SAMWELA
La Buki Piliyuwela
Kabovitouula
Mapilana Samwela La Buki Piliyuwela ikatumkulovi lilivala mapilana Samwela La Buki Pilimatala, e baisa bitabani liliula Debida ola tuta iguyau. Ikugwa iguyoi mina Yuda dalesi isisu opilibolimila (uula 1—4), e oluvi ikatumkulovi tuvaila mina Isireli dalesi opiliyavata, e iguyoi komwaidosi wala (uula 5—24). E takalawa ammakawala Debida ikatumkulovi la kabokwaraiwaga deli ikatupewoli la guyau metoya ola kominimani deli kala tilaula. Mimilisi tilaula matausina isisuaisi olumoulela la tomota tatoula mimilisiga mabudosina boda otalila. E mapilana tagisi ammakawala Debida idubumi peula deli itugwali titoulela baisa Yaubada, e baisa ivigaki la tomota si kimadagi baisa Debida. Mitaga tuvaila mimilisi tuta Debida la karaiwaga saina kasai e mimilisi tuta itugwali titoulela imitugaga saina mwaugaga mwada avai vavagi avai vavagi magila biyosi goli. Mitaga avai tuta matauna Guyau la tovitoubobuta Netani iluluki Debida paila la sula, e wa tuta matutona goli ikamituli la sula komwaidona e itugwali titoulela baisa kala mipuki metoya baisa Guyau Yaubada.
Mina Isireli saina iyakaulasi Debida deli avaka avaka eivagi, e igau tutala eiwokuva la tuta Debida, wa yam makwaisina oluvi, avai tuta eibudobodasi mwau e iyovi ninasi magisi taitala guyau tovau, e magisi wala taitala idokaisi “Debida latula”, baisa goli taitala odalela Debida, e mwada matauna la bubunela makawala Debida tomoyabogwa.
Buki kala katumimisa
Debida iguyau Yuda 1.1—4.12
Debida iguyau Isireli pilamwaidona 5.1—24.25
a) Taitu makwaisina ivitouula la guyau 5.1—10.19
b) Debida sola Batiseba 11.1—12.25
c) Mimilisi vavagi mwau deli kasai 12.26—20.26
d) Makwaisina taitu oluvi 21.1—24.25
1
Debida inakaigali Saulo la kaliga
Avai tuta Saulo bogwa eikaliga e Debida ikaimilavau metoya ola tomgwaga odubasi mina Amaleki e isisu ovalu Sikilagi iboda kwaiyu yam. E eiyamgwa taitala tau totubovau metoya Saulo okala kabeikau ivalapula imakaia Debida. E matauna eiyomitali la ninamwau, ikisi kala kwama deli ikuma pwaipwaia odabala. E ilokaia Debida ikululu opwaipwaia deli la kamaiaba. E Debida ikatupoi matauna kawala, “Ambaisa mokutoya?”
E tau matauna ivitakauloki kawala, “Lasakaula metoya mina Isireli okasi kabeikau.”
E Debida ikatupoivau matauna, kawala, “Kulukwaigu avaka eikaloubusi.”
E matauna ikaibiga, kawala, “Komwaidomasi tokwabilia kasakaulasi wala metoya okabilia, deli mebau ma tokwabiliasi bogwa leikatumataisi.”
E Debida tuvaila ikatupoi matauna, kawala, “Ammakawalaga lokunikoli Saulo sola Yonatani bogwa eikaligasi ke?”
E matauna ivitakauloki kawala, “Yeigu atotu wa Koya Gilibowa, e agisi Saulo ikalidaga wala ola kaiyala, e mimilisi tilaula imaisi wa waga kaibibiu deli wosa tosisila bogwa eivakatitaikinasi baisa matauna. 1.6-10 1 Sml 31.1-6; 1 Lil 10.1-6 E imitavila igisaigu, e idouwaigu atama kawagu, ‘O, tomoya!’ Ikatupoiyaigu availa yeigu, e aluki matauna yeigu guma Amaleki. E oluvi ikaibiga kawala, ‘Kuma baisa kukwatumataigu! Paila bogwa lasilagi e makateki wala bakaliga.’ 10 E bogwa lavitusi makateki goli bikaliga avai tuta wala bikapusi, e mapaila alokaia akatumati matauna. E tomoya, ka, akau kala kulupaipi metoya odabala deli kala mituwetuwa oyamala e bogwa lakau makwaisina guguwa lamiakaim.”
11 Debida ikisi kala kakapula deli la valam, e komwaidosi la tokwabilia ivagaisi makawala wala. 12 Mapaila matausina saina ininamwausi sainela, deli vilamsi ipusoposumasi wala ila ikoyavi, paila posumala Saulo sola Yonatani, deli paila posumala mina Isireli, matausina Guyau la tomota, paila uula saina tobidubadu eikatumataisi metoya okabilia.
13 E Debida ikatukoyai matauna totubovau availa eimai matauna bulogala, kawala, “Ki, am tolem?” E matauna ivitakauloki kawala, “Yeigu guma Amaleki, mitaga lamili valu baisa omi valu.” 14 E Debida ikatukoyai matauna kawala, “Ammakawalaga yoku lokutuvaluwa e kukwatumati matauna Guyau bogwa leinagi paila biguyau?” 15-16 E iluki matauna guma Amaleki kawala, “Bogwa lokukwamitulaim titoulem. Ka! Lokukwamogaim goli avai tuta lokukwamituli mwada kukwatumati matauwena Guyau einagi paila biguyau!” E oluvi Debida idou taitala la tokabilia iluki kawala, “Kukwatumati!” E matauna iwaiya guma Amaleki ikatumati matauna.
Debida la kavinavina paila Saulo sola Yonatani
17 Debida iwosi la kavinavina paila Saulo sola latula Yonatani, 18 e ikaraiwaga bivitulokaisi mina Yuda. (E baisa iginaisi obukila Yasa la Buki.a Mapilana buki bogwa wala eitamwau; kugisi tuvaila Yos 10.13.) 1.18 Yos 10.13
19 “Okoyala Isireli kada tokugwasi ikaligasi!
Mina tuvaluwa mokwita da tokwabiliasi bogwa eikaligasi okabilia.
20 Galaga bukukwamitulaisi mapilana Gata kainaga okedala Asikiloni.b Gata…Asikiloni: Pilayu metoya mina Pilisitia si valu pilalima; kugisi 1 Sml 6.17.
Gala bukuyomwasalaisi nunumoyela Pilisitia.
Gala bukutagwalasi litusia vivila minasina si tapwaroru kwemitawasi bimwasawasi.
 
