Paulo La Ginigini Baisa
MINA EPESO
Kabovitouula
Miyana Paulo La Ginigini Baisa Mina Epeso bitabani kwaitala nanamsa kwaiveka paila “Yaubada nanola…Magila komwaidona avaka ibubuli walakaiwa watanawa bikouguguli bivigaki gulotala, e Keriso bividubali odabala magulona” (Ep 1.10). E tuvaila bitabani kwaitala nigada baisa Yaubada la tomota kidamwa bibubunasi makawala Yaubada nanola, kidamwa bimila budotala paila uula Yesu Keriso.
Okala vitouula miyana leta Paulo ilivala ammakawala Tamadasi Yaubada einagi la tomota deli iligaiwa si mitugaga itaneku matausina, paila uula Yesu Keriso, matauna Latula. Tuvaila Paulo ilivala ammakawala Yaubada eisemakavi Baloma Tobumaboma kidamwa bitanikolaisi Yaubada bogwa bisaiki komwaidona avaka eikatotila la tomota. Oluvi Paulo inigada kidamwa komwaidosi tokwalawa leta bibubunasi kidamwa si bubunela bipilasi mabudona Yaubada la tomota. Kawala, “Bukuyomamalusi bukusigagasi budotala makawala, paila mi bubunela manum wala bikatupewoli mabudona” (Ep 4.3).
Paulo ikau mimilisi bigavisaiki bivituloki ammakawala Yaubada la tomota bimila budotala metoya ola vasosu Keriso. Ilivala kidamwa ekalesia makawala woula e Keriso dabala. Kaina ekalesia makawala bwala e Keriso makawala lipumatala. Kaina ekalesia makawala vivila e Keriso la mwala minana.
Paulo ininamsi Yaubada la mitakwai metoya baisa Keriso e nanamsa makwaina saina ikau nanola, mapaila la biga saina kweminibwaita. Ilivala paila Keriso la yebwaili, la kaliga paila yakidasi, ammakawala eiligaiwa da mitugagasi deli imitukwaiyaidasi, e deli ammakawala Keriso la bubunela bwainawokuva bibudoki komwaidodasi. Kawala, “Ibodaimi bukububunasi makawala matausina tolumalama. Paila lumalama makwaina imai uwala komwaidona vavagi bwainigaga, deli mitukwaibwaila, e deli bigala mokwita” (Ep 5.8-9).
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-2
Keriso deli ekalesia 1.3—3.21
Bubunela kwaivau metoya baisa Keriso ola vasosu 4.1—6.20
Kala vigimkovila 6.21-24
1
Yeigu Paulo aposetoloa Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki. paila Keriso Yesu, makawala nanola Yaubada.
E lagini miyana mi leta yokomi Yaubada la tomota mina Epeso,b mina Epeso: Mimilisi buki pilabubogwa gala iginisi “mina Epeso”. yokomi goli availa availa tokimadagi uulela Yesu Keriso la vasosu. 1.1 VA 18.19-21; 19.1
Ulo nigada baisa Yaubada Tamadasi deli Guyau Yesu Keriso kidamwa bimitukwaiyaimi e bitalaguva lupomi.
Yaubada imitukwaiyaidasi uula Keriso
Bitayakawolaisi Tamala da Guyausi Yesu Keriso, baisa Yaubada. Paila tasividulaisi Keriso e mauula Yaubada imitukwaiyaidasi isakaidasi komwaidona avaka bipilasi da tapwarorusi, baisa uvagila labuma goli. Igau gala bikaloubusi valu watanawa, Yaubada inagaidasi paila titoulela, yakidasi goli eitasividulaisi Keriso, kidamwa bitasisuaisi omatala Yaubada yakidasi tobumaboma e gala avaka kada pakulasi.
Yaubada iyebwailidasi, e mauula inigibogwi bivaulaidasi bivigakaidasi litula, paila uula Yesu Keriso. Paila Yaubada ibudoki nanola makawala. Mapaila bitayakawolaisi Yaubada paila la mitakwai saina kwaimitabwaila. Bitayakaulasi paila matauna availa leisemakavi baisa yakidasi, matauwena Latula tombwailila. E leitanekwaidasi Yaubada paila uula Keriso buyavila eibusi, e leiligaiwa da mitugagasi. Ka, kugisaisi la mitakwai kala kwaiveka 1.7 Kl 1.14 leisakaidasi gala yomala goli.
Ka, Yaubada metoya ola kabitam deli la kateta ivagi vavagi makwaina avaka leinigibogwi. Ka, ikimitali nanola baisa yakidasi, baisa goli omitibogwa vavagi kwekikium wala. Mitaga Yaubada magila bivigimkulovi vavagi makwaina metoya baisa matauna Keriso, e mapaila ikimitali omilakatila baisa yakidasi. 10 E Yaubada nanola baisa makawala. Magila komwaidona avaka ibubuli walakaiwa watanawa bikouguguli bivigaki gulotala, e Keriso bividubali odabala magulona. E bivagi baisa makawala okala tuta goli.
