KARAIWAGA KWAIYUWELA
Kabovitouula
Mapilana Karaiwaga Kwaiyuwela baisa mimilisi Mosese la katuloluta baisa mina Isireli tutala isisuaisi mapilana Mowabi. Mapilana goli eivaiwasisi metoya osi loula saina kaduwonaku oviloupakala, e makatekiga bisuvisi e biyoulisi Kenani.
Mapilana buki katupwaila katupovasi
Uula 1.1 - 4.29 Mosese ikatululuti vavagi saina kabokatubau Yaubada bogwa leivagi katitaikina kweluwovasi taitu bogwa leiwokuva. Matauna iluki tomota biluluwaisi ammakawala Yaubada eivakadi matausina oluwalela viloupakala, deli iluki ibodi bikabikuwolaisi deli bikamiabaisi matauna.
Uula 5.1 - 28.68 Mosese ikatummati karaiwaga kweluwotala baisa matausina. Matauna ititaneku Karaiwaga Kwaimatala baisa tomota, paila magila bitapwarorusi baisa wala Guyau kalamwaleta. Oluvi matauna ikatummati tuvaila karaiwaga makwaisina mina Isireli ibodi bibokulaisi avai tuta bisisuaisi Kenani.
Uula 29.1 - 30.30 Mosese ikatululuwai tomota avaka kala nikoli paila Yaubada la kabutu baisa matausina, e iluki matausina ibodi bitugwalivauwaisi titoulesi baisa Yaubada, kidamwa bivagaisi makawala makwaina kabutu.
Uula 31.1 - 34.12 Baisa mina Isireli iwosaisi pilatala wosi paila Yaubada la mitakwai, deli Mosese ibigibwaili mina Isireli. Oluvi Mosese ikaliga mapilana Mowabi opilibomatu, Waya Yoridani piliyuwelaga.
Nanamsela kwaiveka buki mapilana ikikamituli kidamwa Yaubada ikabwaili deli ikatumovi la tomota tatoula, e matausina goli saina iyebwaili, kidamwa la tomota biluluwaisi deli bikabikuwolaisi matauna, e igagabila bikatumovi deli bimitukwaii matausina tuta komwaidona.
Uula 6.4-6 isisu biga mabigasina Yesu eidoki vidubalela karaiwaga komwaidona. “Bukuyebwailisi Guyau mi Yaubada metoya olupomi komwaidona, deli omi baloma komwaidona, deli omi peula komwaidona.”
Buki kala katumimisa
Moses la katuloluta kwematala 1.1 - 4.49
Moses la katuloluta kwaiyuwela --
a) Karaiwaga kwailuwotala 5.1—10.22
b) Mimilisi karaiwaga deli katubuyoyu 11.1- 26.19
Ammakawala bisuvisi Kenani 27.1—28.68
Kabutu kala vigavau 29.1—30.20
Mosese la katuloluta kala vigimkovila 31.1—33.29
Mosese ikaliga 34.1-12
1
Mapilana buki baisa biga wala Mosese eiluki mina Isireli, avai tuta matausina ititavinasi opilibomatu mapilana wa Waya Yoridani. Matausina isisuaisi olopola wala Yoridani otigegala katitaikinela Supu oluwalaisi valu mapilana Parana opilatala e deli mapilasina Topeli, Labana, Asaroti, deli Disaaba opiliyuwela. (Bibodi kweluwotala kwaitala yam bitaliloula metoya wa Koya Sinai bila Kadesi Bania okedala makadana bila koyala Edom.) Olopola kweluwovasila taitu igau matausina eisilavaisi wala mapilana Itipita, e wa tubukona naluwotala natala yamla kwematala Mosese iluki tomota komwaidona karaiwaga avaka Guyau eikaraiwogi biluki matausina. Paila ikugwa Guyau bogwa eikalisau Siyoni guyoula Amora, matauna ikaraiwaga olopola valu Esiboni; e deli goli eikalisau Ogi guyoula Basani, matauna ikaraiwaga olopola mapilasina Asitaroti deli Edirei. 1.4 Baw 21.21-35 E oluvi tomota igau wala isisuaisi mapilana Yoridani opilibomatu olopola Mowabi, e Mosese ivitouula ikatumiki avaka Yaubada la karaiwaga deli goli la vituloki.
