Paulo La Ginigini Yamatala Baisa
TIMOTI
Kabovitouula
Matauna Timoti tokubukwabuya deli totapwaroru metoya mapilana Esia. Inala im Yudia e tamala goma Girisi. E Paulo ilau matauna Timoti mwada sosola bititavinasi deli biwotetilasi kala kamatula Bulogala Bwaina. E miyana Paulo La Ginigini Yamatala Baisa Timoti bitabani kwaitolu vavagi kwevakaveka.
Ikugwa Paulo ibuyoyu Timoti paila vituloki sasopa olopola ekalesia. Vituloki makwaina eitokaia uula mimilisi tomota eikagulisi si nanamsa mina Yudia deli matausina gala mina Yudia si nanamsa. Idokaisi valu watanawa baisa vavagi gaga. E kawasi gagabila tomota bibanaisi katumova kidamwa biyosisi mimilisi vavagi. Ikugwa ibodi bikatetasi mimilisi vavagi kwekikium. Deli, bivigakaisi kasi gulogula mimilisi vavagi makawala mimilisi kaula bidokaisi bomikikila. Tuvaila ibodi biligaimwaisi veivai.
Kwaiyuwela bitabani mimilisi vituloki paila kidikedala tapwaroru — paila mabudona kala karaiwaga deli paila sigugula tapwaroru. Tuvaila iluki Timoti avai bubunela bibudoki tokugwa ekalesia deli ekalesia kala towotetila.
E kwaitolula Paulo ikatululuti Timoti ammakawala biwotitali Yesu Keriso bibwaina, e deli ammakawala bipilasi mimilisi boda olumoulela mabudona ekalesia.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-2
Vituloki paila ekalesia deli kala tokugwa 1.3—3.16
Vituloki baisa Timoti paila la wotetila 4.1—6.21
1
Yeigu Paulo la aposetoloa Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki. Keriso Yesu metoya osi karaiwaga Yaubada kada tokwatumovasi deli Yesu Keriso da pikwakusi.
E lagini m leta yoku Timotib Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi eititavina deli matauna; kugisi VA 16.1-3. paila lokupataigu mokwita ogu dubumi baisa Keriso Yesu. 1.2 VA 16.1
Ulo nigada baisa Yaubada Tamadasi deli Keriso Yesu da Guyausi kidamwa bimitukwaiyaim, binokapisaim e bitalaguva lopom.
Itaviyesi paila vituloki sasopa
Magigu bukusivagasi mapilana Epeso, makawala goli lamnabaim tutala aliloula bala Masedonia. Uula mimilisi tomota mapilana valu ivakadaisi vituloki sasopa e ibodi bukusilibodi matausina. Kuluki biligaiwaisi makwaisina litetila deli kasi liliu tubusia,c Liliula tommoyabogwa mina Isireli. paila metoya vavagi makwaisina bitokaia kominimani wala. E vavagi makwaisina gala bipilasi Yaubada nanola, paila bitavitusi nanola metoya wa dubumi wala. Ka, lakaraiwogaim makawala kidamwa bikabomaisi titoulesi, bimilakatila ninasi e bidubumaisi mokwita, e makawala goli bikatukikilaisi titoulesi. Mimilisi eivapupalaisi vavagi makwaisina e ikitumouwaisi si keda uula si tamapu ivigimakavaisi. Matausina magisi bimila tovakedasi paila Yaubada la karaiwaga, e mapaila ililivalasi mwada tokwabitam matausina. Mitaga gala bikatetasi avaka ililivalaisi, e tuvaila gala bikatetasi uula si vituloki.
