VITOUULA
Kabovitouula
Mapilana Vitouula bitabani liliula kala vitouula vavagi komwaidona. Ikugwa Yaubada ibubuli valu watanawa deli walakaiwa, e oluvi ibubuli tomota. Oluvi isisu livalela ammakawala eivitouulasi mitugaga deli mmayuyu. Tuvaila bitagisi Yaubada la kidakeda paila bipilasi deli bikaraiwogi mina watanawa. Mapilana Vitouula isim katupwaila katupoyu wala.
Uula 1-11 Mapilasina isisu liliula valu komwaidona kala bububula, deli tommoyabogwa liliusi, makawala liliusi Adam sola la kwava Ibi, deli litusia Keni deli Eibeli, liliula Nowa deli saina dadoya, e deli liliula liku makwaina Babiloni.
Uula 12-50 Mapilasina bitabani liliusi matausina tommoyabogwa, matausina goli mina Isireli tubusia. Ikugwa isisu liliula Eberaam, matauna goli taluluwaisi ammakawala eidubumi deli eikabikuwoli Yaubada. Oluvi isisu liliula latula Aisake, eisakaili tabula Yekobe, e liliusi Yekobe litula tailuwotala taiyu, matausina goli mina Isireli dalesi dililuwotala dilayu tubusia. E liliula taitala matausina, matauwena Yosepa, ikalisau komwaidona, paila metoya baisa matauna mina Isireli komwaidosi eigalasi eilosi Itipita.
Mokwita goli bitabani liliusi tomota bidubadu, mitaga kwaitala vavagi ividubali komwaidona. Baisa goli kala kamatula Yaubada avaka avaka eivagi. Paila mapilana ivitouula ilivala ammakawala Yaubada eibubuli valu komwaidona walakaiwa watanawa, e okala vigimkovila ilivala biga katotila mwada Yaubada bisetuwoli wala bimitukwaii la tomota. Pilamwaidona mapilana buki matauna Yaubada itodabala igiyoubwaila wala. Iiyakala tomota komwaidona, e isaiki kasi mipuki matausina eimitugagasi, deli ivakadi ipilasi la tomota, deli ivagi nanola bimimilakatila oninasi la tomota paila mwada bibokulaisi deli si kabikaula.
Mapilana buki pilabogwa goli isisu paila mwada bitaluluwai budotala tomota si dubumi baisa Yaubada, e deli mwada dubumi makwaina gala wala bitamwau baisa ovalu watanawa.
Buki kala katumimisa
Bububuli kala vitouula vavagi komwaidona deli tomota 1.1—2.25
Kala vitouula mitugaga deli goli mmayuyu 3.1-24
Metoya baisa Adam ila itobu baisa Nowa 4.15-32
Ola tuta Nowa deli dadoya isuluvi valu 6.1—10.32
Liliula makwaina liku Babiloni 11.1-9
Liliusi Sem bila Eberam 11.10-32
Tommoyabogwa Eberaam, Aisake, Yekobe 12.1—35.29
Liliula Iso deli litula 36.1-43
Yosepa deli tuw ʹala 37.1—45.28
Mina Isireli mapilana Itipita 46.1—50.26
1
Liliula bububula
Kala vitouula tuta matutona Yaubada ibubuli vavagi komwaidona walakaiwa deli watanawa, e baisa ovalu watanawa gala avai vavagi isisu. Paila komwaidona vilouwokuva wala, e gala kwaitala avai migila isisu ambaisa ambaisa. Mesinaku bolitawokuva wala isisu, saina vakaigaga milaveta ikuboli vavagi komwaidona, e dubilikitakita wala isisu. Mitaga Yaubada la peula myalaa Yaubada la peula myala. Mabigana gagabila bitagini bilomala Yaubada, kaina yagila metoya baisa Yaubada, kaina utuyagila saina kwaitabwabogwa. Mina Iberu si biga paila baloma, yagila deli yagisa kwaitala wala. ititavina ambaisa ambaisa odabala sopi. Yaubada ikaibiga, kawala, 1.3 2 Kr 4.6 “Ibodi tuta baisa lumalama bikaloubusi.” E lumalama ikaloubusi, e Yaubada saina iyomwasali nanola avaka bogwa leigisi. Mapaila Yaubada ikelituli lumalama, itavilevi lumalama metoya dudubila. E Yaubada lumalama idoki yagala Yam, dudubila yagala Bogi. E bogwa leibogi, eiyam kaukwau, baisa yam kwaimatala.b Idokaisi kwaitala yam kala vitouula tatoula wala kalasia bisalili, e yam makwaina biwokuva nabwaia avai tuta kalasia siviyuwela bisalili.
6-7 E Yaubada ikaibiga, kawala, 1.6-8 2 Pt 3.5 “Ibodi basaili avaka bitavilevi sopi,c Mina Iberu idokaisi valu watanawa isisu olumoulela bolita. Bolita walakaiwa odabala labuma bivigaki bikuna, deli bolita watanawa osikowala pwaipwaia bivigaki dadoya. Kugisi kaikobu mapilana kala katumiki Vit 7.11. e kaitala kabosilaboda makawala kailuya kaiveka, kidamwa sopi kabala ituwoli ituwoli bisisu.” E bogwa ikaloubusi makawala. Yaubada isaili kabosilaboda makawala kailuya kaiveka, e itavilevi sopi watanawa e walakaiwa. E kabosilaboda makaina idoki yagala labuma, e bogwa leibogi, eiyam kaukwau, baisa yam kwaiyuwela.