Matauna ikaibiga, kawala, “Igau wala tasisuaisi wa Koya Sinai, Guyau da Yaubadasi ikaibiga baisa yakidasi, ‘Yokomi saina vakaila mi sisu metoya mapilana wa koya. Kukwatubaiasasi kusoguguwasi e bukugalasi goli. Kusuwaisi okoyala mapilana Amora, deli goli komwaidona kaligeila mapilana, kusuwaisi Yoridani otigegala, e deli goli okoyala deli okabatau, e deli mapilana opilibolimila, e deli goli kuvalapulasi okawolawala Bolita Kwaiveka. Kulosi oviluwela Kenani e kusaitaulasi Lebanoni okoyala e kulosiga bila kala kaduwonaku makawala duyoveka Waya Yupereiti. E baisa komwaidona kwabila avaka yeigu Guyau bogwa lakatotila kidamwa basaiki tubumia Eberaam, Aisake deli Yekobe, e deli baisa dalesi komwaidona. Mapaila kulosi mapilana valu e kuyoulisi mi kwabila.’ ’’
Mosese inagi tokwaraiwaga
(Sun 18.13-27)
Mosese iluki tomota kawala, “Wa tuta matutona tasisuaisi wa Koya Sinai lalukwaimi kawagu, ‘Koni makwaina lakugwaiyaimi saina mwau sainela baisa yeigu. Gala igagabila bavagi titoulegu. 10 Guyau mi Yaubada ivigakaimi saina lokubawasi makawala utuyam wa labuma kala bawa. 11 E Guyau, matauna tubumia si Yaubada, ibodi bivigaki kami bawa bisiniveka kwailakatuluwotolu tuvaila e bivigakaimi bukusibwabwailasi, makawala goli la biga katotila. 12 Mitaga ammakawala koni makwaina kala mwau agumwaguta yeigu bakau pailaga yokomi mi kominimani bakiduwosisii? 13 Ka, ibodi bukunagaisi mimilisi tokabitam, matausina tokateta deli toninitalapula metoya dala kwaitala kwaitala, e yeigu basaili matausina kami tokugwa.’ 14 E yokomi bogwa kutagwalasi keda makadana vavagi bwaina bibodi bitavagaisi. 15 Mapaila bogwa lakau matausina tokabitam deli toninitalapula, matausina goli metoya dala dilatala dilatala bogwa lokunagaisi, e lasaili matausina bikugwaiyaimi. Mimilisi si koni biyamatasi tailakatuluwotala tomota, mimilisi biyamatasi tailakatutala, mimilisi tailuwolima, mimilisiga tailuwotala. E tuvaila lanagi mimilisi ituwoli tokwaraiwaga oluwalaisi dala madilasina.
16 “E tuta makwaina wala akatuwola baisa matausina kawagu, ‘Ibodi bukulagaisi kominimani makwaisina ititokaia oluwalaimi. Bukunagaisi avaka kala duwosisia kominimani kwaitala kwaitala, kaina paila yokomi tolivalu kainaga paila tomitawasi eisiwalaiyaimi. 17 Gala ibodi bukutakilaisi tomota omi yakala. Bukunagaisi avaka kala duwosisia oluwalaisi komwaidosi, kaina gweguya kaina tokai. Gala bukukukolaisi availa, paila baisa avaka avaka bukunagaisi bima metoya baisa Yaubada. E kidamwaga pakula kwaitala saina mwau baisa yokomi, desi wala kumiakaigusi e yeigu bakibwailaki bibwaina.’ 18 E tuta makwaina lakatululutaimi tuvaila paila avaka ibodi bukuvagaisi.
Tokwauta iwitalaisi metoya Kadesi Bania
(Baw 13.1-33)
19 “Bogwa tavagaisi avaka Guyau da Yaubadasi leikaraiwogaidasi. Tasilavaisi Koya Sinai e tasuwaisi oviloupakala kwaivekagaga deli saina kabokokola e tasaitaulasi okoyala mina Amora si valu. E avai tuta taviloubusisi Kadesi Bania, 20-21 alukwaimi, kawagu, ‘Bogwa lokumaisi okoyala mina Amora si valu, mapilawena Guyau da Yaubadasi, matauna tubudoiasi si Yaubada goli, isisakaidasi. Ka, kugisaisi baisa goli! Kulosi kuyoulisi makawala Guyau leikaraiwaga. Taga bukuwouyasi kaina bukukokolasi.’
22 “Mitaga kumakaiagusi kukwaibigasi kawami, ‘Ibodi bitawitalaisi mimilisi tomota bikugwasi ivakawolaisi valu, e igagabilaga bilukwaidasi avai keda bwaina bitalouyasi deli valu mavilousina omatadasi.’
23 “Kaina kala gigisa bwaina bitavagaisi makawala, mapaila lanagi tailuwotala taiyu tauwau metoya dala madilasina dilaluwotala dilayu. 24 Matausina ilalouyasi wala valu ilosi itobusi wa koya mapilana Esikoli Itayatilela ikalitavinasi. 25 E imiakaidasi mimilisi kaiuwala leibanaisi baisa, deli ikamitulaisi pwaipwaia makwaina Guyau bisakaidasi saina kubilumalala sainela.
