Paulo La Ginigini Yayuwela Baisa
MINA TESALONAIKA
Kabovitouula
Toekalesia mapilana Tesalonaika ininayuwasi sainela paila yam makwaina Guyau Keriso bikaimilavau e mauula vatai eitokaia. Paulo eigini miyana Paulo la ginigini yayuwela baisa mina Tesalonaika paila uula mimilisi eikaibigasi kidamwa yamla Guyau bogwa leima. E Paulo ikiduwosisii nanamsa makwaina. Ivitububoti kidamwa igau gala bima Keriso, ikugwa taitala Tokowolova Karaiwaga biyoumatila. E matauna bisilibodi Keriso, e mitugaga deli bubunela gegedu bisisiniveka, e oluvi Guyau Keriso bima bikalisau.
E Paulo aposetolo iluki mina Tesalonaika kidamwa bibodaisi lamadada deli avai vavagi mwau, mitaga ibodi bitotusi peula osi dubumi, bipaisewasi paila bititakunasi kʹasi, makawala Paulo deli sala, e bisalausi bivagaisi uvagila mitakwai.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-2
Paulo iyakawoli ikabwaili 1.3-12
Ivituloki ammakawala Keriso bima 2.1-17
Ikatululuti totapwaroru bibubunasi bwaina 3.1-15
Kala vigimkovila 3.16-18
1
Yeigu Paulo, deli Sailasa toyo Timoti.a Kugisi 1 Ts 1.1. 1.1 VA 17.1
E lakaginisi miyana mi leta yokomi toekalesia mapilana Tesalonaika, yokomi goli la tomota Yaubada Tamadasi deli Guyau Yesu Keriso.
Kanigadasi baisa Yaubada Tamadasi deli Guyau Yesu Keriso kidamwa bimitukwaiyaimi e bitalaguva lupomi.
Yamla Keriso bimai Yaubada la yakala
Semaiasi ibodaimasi bakanokagutokisi baisa Yaubada tuta komwaidona paila yokomi. Baisa duwosisia kidamwa yakamaisi bakavagaisi makawala, uula mi dubumi bogwa eiyouloveka sainela e deli goli mi yebwaili okuuvagaisi baisa semia saina wala vakaigaga. E baisa uula yakamaisi titoulemasi kakamnumonaimi omitasi matausina availa availa Yaubada la ekalesia. Kakamnomwanasi ammakawala lokupeulokaisi deli lokudubumaisi ilagoli kulumkolaisi bidubadu lamadada deli mmayuyu.
Vavagi makwaisina goli ikibubotaisi avaka kala duwosisia Yaubada la yakala bwaina paila la tomota. Paila Yaubada bikabwailimi kidamwa bibodi bukusuvisi ola Karaiwaga. Paila baisa goli uula kubudobodasi kami mmayuyu. Paila Yaubada bivagi avaka duwosisia. Bimai mmayuyu baisa availa availa matausina iyomiyuyaimi, deli bikiminum kami mmayuyu e deli goli yakamaisi kama mmayuyusi. E bivagi baisa avai tuta Guyau Yesu biyoumatila metoya wa labuma deli la anelosi mina peuligaga, deli kova kovalululu, kidamwa bimipuki matausina availa availa gala inikolaisi Yaubada, e deli matausina availa availa gala ikabikuwolaisi Bulogala Bwaina paila da Guyausi Yesu. E Yam makwaina Guyau bima, matausina bibodaisi kasi mipuki. Bitavilevi matausina metoya omatala Guyau deli la peula guyugwayu baisa goli kaliga kwekanigaga. 1.9 Ais 2.10 10 Paila avai tuta matauna Guyau bima wa Yam makwaina,b Tuta matutona Guyau biyakali komwaidosi mina watanawa. bogwa bikau kala yakaula metoya ola tomota komwaidosi deli kala taimamila metoya komwaidosi todubumi. E yokomi goli bukusisuaisi oluwalaisi matausina todubumi, paila yokomi bogwa lokudubumaisi bulogala avaka lakalukibogwaimi.
11 Baisa uula tuta komwaidona kaninigadasi paila yokomi. Paila Yaubada leidouwaimi kidamwa bukububunasi bwaina. E mapaila kanigadaisi matauna bikabwailimi kidamwa bukuvagaisi makawala la dou. Kanigadasi kidamwa matauna bipilasaimi kidamwa bubunela bwaina bikau ninami wala. E kanigadasi kidamwa matauna bikatupewolaimi kidamwa bukupeulokaisi omi dubumi e bila okala vigimkovila. 12 E makawala goli yokomi bukuvigakaisi kala yakaula da Guyausi Yesu, e deli matauna bivigaki kami yakaula. E uula wala la mitakwai da Yaubadasi, e deli goli Guyau Yesu Keriso.

a1:1 Kugisi 1 Ts 1.1.

1:1 1.1 VA 17.1

1:9 1.9 Ais 2.10

b1:10 Tuta matutona Guyau biyakali komwaidosi mina watanawa.