Paulo La Ginigini Baisa
MINA KOLOSAI
Kabovitouula
Miyana Paulo La Ginigini Baisa Mina Kolosai Paulo eigini baisa toekalesia mapilana Kolosai. Mapilana valu isisu Esia olumoulela e mpana valu Epeso katitaikina. Paulo gala itavi tumilela mabudona ekalesia, mitaga idoki la koni ibodi sitana biyamati. Paila Paulo isisu Epeso, baisa mina Roum si valu viloumatala mapilana Esia, e eiwitali mimilisi towotetila ilosi ipilasaisi mina Kolosai.
Mauula Paulo eilagi mimilisi tovituloki tosisasopa isisuaisi mabudona ekalesia deli. Paila eilivalasi kidamwa magida bitanikoli Yaubada e bitanikoli kada katumova komwaidona, ibodi bitaligaim tapwaroru baisa Yaubada kalamwaleta, e deli goli bitatapwaroru baisa mimilisi “bilibaloma tokwaraiwaga deli todidabala walakaiwa” (Kl 2.10). E tuvaila, kidamwa ibodi bitabokuli mimilisi vavagi kasi gulogula mina Yudia, makawala goli bobu, e deli kidamwa mimilisi kaula bomikikila biyogagaida, e deli avai vavagi tuvaila ibodi bitakabikaula.
E mapaila Paulo igini miyana leta, paila magila sopa makwaisina bisilibodi. E Paulo la kabosilaboda baisa vituloki duwosisia paila Keriso. Paila iluki mina Kolosai kidamwa Yesu Keriso kalamwaleta gagabila bikatumovaida, e vituloki makwaisina ituwoli ituwoli bilauwaida wala metoya baisa Keriso. Yaubada eibubuli valu watanawa deli Keriso, e deli Keriso imaiyaida bitakaimilavau baisa matauna. Keriso la vasosu wala bibudoki kasi katumova komwaidosi mina watanawa. E Paulo ikamitilaki makwaina katumova kidamwa todubumi bibubunasi makawala avaka bibudoki totapwaroru.
Tuta matutona Paulo ivinaku miyana leta, isaiki matauna Taikiko iluki bikeula miyana bilau isaiki mina Kolosai. E Taikiko kasitaiyu Onesimo iwaisi. E ka, matauna Onesimo baisa matauna tokwatupipi. Igau goli Paulo igini yatala leta ituwoli baisa Pilimoni, e baisa eikamituli matauwena Onesimo.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-8
Keriso la bubunela deli la wotetila 1.9—2.19
Momova kwaivau metoya baisa Keriso la vasosu 2.20—4.6
Kala vigimkovila 4.7-18
1
Yeigu Paulo, Keriso Yesu la aposetoloa Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki. paila uula Yaubada inagaigu, e deli sodasi Timoti.b Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi eititavina deli matauna; kugisi VA 16.1-3.
Lakagini miyana mi leta yokomi Yaubada la tomota mapilana Kolosai. E kagini paila uula Keriso leivisosaidasi e yokomi semaiasi bubunemi saina madagi.
Kanigada baisa Yaubada Tamadasic Yaubada Tamadasi.Mimilisi buki pilabubogwa ikatumkulovaisi, “deli Guyau Yesu Keriso”. kidamwa bimitukwaiyaimi e bitalaguva lupomi.
Ninigada nokagutoki