26 “Mitaga kwavilivilaisi Guyau mi Yaubada la karaiwaga e kupakaisi gala magimi bukusuvisi valu makwaina. 1.26 Kak 9.23; Ib 3.16 27 Kutabunobwanasi taitala baisa taitala kawami ‘Wa, Guyau ikoulovaidasi! Bogwa eimaiyaidasi metoya mapilana Itipita mwada bikasalaidasi oyumasi mina Amora bikatumataidasi. 28 Avakaga paila bitalosi baisa? Wa, kada kokolasi! Tauwau matausina eitawitalaisi ilukwaidasi tomota matausina ikalisauwaidasi, topapeula deli touwonaku, e tabodala si valu kalila ila wala isakaila labuma. E tuvaila igisaisi mimilisi tomota kasi vakaila makawala dokanikani!’
29 “Mitaga akaibiga, kawagu, ‘Gala bukukukolaisi matausina tomota. 30 Guyau mi Yaubada bikugwaiyaimi e bikabilia paila yokomi, makawala lokugisaisi eivagi mapilana Itipita, 31 deli oviloupakala. Bogwa lokugisaisi ammakawala leikolaimi woloula keda leimaiyaimi valu makwaina, makawala goli tau bikopwi latula.’ 1.31 VA 13.18 32 Ilagoli avaka lalivala, yokomi gala wala kudubumaisi Guyau. 1.32 Ib 3.19 33 Ka, matauna tuta komwaidona ikalimitalaimi inevi valu paila bukubudaisi mi kabosikaiwa. Ivitulokaimi keda, ikalimitali mi loula wa bogi metoya kova kaitala e kaitala lowalowa metoya wa yam.
Guyau imipuki mina Isireli
(Baw 14.20-45)
34 “Guyau bogwa ilagi mi tabunobwana e igibuluwa ilivala biga katotila mwau kawala, 1.34-35 Ib 3.18 35 ‘Gala taitala metoya baisa yokomi bisuvi valu makwaina pwaipwaiala kubilumalala baisa omitibogwa lakatotila basaiki tubumia. 36 Mesinaku Keleba wala Yepuni latula bisuvi. Matauna saina tokimadagi baisa yeigu, mauula basaiki matauna deli dalela biyosisi pwaipwaia makwaina leivakawoli.’ 37 E tuvaila Guyau eigibuluwaigu paila uula yokomi e leikaibiga kawala, ‘Ka, yoku Mosese tuvaila gala bukusuvi mapilana valu. 38 Mitaga ibodi bukukwatupewoli nanola kam topilasi matauna Yosuwa Nuni latula. Ka, matauna goli bikugwai mina Isireli paila bisuvisi biyosaisi valu.’
39 “Oluvi Guyau ilukwaidasi komwaidodasi kawala, ‘Litumia goli bisuvisi. Tuta makwaina pwapwawa wala matausina gala gagabila bikatetasi avaka kala tuwoli mitukwaibwaila deli mitugaga. Magudisina goli kudokaisi kami tilaula biyosaisi. Basaiki pwaipwaia baisa matausina e bivakulotaisi. 40 Mitaga yokomi goli, bukukwaimilavausi oviloupakala bukulouyasi keda makadana biloula Mlulela Akaba.’
41 “Kuvitakaulokaigusi kawami, ‘Mwa, Mosese, ka, bogwa kamitugagasi baisa Guyau. Mitaga tuta baisa bakakabiliasi, makawala goli Guyau da Yaubadasi leikaraiwogaidasi.’ E taitala taitala yokomi kukwatubaiasasi bukukwabiliasi, kudokaisi bogwa bigagabila bukuyoulisi mapilana valu wa koya.
42 “Mitaga Guyau ilukwaigu kawala, ‘Kwatululuti matausina gala bitakabiliasi, paila yeigu gala deli matausina e kasi tilaula bitomgwagasi.’ 43 Lalukwaimi avaka Guyau eikaibiga, mitaga yokomi gala kuligalegasi. Kukoulovaisi la karaiwaga e deli mi kalimwala lokukwatuwakedasi wa koya. 44 Mapaila matausina mina Amora leisisuaisi wa koya ikabiliaimi makawala saina bidugaga minasina kapiwa nagigasisi. Kusakaulasi e ibokavilaimi ilauwaimi mapilana Oma e baisa goli eitomgwagasi odubami okoyala Edom. 45 E kudousi baisa Guyau paila pilasi, mitaga gala wala bilagaimi kaina goli bigisaimi.
Taitu kala kaduwonaku mapilana oviloupakala
46 “Mapaila tasisuaisi mapilana Kadesi tuta kaduwonaku.

1:4 1.4 Baw 21.21-35

1:26 1.26 Kak 9.23; Ib 3.16

1:31 1.31 VA 13.18

1:32 1.32 Ib 3.19

1:34 1.34-35 Ib 3.18