Paulo La Ginigini Yayuwela Baisa
TIMOTI
Kabovitouula
Miyana Paulo La Ginigini Yayuwela Baisa Timoti, Paulo iluki Timoti mimilisi vavagi avaka bipilasi la wotetila. Paulo eitomoya e matauna toulatila eimila towotetila deli Paulo, e tuvaila kala topilasi Paulo. E miyana leta Paulo iluki Timoti ammakawala bipeuloki tuta komwaidona.
Ibuyoyu deli ikatululuti taga bisaim silasola paila Yesu Keriso, biyosikikiti vituloki kwekamokwita paila Bulogala Bwaina deli avaka avaka Buki Pilabumaboma la ginigini, e kidamwa la vituloki la kamatula bivigibau ilagoli bidubadu mmayuyu deli lamadada.
E Paulo saina ibuyoyu Timoti kidamwa bipaiki “mina watanawa si kominimani bigimakava” (2 Tm 2.16), avaka gala bipilasi availa, mitaga biyogagi matausina availa availa kala tolega.
E ikatululuwai Timoti kidamwa bivigaki Paulo la kabogigisa e bibokuli Paulo la bubunela komwaidona — la dubumi, la nona manum, la yebwaili, la peuloki, deli goli kala lamadada.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-2
Yakaula deli kamatula 1.3—2.13
Katuloluta deli buyoyu 2.14—4.5
Avaka Paulo kala lumkola titoulela 4.6-18
Kala vigimkovila 4.19-22
1
Yeigu Paulo la aposetoloa Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki. Keriso Yesu metoya onanola Yaubada; matauna iwitalaigu bakamituli momova makwaina avaka eikatotila, baisa makwaina momova bitabani metoya baisa Keriso Yesu la vasosu. 1.1 VA 16.1
E lagini m leta yoku Timotib Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi eititavina deli matauna; kugisi VA 16.1-3. kalogu tombwailigu.
Anigada baisa Yaubada Tamadasi deli Keriso Yesu da Guyausi kidamwa bimitukwaiyaim binokapisaim, e bitalaguva lopom.
Alivala biga nokagutoki deli ikatululuti Timoti
Anokagutoki baisa Yaubada, matauwena tubugwa eiwotitalaisi e makawala goli yeigu awotitali deli nanogu kala mimilakatila. E anokagutoki baisa matauna avai tuta aluluwaim paila ogu ninigada tuta tuta akavitagi yagam. Paila aluluwaim tutala eibubusi mitilagim, e yumyam bugibogi apikwakwaim bawokaiam, kidamwa goli balumkoli mwamwasila sainela. E aluluwaim yoku todubumi mokwita makawala goli minasina tabum Luisa deli inam Yunisi si dubumi. E gala aninayuwa, yoku tuvaila m dubumi lokupati minasina. 1.5 VA 16.1 E mauula akatululutaim paila makwaina peula avaka Yaubada eisakaim tutala lakiwotaim,c Wa tuta matutona eikabomaisi Timoti paila la wotetila (kugisi 1 Tm 1.18, 4.14). kidamwa bukuvigadi vavagi makwaina bilululu mokwita onanom. Paila Yaubada leisakaidasi Bilomala, e baisa gala bivigakaidasi tokukokola. Gala wala. Paila metoya baisa la Baloma Tobumaboma tapapeulasi mokwita, e bitamitakwaisi bitalamamsi.
Mapaila taga bukummosila avai tuta bukusilasola paila da Guyausi, e taga bukummosila paila uula yeigu lasisu bwala katupipi. Mitaga bukukeula kam vilavila mmayuyu paila Bulogala Bwaina, metoya makwaina peula avaka Yaubada leisakaim. Paila matauna leikatumovaidasi leidouwaidasi kidamwa bitakikilaidasi, paila uula yakidasi la tomota. E gala ivagi makawala paila uula da bubunelasi kala bwaina, mitaga paila uula einagi makawala e magila bimitukwaiyaidasi. Paila igau gala isim valu Yaubada inigibogwi mwada bisakaidasi la mitakwai metoya baisa Keriso Yesu la vasosu. 10 Mitaga makateki goli eiyomitali nanola tuta matutona kada Tokwatumovasi Yesu Keriso leima ovalu watanawa. Paila matauwena leikodidaimi la peula kaliga e leiyomitali momova, baisa momova kwekanigaga goli, metoya baisa Bulogala Bwaina.
11 E Yaubada einagaigu mwada bamila aposetolo bakamituli bavakeda makwaina Bulogala Bwaina. 1.11 1 Tm 2.7 12 Mokwita baisa uula yeigu tuta baisa labodi agu mwau. Mitaga gala ammosila, paila bogwa ladubumi Yaubada, e matauna isakaigu koni ivigaki agu pakula bayamati.d matauna isakaigu koni ivigaki agu pakula bayamati: Gagabila bitagini, “yeigu lasaili oyamala matauna avaka magigu biyamati.” E tuta baisa avitoki tolosila matauna, e anikoli mokwita igagabila matauna bisisii makwaina koni bibwaina igau tutala Yam makwaiwena.e Tuta matutona Yaubada biyakali komwaidosi mina watanawa. 13 Baisa avaka lokulagi metoya owodogu bukutaku onanom bisisu tuta tuta, e bukuvigaki kala vakeda uula tapwaroru. Tuvaila bukukwasalaim tomwaidom kidamwa bukuvagi komwaidona avaka kuuvagi paila uula kudubumi deli kuyebwaili matauna. Paila bogwa eitalumkoli baisa metoya baisa Keriso Yesu la vasosu. 14 Koni makwaina Yaubada eisakaim makawala m veiguwa e kuyuuyausa deli kuyamata, metoya ola peula Baloma Tobumaboma, matauwena isisu oninadaisi.
15 Yoku kunikoli komwaidosi mina Esia eiligaimwaigusi e Pigelu deli Emogenesi tuvaila eiligaimwaigusi, agumwaleta asisu. 16 Mitaga ulo nigada ibodi Guyau binokapisi e bininabwaila baisa Onesiporo deli veyala; uula matauna sivabidubadu eiyomwasalaigu. Matauna gala immosila paila yeigu asisu wala bwala katupipi, 17 mitaga yam makwaina iviloubusi ima mapilana Roum e nani ivitouula ininevaigu igau tutala ibanaigu. 18 E ulo nigada ibodi Guyau bitagwala binokapisi matauna wa Yam makwaiwena. E yoku kunikoli vakaila matauna la pilasi baisa yeigu mapilana Epeso.

a1:1 Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

1:1 1.1 VA 16.1

b1:2 Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi eititavina deli matauna; kugisi VA 16.1-3.

1:5 1.5 VA 16.1

c1:6 Wa tuta matutona eikabomaisi Timoti paila la wotetila (kugisi 1 Tm 1.18, 4.14).

1:11 1.11 1 Tm 2.7

d1:12 matauna isakaigu koni ivigaki agu pakula bayamati: Gagabila bitagini, “yeigu lasaili oyamala matauna avaka magigu biyamati.”

e1:12 Tuta matutona Yaubada biyakali komwaidosi mina watanawa.