Avai tuta kanigada paila yokomi, tuta komwaidona kanokagutoki baisa Yaubada, matauna da Guyausi Yesu Keriso Tamala. Paila bogwa lakalagi paila mi dubumi baisa Keriso Yesu, deli mi yebwaili paila Yaubada la tomota komwaidosi. Tuta matutona livala kwekamokwita baisa Bulogala Bwaina ikugwa iwokaiami, yokomi kulagaisi pikwaku makwaina avaka isisakaidasi. Mapaila mi dubumi deli mi yebwaili uulesi vavagi makwaisina mi kabopikwaku. E Yaubada isisii vavagi makwaisina paila yokomi wa labuma. E Bulogala Bwaina makwaina eimai mitakwai bidubadu deli ikaligiaki ovalu watanawa komwaidona. Yokomi goli lokulumkolaisi mitakwai makwaisina igau yam makwaina kuligibogwaisi e lagaila. Paila bogwa kulagaisi ammakawala Yaubada imitukwaiyaimi, deli lokulumkolaisi mitakwai makwaina avaka uwala baisa oninami. Lokulagaisi makwaina metoya baisa tombwailima Epapirasi,d Matauna uulela mabudona ekalesia mapilana Kolosai eivitouula, e baisa tuta isikaila Paulo (kugisi Kl 4.12; Pm 23). matauna goli deli lakawotetilasi. E matauna kaimapuma iwotitali Keriso oluwalaimi, e saina tokimadagi. 1.7 Kl 4.12; Pm 23 Matauna leilukwaima ammakawala Baloma Tobumaboma eiviyelu ninami e mapaila kuyebwailisi taitala baisa taitala.
Bogwa kalagi bulogala mi yebwaili, e mapaila tuta komwaidona kaninigada paila yokomi. Kanigada baisa Yaubada kidamwa bipilasaimi bukunikolaisi nanola, e bivakasauwaimi komwaidona kabitam deli kateta, avaka Baloma Tobumaboma isisaiki. 10 E yokomi gagabila wala bukububunasi makawala Guyau nanola, deli bukuyomwasalaisi matauna tuta komwaidona. Mi kaisisu bukuvigibauwaisi metoya avai mitakwai avai mitakwai, deli mi kabitam paila Yaubada bisiniveka. 11 Kanigada kidamwa matauna bikatupewolaimi metoya ola peula komwaidona, avaka matauna Topeuligaga bisaiki la tomota, kidamwa bukupeulokaisi vavagi komwaidona e gala biwouwouya ninami. 12 E bukunokagutokisi deli mi mwasawa baisa Tamadasi, paila bogwa ivigakaimi bibodi bukubodasi kami vilavila vavagi makwaisina avaka Yaubada iiyamati paila la tomota okaraiwogala lumalama. 13 Paila ikolaidasi metoya dudubila ola peula, deli bogwa imaiyaidasi bitasibwabwailasi ola karaiwaga Latula tombwailila. 14 Metoya baisa matauna itanekwaidasi deli iligaiwa da mitugagasi. 1.14 Ep 1.7
Keriso la bubunela deli la wotetila
15 Keriso matauna tau kaikobula Yaubada. E gagabila bitagisaisi kaikobu mitaga Yaubada gala wala gagabila bitagisaisi. E matauna Yaubada Latula, la kuluta, ikalisuwoli vavagi komwaidona avaka eibubuli Yaubada. 16 Paila metoya baisa Keriso Yaubada eibubuli vavagi komwaidona wa labuma deli ovalu watanawa, avaka tagigisi deli avaka gala tagigisi, bilibaloma mina papeula deli gweguya,e Minasina baloma walakaiwa ikikaraiwagasi valu valu komwaidona. tokwaraiwaga deli todidabala walakaiwa. Yaubada ibubuli vavagi komwaidona uulesi metoya baisa matauna; e kidamwa vavagi makwaisina paila matauna. 17 E matauna ikalimitali vavagi komwaidona, deli komwaidona makwaisina isibwabwailasi okabasi uula matauna isigoli makwaisina. 18 Matauna wala ekalesia dabala e mabudona wowola. E woula la momova uulela matauna. Matauwena goli Yaubada la kuluta bogwa eitokaia e imovavau kidamwa matauna kalamwaleta bividubali odubasi vavagi komwaidona. 1.18 Ep 1.22-23 19 Matauna Latula ikuli Yaubada tomwaidona olumoulela titoulela e baisa metoya matauna Yaubada ola naga. 20 Mapaila Yaubada einagi kidamwa bikaimilivau valu komwaidona baisa titoulela, metoya baisa matauna Latula. Matauna Latula ikaliga wa korosi e mauula Yaubada ivigaki bivakota valu. E makadawena goli, Yaubada ikaimilivau vavagi komwaidona baisa titoulela, uvagila watanawa deli uvagila labuma. 1.20 Ep 2.16
