iyosisi Latula bogwa goli eimovasi. E availa availa gala iyosisi Yaubada Latula, gala goli bimovasi.
Momova kwekanigaga
13 Aginigini baisa yokomi, availa availa goli kudubumaisi matauna Yaubada Latula, kidamwa bukunikolaisi bogwa kuyosisi momova kwekanigaga. 14 Baisa uula tatuvaluwasi omatala Yaubada. E avai tuta tanigadasi baisa matauna paila avaka, kidamwa baisa Yaubada nanola bitabani makwaina, tanikolaisi matauna mokwita bilagaidasi. 15 E ililagaidasi avai tuta bitanigadasi baisa matauna. Bogwa tanikolaisi kidamwa baisa mokwita; e mapaila tanikolaisi kidamwa isisakaidasi avaka tanigadaisi metoya baisa matauna.
16 Kidamwa availa igisi sola imitugaga, e mitugaga makwaina kala mwau gala bivakadi baisa okaliga, ibodi matauna binigada baisa Yaubada paila tomitugaga. E, Yaubada bitagwala matauna tomitugaga bimova. Baisa ibodi wala paila availa availa si mitugaga kala mwau gala bivakadi matausina baisa okaliga. Mitaga mitugaga isisu, baisa goli bogwa bivakadi baisa okaliga, e gala alivala kidamwa ibodi bukunigadasi baisa Yaubada paila makwaina. 17 Paila avai vavagi gaga tavagaisi, baisa mitugaga, mitaga mimilisi mitugaga gala bivakadi baisa okaliga.
18 E tanikolaisi litula Yaubada gala iuvagaisi mitugaga. Paila matauna Latula Yaubada imitubwailaki bwaina, e Tomitugagar Kugisi 1 Yn 2.13 kala katumiki. gala gagabila biyogagi matausina.
19 E tanikolaisi yakidasi Yaubada la tomota, kalubikoya goli Tomitugaga ikikaraiwogi komwaidona valu watanawa.
20 Tanikolaisi matauna Latula Yaubada leima deli leisakaidasi ninitalapula nona, e mapaila tanikolaisi Yaubada matauna mokwitatoula. Yakidasi bogwa tasividulaisi Yaubada matauna mokwitatoula, e deli Latula, Yesu Keriso. Baisa goli Yaubada mokwitatoula, e baisa momova kwekanigaga.
21 E tubugwa!s Kugisi 1 Yn 2.1 kala katumiki. Kuyamataimi, taga bukutapwarorusi baisa yaubada sasopa, kadai!

5:3 5.3 Yn 14.15

5:11 5.11 Yn 3.36

r5:18 Kugisi 1 Yn 2.13 kala katumiki.

s5:21 Kugisi 1 Yn 2.1 kala katumiki.