EMOSI
La Buki
Kabovitouula
Matauna Emosi la vitoubobuta kala ginigini kwematala metoya baisa tovitoubobuta komwaidosi. Matauna tolela Yuda opilibolimila, mitaga ikamituli baisa mina Isireli opiliyavata wala katitaikina taitu 750 BC. Tuta matutona mimilisi tomota si guguwa deli si veiguwa bidubadu, si tapwaroru saina peula, deli si kaisisu bwaina. Mitaga Emosi eigisi kidamwa toliguguwa gala wala ibawasi deli makwaisina vavagi bwaina isisu paila uula bidubadu tonamakava eibodaisi karaiwaga doudoga deli kasai, deli matausina si kaisisu saina mwau wala. Matausina totapwaroru tokatudewa gaga, e kaina valu deli tomota si kaisisu kala gigisa bwaina, mitaga baisa sasopa wala, paila uvagila valu kwaimomwau deli gaga. Emosi saina totuvaluwa e saina minimani eikamituli kidamwa Yaubada bimipuki mina Isireli. Ola guguya eikaibiga mwada bibodi “karaiwaga duwosisia yam kwaitala kwaitala bititayelu makawala sakala” (5.24), e ikaibiga kawala, “Kainaga Yaubada binokapisaimi yokomi tolemi mapilana, availa availa bukusisuaisi tommomova” (5.15).
Buki kala katumimisa
Kasi kamwaga mabudona opapala Isireli 1.1—2.5
Kasi kamwaga mabudona mina Isireli 2.6—6.14
Kilisala kwailima 7.1—9.15
1
E baisa Emosi la biga, matauna taitala toyamata sipi, mapilana valu Tikowa. E Usaia guyoula mapilana Yuda, deli matauna Yowasia Usaia guyoula Yuda 781—740 BC. Yeroboam guyoula Isireli 783—743 BC. latula yagala Yeroboam matauwena guyoula Isireli. Yaubada ikatuloluta baisa Emosi, e igau taitu kwaiyu eiwokuva oluvi likulikub Gala wala tanikoli avai taitu eikaloubusi, mitaga matauna tovitoubobuta Sekaraia tuvaila eilivala paila makwaina; kugisi Sek 14.5. ikaloubusi e iigayega valu saina mwaugaga. E baisa Emosi eivitouula la vitoubobuta. E Yaubada ikatululuti Emosi vavagi komwaidona paila mina Isireli. 1.1 2 Gwe 14.23-29; 15.1-7; 2 Lil 26.1-23
E Emosi ikaibiga,
“Guyau iwaiweya metoya wa Koya Saiyoni.
Kaigala ibutupilapala metoya mapilana Yerusalem,
mnumonu bwaina bogwa bivamatasi,
deli wa Koya Kamela mnumonula bikivili bikalayagisi wala.” 1.2 Yoe 3.16
Yaubada ikamogi mabudosina boda katitaikina mina Isireli
Siria
E Guyau ikaibiga, kawala, “Mina Damasikoc Damasiko mapilana viloumatala olumoulela mapilana Siria. imitugagasi tuta tuta, e baisa mokwita bogwa bamipuki matausina. Iyomiyuyaisi mina Giliadi deli ilamidadaisi. 1.3-5 Ais 17.1-3; Yer 49.23-27; Sek 9.1 Mapaila bawitali kova bila bigabu la ligisa guyau Asaeli deli guyau Benadadid Matausina Asaeli deli Benadadi guyousi Siria; kugisi 2 Gwe 13.3. kala kali paila kabilia bogwa bivakakovi. Yeigu bakatumimisi si kalapisila mina Damasiko, e matausina oitayatila Abeni deli goli tokwaraiwogala Betedeni bakogali. Tokwabilia bimaisi bikatupipaisi mina Siria bilauwaisi Kiri.”
Pilisitia
E Guyau ikaibiga, kawala, “Mina Gasae Mapilana pilatala metoya mina Pilisitia si valu pilalima isisu okala kalitutila Yuda opilikwaibwaga. imitugagasi tuta tuta, e baisa mokwita bogwa bamipuki matausina. Paila eikatupipaisi budotala tomota ilauwaisi igimolaisi baisa mina Edom bivigakaisi si ula. 1.6-8 Ais 14.29-31; Yer 47.1-7; Isi 25.15-17; Yoe 3.4-8; Sep 2.4-7; Sek 9.5-7 Mapaila bawitali kova bila bigabu kasi kali mina Gasa deli bivakakovi kasi kali paila kabilia. Bogwa balau kasi tokwaraiwaga mapilasina Asidodi deli Asikeloni. Bamipuki mina Ekironi,f Mapilasina Asidodi, Asikeloni deli Ekironi pilatolu mina Pilisitia si valu. e komwaidosi kesala mina Pilisitia bidoumsi.”
Taia
E Guyau ikaibiga, kawala, “Mina Taia eimitugagasi tuta tuta, e baisa mokwita bogwa bamipuki matausina. Paila ikatupipaisi budotala tomota e bikogalaisi bilosi mapilana Edom. Tuvaila gala iyamataisi si biga katotila paila kalubaila avaka bogwa eilivalaisi. 1.9-10 Ais 23.1-18; Isi 26.1—28.19; Yoe 3.4-8; Sek 9.1-4; Md 11.21-22; Lk 10.13-14 10 Mapaila bawitali kova bila bigabu kasi kali mina Taia deli bivakakovi kasi kali paila kabilia.”
Edom
11 E Guyau ikaibiga, kawala, “Mina Edomg Mapilana valu olumata opiliyavata. eimitugagasi tuta tuta, e baisa mokwita bogwa bamipuki matausina. Ibokavilaisi ikatumataisi sesia mina Isireli, mitaga gala inokapisaisi matausina. Kasi leiya gala kala kalitutila, e gala avai tuta bivagaisi ninasi bimanum. 1.11-12 Ais 34.5-17; 63.1-6; Yer 49.7-22; Isi 25.12-14; 35.1-15; Obe 1-14; Mal 1.2-5 12 Mapaila bawitali kova bila bigabu mapilana Temani deli bivakakovi kasi kali paila kabilia mina Bosira.”h Mapilasina Temani deli Bosira kwaiyu valu olumoulela Edom.
Amoni
13 E Guyau ikaibiga, kawala, “Mina Amonii Mapilana katitaikina Waya Yoridani mapilana opilibomatu. eimitugagasi tuta tuta, e baisa mokwita bogwa bamipuki matausina. Paila kabilia olopola ivapelasi iyoulisi si valu, e ka, itabolusi luposi nasusuma vilesi Giliadi. 1.13-15 Yer 49.1-6; Isi 21.28-32; 25.1-7; Sep 2.8-11 14 Mapaila bawitali kova bila bigabu kasi kali mina Raba,j Mapilana Raba viloumatala olumoulela mapilana Amoni. deli bivakakovi kasi kali paila kabilia. E igau yamla kabilia bimlovasi, luluwasi tokwabilia makawala likuliku valu biyega. 15 Si guyau deli la tokaraiwaga bikogalaisi bilauwaisi ituwoli valu.”