11 Avaka avaka Yaubada nanola inagi, iuvagi goli. E Yaubada nanola metoya wa tuta ikugwa bogwa leinagi kidamwa availa availa bivitouulasi bidubumaisi Keriso, Yaubada bivigaki titoulela la tomota. E baisa goli yakamaisi. Mapaila Yaubada inagaimasi paila titoulela, e uulela Keriso. 12 Mapaila yakamaisi tovitouulac Matausina mina Yudia tovitouula dubumi baisa Keriso. pikwaku baisa Keriso ibodaimasi bakayakawolaisi Yaubada saina Towalakaiwa.
13 E yokomid Matausina gala mina Yudia igau oluvi idubumaisi Keriso. tuvaila makawala, kadai? Paila Bulogala Bwaina leikatumovaimi. E tutala kulagaisi vitulokitoula makwaina, kudubumaisi Keriso, e Yaubada kibila yamala isisu baisa yokomi, baisa Baloma Tobumaboma leisakaimi makawala eikatotila. 14 E leisakaidasi matauna Baloma Tobumaboma kidamwa bitanikolaisi mokwita Yaubada bisemakavi komwaidona avaka mwada bisakaidasi, e bitanekwaidasi goli, yakidasi la tomota. Mapaila bitayakawolaisi matauna saina Towalakaiwa.
Paulo inigada
15 E yeigu lalagi ammakawala lokudubumaisi Guyau Yesu e lokuyebwailisi Yaubada la tomota komwaidosi. Mapaila baisa uula 16 gala bakapatu nokagutoki baisa Yaubada paila yokomi. Ogu tuta ninigada anigada paila yokomi. 17 Anigada baisa matauna la Yaubada da Guyausi Yesu Keriso, Tamadasi saina Towalakaiwa, kidamwa bisakaimi Baloma Tobumaboma. E Baloma Tobumaboma bisakaimi kabitam e bikimitali Yaubada bukugisimlilaisi e bukunikolaisi matauna. 18 E anigada kidamwa biulaim ninami bukugisaisi la lumalama. Paila matauna eidouwaimi mwada bisakaimi mi kabopikwaku, deli eikatotila bimitukwaii baisa yakidasi la tomota bidubadu vavagi bikalisuwoli veiguwa saina bwainigaga, 19 deli eikatupewolaidasi yakidasi todubumi metoya ola peula saina kwepeuligaga. E anigada kidamwa bukukwatetasi pikwaku makwaina deli la mitakwai deli la peula. E peula makwaina olumouledasi, baisa makawala peula makwaina 20 isisu baisa Yaubada tutala itokowoi Keriso imovavau e ivisiyeili ola kakatae Kabosili makwaina isim kala taimamila deli peula. walakaiwa. 1.20 Sam 110.1 21 Baisa goli Keriso iyosi la guyau, ikikalisuwoli komwaidosi gweguya valu walakaiwa,f Minasina baloma walakaiwa ikikaraiwagasi valu valu komwaidona. komwaidosi tokwaraiwaga, komwaidosi topapeula deli kasi tokugwa. Matauna Keriso ikikalisuwoli komwaidosi, availa iyosi la guyau baisa ovalu watanawa deli ovalu makwaina igau bima. 22 E Yaubada ikaraiwaga kidamwa vavagi komwaidona bikabikuwolaisi Keriso, e isaiki matauna baisa ekalesia mwada matauna Guyoula, kidamwa bikaraiwaga paila vavagi komwaidona. 1.22 Sam 8.6 1.22-23 Kl 1.18 23 Ekalesiag Ekalesia. Mailela 23 gagabila bitagini, “Ekalesia baisa wowola Keriso ivakasau Keriso deli ivigimkulovi la paisewa.” baisa wowola Keriso. Paila makawala matauna Keriso ivigimkulovi vavagi komwaidona ambaisa ambaisa, makawala goli matauna Keriso bividubali wowola, baisa ekalesia.

a1:1 Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

b1:1 mina Epeso: Mimilisi buki pilabubogwa gala iginisi “mina Epeso”.

1:1 1.1 VA 18.19-21; 19.1

1:7 1.7 Kl 1.14

c1:12 Matausina mina Yudia tovitouula dubumi baisa Keriso.

d1:13 Matausina gala mina Yudia igau oluvi idubumaisi Keriso.

e1:20 Kabosili makwaina isim kala taimamila deli peula.

1:20 1.20 Sam 110.1

f1:21 Minasina baloma walakaiwa ikikaraiwagasi valu valu komwaidona.

1:22 1.22 Sam 8.6

1:22 1.22-23 Kl 1.18

g1:23 Ekalesia. Mailela 23 gagabila bitagini, “Ekalesia baisa wowola Keriso ivakasau Keriso deli ivigimkulovi la paisewa.”