21 “Gala ibodi kuna kaina numla bikapusisi okoyala Gilibowa.
Ibodi kubilesi tuta komwaidona bidapakala wala.
Paila uula si vayoula mina tuvaluwa ikanukwenusila baisa iyomosilaimasi,
e Saulo la vayoula gala tuvaila bikatumigileuwaisi obulami.
22 Metoya ola kaiyala Yonatani saina peula leikatumati kala tilaula,
deli Saulo gala wala leinokapisi kala tilaula metoya ola kaiyala,
leikatumtuwoli topapeula, e leikatumati kala tilaula.
 
23 “Saulo sola Yonatani saina bwainigaga deli mina mbwailigu!
Igau tommomova kasitaiyu wala isisuaisi,
e kasitaiyu wala kala yamtala ikaligasi.
Matausina si gigibula ikalisau mluveka, e si peula ikalisau laiyoni.
 
24 “Vilemi Isireli, kuvalamsi paila Saulo!
Paila matauna eivisikomaimi kami kwama saina yabubweyani,
e ikatububulaimi metoya dakuna kwevivivila deli goula.
 
25 “Tokwabilia mina tuvaluwa bogwa ikaligasi okabilia,
matausina bogwa eikatumataisi okabilia,
e Yonatani ikanukwenu tokaliga wala wa koya.
 
26 “Yeigu aninamwau paila yoku, tuwagu Yonatani,
paila yoku kusaiki bobonam baisa yeigu!
 
Isa bwainigaga m yebwaili paila yeigu,
m yebwaili ikalisau gala makawala vivila si yebwaili paila yeigu.
 
27 “Tokwabilia mina tuvaluwa bogwa ikaligasi okabilia,
e si guguwa paila kabilia iligaiwaisi wala ikanumakavasi.”

1:6 1.6-10 1 Sml 31.1-6; 1 Lil 10.1-6

a1:18 Mapilana buki bogwa wala eitamwau; kugisi tuvaila Yos 10.13.

1:18 1.18 Yos 10.13

b1:20 Gata…Asikiloni: Pilayu metoya mina Pilisitia si valu pilalima; kugisi 1 Sml 6.17.