a1:1 Usaia guyoula Yuda 781—740 BC. Yeroboam guyoula Isireli 783—743 BC.

b1:1 Gala wala tanikoli avai taitu eikaloubusi, mitaga matauna tovitoubobuta Sekaraia tuvaila eilivala paila makwaina; kugisi Sek 14.5.

1:1 1.1 2 Gwe 14.23-29; 15.1-7; 2 Lil 26.1-23

1:2 1.2 Yoe 3.16

c1:3 Damasiko mapilana viloumatala olumoulela mapilana Siria.

1:3 1.3-5 Ais 17.1-3; Yer 49.23-27; Sek 9.1

d1:4 Matausina Asaeli deli Benadadi guyousi Siria; kugisi 2 Gwe 13.3.

e1:6 Mapilana pilatala metoya mina Pilisitia si valu pilalima isisu okala kalitutila Yuda opilikwaibwaga.

1:6 1.6-8 Ais 14.29-31; Yer 47.1-7; Isi 25.15-17; Yoe 3.4-8; Sep 2.4-7; Sek 9.5-7

f1:8 Mapilasina Asidodi, Asikeloni deli Ekironi pilatolu mina Pilisitia si valu.

1:9 1.9-10 Ais 23.1-18; Isi 26.1—28.19; Yoe 3.4-8; Sek 9.1-4; Md 11.21-22; Lk 10.13-14

g1:11 Mapilana valu olumata opiliyavata.

1:11 1.11-12 Ais 34.5-17; 63.1-6; Yer 49.7-22; Isi 25.12-14; 35.1-15; Obe 1-14; Mal 1.2-5

h1:12 Mapilasina Temani deli Bosira kwaiyu valu olumoulela Edom.

i1:13 Mapilana katitaikina Waya Yoridani mapilana opilibomatu.

1:13 1.13-15 Yer 49.1-6; Isi 21.28-32; 25.1-7; Sep 2.8-11

j1:14 Mapilana Raba viloumatala olumoulela mapilana Amoni.