Tanikoli Mosese la Karaiwagad Mapilasina buki pilalima kala vitouula si Buki Pilabumaboma mina Iberu. baisa karaiwaga bwaina, kidamwa goli takabikuwoli deli takamiabi makwaina. Bitaluluwai baisa, kidamwa availa eiguli avai karaiwaga, baisa gala paila tomitukwaibwaila mitaga paila tokowolova karaiwaga deli todubakasala, paila tokakamabu deli tomitugaga, tokwapidakala deli tokwaluvalova, tokwatumata tumisia inisia deli tokwatumatamakava tomota, 10 tokakailasi, mina kaiulatila bubunesi doudoga, matausina ikikopatusi tomota bivigakaisi si ula, toubuwabu deli tokimalaula biga, e availa availa bivagaisi vavagi makwaisina avaka gala bibodi kala vakeda uulela tapwaroru. 11 Baisa makwaina vituloki isisu olumoulela Bulogala Bwaina, baisa goli agu vilavila bakamituli, Bulogala Bwaina paila Yaubada Towalakaiwa sainela deli Tomwamwasila.
Inokagutoki paila Yaubada la nokapisi
12 Yeigu anokagutoki baisa da Guyausi Keriso Yesu, matauna ikatupewolaigu paila ulo paisewa. Yeigu anogakutoki baisa matauna paila idokaigu tokimadagi e ivasanaigu bawotitali matauna. 13 Kalubikoya tokinabogwa lakoulovi lalamidadi labigigagi matauna. Mitaga tuta matutona gala todubumi yeigu e gala akateta avaka avaka auvagi, e mauula Yaubada bogwa einokapisaigu e iligaiwa ulo mitugaga. 1.13 VA 8.3; 9.4-5 14 E da Guyausi imitukwaiyaigu saina vakaigaga e mapaila adubumi deli ayebwaili matauna. Baisa goli talumkolaisi paila uula yakidasi Yesu Keriso la vasosu. 15 Baisa biga mokwita, ibodi bitadubumaisi deli bitatagwalasi, kidamwa Keriso Yesu leima watanawa paila bikolaidasi mina watanawa. E yeigu asiligaga mitugaga, akalisau matausina. 16 Mitaga Yaubada einokapisaigu iligaiwa ulo mitugaga, uulotoula wala baisa, kidamwa Keriso Yesu bipilasaigu, yeigu goli tubulela mitugaga, e mapaila bikimitali la tagwala gala yomala paila si kabogigisa matausina availa availa igau oluvi bidubumaisi matauna e bikauwaisi momova kwekanigaga. 17 Baisa Tosigaga, Guyoula momova, Balomatoula Yaubada itokesa gala pataila, kala taimamila deli kala kavisi gala kala kalitutila. Emeni.
18 Mwa, kalogu Timoti, karaiwaga makwaina lakatululutaim. Paila omitibogwa taitala eivitoubobutae Taitala tovitoubobuta avaka eikamituli wa yam makwaina ekalesia eikabomaisi Timoti paila la wotetila (kugisi 1 Tm 4.14). makawala paila yoku. Ibodaim vitoubobuta makwaina bukuvigaki m puluta tutala kupwaitukuli bisibasi kabiliela bwaina paila Yaubada. 19 E bukuyamati m dubumi bibwaina, deli nanom bimilakatila. Mimilisi goli eipakaisi ninasi kala mimilakatila e mapaila eiyogagaisi si dubumi. 20 Kasitaiyu matausina Aiminia deli Alekisana eivagaisi makawala, e mapaila akasali matausina baisa Setani ola boda,f Eikatusunupuloi bisilavaisi mabudona ekalesia (kugisi 1 Kr 5.5). e bikila mitasi kidamwa taga bibigigagaisi Yaubada.

a1:1 Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

b1:2 Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi eititavina deli matauna; kugisi VA 16.1-3.

1:2 1.2 VA 16.1

c1:4 Liliula tommoyabogwa mina Isireli.

d1:8 Mapilasina buki pilalima kala vitouula si Buki Pilabumaboma mina Iberu.

1:13 1.13 VA 8.3; 9.4-5

e1:18 Taitala tovitoubobuta avaka eikamituli wa yam makwaina ekalesia eikabomaisi Timoti paila la wotetila (kugisi 1 Tm 4.14).

f1:20 Eikatusunupuloi bisilavaisi mabudona ekalesia (kugisi 1 Kr 5.5).