21 E ka, omitibogwa yokomi kusikaduwonakusi metoya baisa Yaubada, deli kuvigakaimi kala tilaula, metoya baisa makwaisina vavagi gaga avaka lokuvagaisi e lokuninamsaisi. 22 Mitaga tuta baisa Yaubada eivigakaimi sala, metoya baisa Latula ola kaliga, kidamwa bimaiyaimi omatala titoulela, yokomi tobumaboma, ninami migileu deli tobubwaila, 23 e yokomi goli ibodaimi bukusaitaulasi deli mi bubunela duwosisia omatala Yaubada, deli bukutotusi peula wa tumilatoula. Gala bukutagwalasi mi dubumi biyega, mitaga bukuyosikikitaisi mi pikwaku avaka kubanaisi tutala kulagaisi Bulogala Bwaina. Ka, baisa Bulogala Bwaina yeigu Paulo lamila towotetila, e Bulogala Bwaina makwaina leikamitulaisi baisa komwaidosi ovalu watanawa.
Paulo la wotetila baisa ekalesia
24 E baisa tuta ammwasawa uula laboda mmayuyu paila yokomi. Ka, metoya ogu mmayuyu yeigu lakatumkulovi Keriso la mmayuyu avaka ilumkoli tuta baisa paila wowola, baisa mabudona ekalesia. 25 E Yaubada eivigakaigu ekalesia kala towotetila, e isakaigu baisa ulo wotetila kidamwa bavagi paila wala yokomi kami bwaina. E baisa goli wotetila makwaina, kidamwa bakamituli komwaidona livalela. 26 E livalela baisa vavagi kwekikium avaka eikatupwani omitibogwa e tuta kaduwonaku metoya baisa mina watanawa, mitaga tuta baisa eikimitali baisa la tomota. 27 Paila Yaubada inagi baisa makawala. Magila la vavagi kwekikium bikimitali baisa la tomota, makwaina vavagi kwekikium saina bwainigaga, kala bwaina makawala bekwa saina kaiginigini avaka eisisii paila komwaidosi la tomota. E baisa goli makwaina vavagi kwekikium. Ka, Keriso matauna isisu oluwalaimi, e mauula yokomi bukubanaisi kami vilavila Yaubada kala katububula. 28 Mapaila kakamitulaisi Keriso baisa tomota komwaidosi. Kakamitilakaisi e kauvitulokisi deli kabitam avaka bibodi bakalivalasi. E uula goli kidamwa bakamaiyaisi taitala taitala, availa la bubunela bwainawokuva metoya okala vasosu Keriso, kidamwa bitotu omatala Yaubada. 29 Magigu baisa ulo wotetila bavigimkulovi, e mapaila apupaisewa asisalau metoya baisa peula makwaina saina peuligaga, avaka Keriso isisaiki la tomota. E peula makwaina ipupaisewa olumoulegu.

a1:1 Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

b1:1 Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi eititavina deli matauna; kugisi VA 16.1-3.

c1:2 Yaubada Tamadasi.Mimilisi buki pilabubogwa ikatumkulovaisi, “deli Guyau Yesu Keriso”.

d1:7 Matauna uulela mabudona ekalesia mapilana Kolosai eivitouula, e baisa tuta isikaila Paulo (kugisi Kl 4.12; Pm 23).

1:7 1.7 Kl 4.12; Pm 23

1:14 1.14 Ep 1.7

e1:16 Minasina baloma walakaiwa ikikaraiwagasi valu valu komwaidona.

1:18 1.18 Ep 1.22-23

1:20 1.20 Ep 2.16