YONI
La Ginigini Yatolula
Kabovitouula
Miyana Yoni La Ginigini Yatolula baisa la leta taitala tokugwa ekalesia yagala Gaiyo. Yoni iyakawoli Gaiyo paila eipilasi mimilisi totapwaroru, e iluki la kamwaga paila taitala yagala Diotirepi.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1-4
Iyakawoli Gaiyo 5-8
Ikamogi Diotirepi 9-10
Ikabwaili Dimitiri 11-12
Kala vigimkovila 13-15
1
Yeigu tokugwala ekalesia. 1 VA 19.29; Rm 16.23; 1 Kr 1.14
E lagini baisa yoku Gaiyo tombwailigu, saina ayebwailim mokwita.
E sogu tombwailigu yoku, anigada baisa Yaubada kidamwa gala avai vavagi biyogagaim, deli gala bukukwatoula, mitaga kidamwa bukusibwabwaila baisa ovalu watanawa, makawala goli anikoli kusibwabwaila om tapwaroru. Saina wala amwasawa tutala mimilisi samwa leimaisi ikamitulaisi kidamwa yoku kuvigibau paila bigala mokwita, makawala goli tuta komwaidona kusisu olumoulela bigala mokwita. Gala avai vavagi bikalisau ulo mwasawa mesinaku wala baisa, kidamwa balilagi tubugwaa Mabigana bigala kalubaila, e kaina tuvaila ivitusi togini matauna eitomoya. isisuaisi olumoulela bigala mokwita.
Toekalesia iyakawolaisi Gaiyo
E sogu tombwailigu yoku! Yoku saina kukimidagi m wotetila paila sedaiasi, ilagoli matausina tomitawasi. Matausina bogwa ikamitulaisi ammakwala m yebwaili baisa mabudona ekalesia baisa ogu valu. Anigadaim bukupilasi matausina kidamwa bisaitaulasi osi kwaidadina, e makawala goli bukuyomwasali nanola Yaubada. Paila matausina ivitouulasi si kwaidadina paila Keriso la wotetila, e gala itagwalasi bibanaisi pilasi metoya baisa matausina gala todubumi. E yakidasi Keriso kala Boda ibodaidasi bitapilasaisi matausina tomota, kidamwa bitakauwaisi da konisi metoya osi wotetila paila bigala mokwita.
Diotirepi, e Dimitiri
Omitibogwa lagini yakukupi wala leta ilokaia boda ekalesia.b Mabudona Gaiyo la boda ekalesia. Mitaga Diotirepi magila matauna bitokugwa, e matauna gala bilagi avaka lalivala. 10 E avai tuta bawa bakamituli komwaidona vavagi avaka matauna eivagi. Paila Diotirepi eilivala saina minimanigaga, deli iubuwabu mwada biyomiyuyu ninami paila yakamaisi. Mitaga matauna goli ikatumkulovi tuvaila mimilisi vavagi gaga. Matauna gala eivauli sedaiasi avai tuta iwokaiami. E mimilisi sala mwada bipakaisi Diotirepi la karaiwaga, paila magisi wala bivaulaisi matausina. Mitaga ka! Diotirepi isilibodi sala, e ivigikoni mwada biyabi matausina metoya obodala ekalesia.
11 E sogu tombwailigu yoku! Taga kukwavisaki avaka vavagi gaga, mitaga kukwavisaki avaka vavagi bwaina. Availa ivagi avaka bwaina, matauna Yaubada la tomota. Availa ivagi avaka gaga, e matauna gala goli eigisi Yaubada.
12 Mitaga komwaidosi ikikavisaisi Dimitiri, e biga kwekamokwita owodola matauna ikikavisi matauna. E yakamaisi goli kakatumkulovaisi kasilasolasi paila matauna. E yoku kunikoli baisa avaka kalivalasi mokwita wala.
Kala vigimkovila
13 Saina bidubadu avaka magigu balukwaim, mitaga gala magigu bagini makwaisina. 14 Apikwaku igau tuta pikekita bagisaim, e baisa bitalivala gulitinidesi.
15 E, bitalaguva lopom.
Komwaidosi semia iwitalaisi si biga bobwailila. Kuluki ma bigasi bobwailila baisa taitala taitala semaiasi.

1:1 1 VA 19.29; Rm 16.23; 1 Kr 1.14

a1:4 Mabigana bigala kalubaila, e kaina tuvaila ivitusi togini matauna eitomoya.

b1:9 Mabudona Gaiyo la boda ekalesia.