DANIELA
La Buki
Kabovitouula
Taitala eigini mapilana Daniela La Buki oluwala tuta makwaina mina Yudia eilumkolaisi lamadada deli giyougaga metoya baisa taitala giyoumkumku, matauna goli gala inikoli Yaubada. Metoya wa liliu deli livalela kilisala ikatululuti la tomota mwada bipikwakusi Yaubada bivabu matauna giyougaga deli bivigivau karaiwaga bwaina baisa la tomota.
Buki mapilana katupwaila katupoyu. (1) Daniela deli sala mina katupipi kasi liliu, ammakawala eikalisauwaisi kasi tilaula metoya osi dubumi deli si kabikaula baisa Yaubada. Makwaisina liliu si tuta oluwalaisi si kabokaraiwaga mina Babilonia deli mina Pesia. (2) Mimilisi kilisala Daniela eigisi kabokaraiwaga ituwoli ituwoli ipapeulasi ibubusisi, e budomatala mina Babilonia. E baisa ivitoubobuta mwada igau gilagala si giyoumkumku bikapusi e Yaubada la tomota bitomgwagasi.
Buki kala katumimisa
Daniela deli sala 1.1—6.28
Daniela igisi kilisala 7.1—11.45
a) Navasi dokanikani
7.1-28
b) Sipi namwala deli gota
8.1—9.27
c) Anelosi imai biyomitali biga
10.1—11.45
Tuta kala vigimkovila 12.1-12
LILIULA DANIELA DELI SALA
(1.1—6.28)
1
Totubovau mina Isireli ola buloveka Nebukadinesa
Olopola kwaitolula kala taitu Yeoyakim iguguyoia Taitu makwaina 606 BC. Yuda, Nebukadinesa matauna guyoula Babilonia deli la tokwabilia ivaulaisi Yerusalem e deli ikabiliasi. 1.1 2 Gwe 24.1; 2 Lil 36.5-7 E Guyau Yaubada itagwala kidamwa matauna bikatupipi guyau Yeoyakim deli bilebu mimilisi Bwala Kwebumaboma veiguwala. E matauna ikatupipi taivila e ilau osi bwala kwebumaboma la yaubada mapilana Babilonia, e veiguwa makwaisina leikau ididagi okabosakaila wa bwala kwebumaboma. 1.2-4 2 Gwe 20.17-18; 24.10-16; 2 Lil 36.10; Ais 39.7-8
E guyau ikaraiwogi Asipenasa, matauna la tosikwawa tovekala, kidamwa binagi taivila metoya matausina tokwatupipi mina Isireli matausina totubovau tauwau odalesi si gweguya deli kaidadala valu. Ibodi binagi matausina wala tominibwaita, tokwabitam, tokwatavatu, tokwegivayelu, deli uwosi gala isim kala nebaneba, e matausina goli bibwainaki paila biwotetilasi obuloveka. Matauna Asipenasa kala karaiwaga bivituloki matausina paila bikalawasi deli biginisi obonasi mina Babilonia. Tuvaila guyau isaiki kasi karaiwaga kidamwa yam kwaitala kwaitala bisakaisi matausina totubovau kʹasi deli kasi waini makawala goli matausina isisuaisi obuloveka. E avai tuta bivenokusi si ginigini makwaina olopola kwaitolu taitu, matausina bivalapulasi omatala guyau. Mimilisi matausina Asipenasa einagi metoya odalela Yuda yagasi Daniela, Ananaia, Misaeli deli Asaraia. E tosikwawa tovekala ivabu igiuwovau yagasi isaiki Belitesasa, Sadaraki, Mesaki deli Abedinego.
E Daniela ivitobu nanola gala magila biyogwali titoulelab Mosese la Karaiwaga eisilibodi mimilisi kamkwam paila uula biyogwali availa tokamkwam; kugisi Tol 11. metoya kamkwam kaula deli momom waini metoya obuloveka, mapaila inigadi Asipenasa paila bipilasi matauna, e Yaubada ivigaki Asipenasa inokapisi Daniela. 10 Mitaga Asipenasa ikukoli guyau, mapaila iluki Daniela kawala, “Guyau bogwa einagi avaka bukukoma deli avaka bukumom, mitaga kidamwa gala bukukwaitubwa makawala matausina tubovau tauwau, matauna kaina bikatumataigu.”
11 Mapaila Daniela ilokaia toyamata matauna Asipenasa bogwa einagi paila biyamati matauna deli taitolu sala. 12 Daniela ikaibiga, kawala, “Kuwakolaimasi kweluwotala wala yam. Kusakaimasi kawailuwa wala bakakamkwamsi deli sopi bakamomomsi. 13 E oluvi kuvitopataimasi deli matausina tubovau tauwau eikamkomasi kaulela obuloveka, e kuvitusaimasi ammakawala kama gigisasi.”
14 Mapaila toyamata matauna itagwala matausina bivigikonaisi biboda kweluwotala wala yam. 15 E avai tuta yamla ibudoki, matausina kasi gigisa bwaina deli mina papeula, gala makawala komwaidosi matausina eikamkomasi kalamatabwaila obuloveka. 16 E metoya wa tuta matutona toyamata itagwala matausina bisaitaulasi wala kamkwam kawailuwa kaimapula avaka guyau mwada bisisaiki.
17 E matausina totubovau taivasi Yaubada isaiki si nikoli deli si kabitam paila ginigini deli paila bigivakala. E Yaubada ikatumkulovi Daniela la kabitam paila katumiki kilisala deli mimi.
18 Okala vigimkovila kwaitolu taitu makwaisina guyau eikaraiwogi, Asipenasa imai komwaidosi totubovau itotusi omatala guyau Nebukadinesa. 19 E guyau ikaiyaku taitala taitala. Mitaga guyau idoki kasitaivasi Daniela, Ananaia, Misaeli, Asaraia mwada ikalisauwaisi komwaidosi. Mapaila guyau ivigaki matausina taivasi tauwau isivagasisi ola buloveka. 20 E gala wala bininayuwasi avai katupoi guyau bikatupoi, kaina avai vavagi mwau bisunupuloi, paila matausina kasitaivasi si nikoli sivaluwotala tuvaila odubasi avai tokalamimi kaina avai tomigameguva olopola la kabokwaraiwaga. 21 E Daniela isisu wala obuloveka tatoula wala Sairusa guyoula Pesia iyouli Babilonia.c Taitu makwaina 539 BC; kugisi Esi 1.1.

a1:1 Taitu makwaina 606 BC.

1:1 1.1 2 Gwe 24.1; 2 Lil 36.5-7

1:2 1.2-4 2 Gwe 20.17-18; 24.10-16; 2 Lil 36.10; Ais 39.7-8

b1:8 Mosese la Karaiwaga eisilibodi mimilisi kamkwam paila uula biyogwali availa tokamkwam; kugisi Tol 11.

c1:21 Taitu makwaina 539 BC; kugisi Esi 1.1.