E Yaubada ikaibiga, kawala, “Ibodi sopi watanawa bitabai bititayelu bila ambaisa okabala, e pwaipwaia biyoulapula.” E bogwa ikaloubusi makawala. 10 E pwaipwaia idoki yagala Valu Watanawa. E sopi leila isisu okabala idoki yagala Bolita. E Yaubada saina iyomwasali nanola avaka bogwa leigisi. 11 E Yaubada ikaibiga, kawala, “Ibodi kai kasi gigisa migawelu migawelu bisusinasi ovalu watanawa - makaisina takamkoma, avaka avaka biuwasi isim waitunesi, e avaka avaka biuwasi isim kawailuwasi.” E bogwa ikaloubusisi makawala. 12 E mapaila valu watanawa isusinasi kai kasi gigisa migawelu migawelu, e Yaubada saina iyomwasali nanola avaka bogwa leigisi. 13 E bogwa leibogi eiyam kaukwau, baisa yam kwaitolula.
14 E Yaubada ikaibiga, kawala, “Ibodi kaitapa wa labuma bikelituli yam deli bogi, e deli bikibuboti kala yam taitu, kabosigugula e deli kweluvala paka kala tuta. 15 E bikatasi metoya wa labuma, paila bisimitali valu watanawa.” E bogwa ikaloubusi makawala. 16 E Yaubada ibubuli kaiyu kaitapa kaivakaveka, kalasia bikaraiwaga otutala yam, e tubukona bikaraiwaga otutala bogi. E tuvaila ibubuli utuyam. 17 Oluvi isaili kaitapa makaisina wa labuma paila bisimitali valu watanawa, 18 paila bikaraiwagasi tutala wa yam wa bogi, e deli bitavilevi metoya lumalama deli dudubila. E Yaubada saina iyomwasali nanola avaka bogwa leigisi. 19 E bogwa leibogi, eiyam kaukwau, baisa yam kwaivasila.
20 E Yaubada ikaibiga, kawala, “Ibodi sopi bikasewoki nammomova migawelu migawelu, e deli gawata bikasewoki mauna nayoyowa.” 21 E Yaubada ibubuli mimilisi dokanikani, e maunela bolita kasi gigisa migawelu migawelu, e deli mauna nayoyowa kasi gigisa migawelu migawelu. E Yaubada saina iyomwasali nanola avaka bogwa leigisi. 22 Ikabwaili minasina komwaidona, e iluki minasina isisuaisi obolita kidamwa biunigeyaisi bimiliaki bolita. E iluki mauna nayoyowa biunigeyaisi bimiliaki valu. 23 E bogwa leibogi, eiyam kaukwau, baisa yam kwailimala.
24 E Yaubada ikaibiga, kawala, “Ibodi maunela odabala pwaipwaia kasi gigisa migawelu migawelu bikaloubusisi, nabubolodila deli nabulutuvalu, navakaveka deli nakikekita.” E bogwa ikaloubusi makawala. 25 E bogwa Yaubada ibubuli komwaidona, e saina iyomwasali nanola avaka bogwa leigisi.
26 E Yaubada ikaibiga, kawala, 1.26 1 Kr 11.7 “Baisa tuta bitabubulaisi tomota matausina igau migisi kasi gigisa deli goli kasi bububula komwaidona makawala wala yakidasi.d Gala tanikoli avaka uula Yaubada eikaibiga “yakidasi”.Mimilisi idokaisi ibudoki taitala guyau bilivala makawala paila titoulela, mimilisiga idokaisi Yaubada ililivala paila budotala boda matausina mina labuma; kugisi Vit 3.22; Yobi 1.6. Matausina bikaraiwogaisi yena, mauna nayoyowa deli goli mauna komwaidona nabulutuvalu deli nabubolodila, navakaveka deli nakikekita.” 27 E mapaila Yaubada 1.27 Md 19.4; Mk 10.6 ibubuli tomota e migisi kasi gigisa makawala matauna kala gigisa. Ibubuli tau deli vivila. 28 Ikabwaili matausina e 1.27-28 Vit 5.1-2 ikaibiga, kawala, “Ibodi litumia bidalasi kidamwa biunigeyaisi tubumia, e bitokwabitamsi paila valu watanawa kala kaisisu. Bavigakaimi bukutokwaraiwagasi paila yena, mauna nayoyowa, deli goli komwaidona maunela lawodila. 29 Bogwa lasaili avaka avaka isim waitunesi deli avaka avaka isim kawailuwasi, paila bukukwamkwamsi. 30 Pailaga mauna nabubolodila deli mauna nayoyowa bogwa lasaili mnumonu deli kai yekwesisi paila bikamkwamsi.” E bogwa ikaloubusi makawala. 31 Yaubada igisi komwaidona avaka bogwa ibubuli e saina iyomwasali nanola. E bogwa eibogi, eiyam kaukwau, baisa yam kwailima kwaitalela.

a1:2 Yaubada la peula myala. Mabigana gagabila bitagini bilomala Yaubada, kaina yagila metoya baisa Yaubada, kaina utuyagila saina kwaitabwabogwa. Mina Iberu si biga paila baloma, yagila deli yagisa kwaitala wala.

1:3 1.3 2 Kr 4.6

b1:5 Idokaisi kwaitala yam kala vitouula tatoula wala kalasia bisalili, e yam makwaina biwokuva nabwaia avai tuta kalasia siviyuwela bisalili.

1:6-7 1.6-8 2 Pt 3.5

c1:6-7 Mina Iberu idokaisi valu watanawa isisu olumoulela bolita. Bolita walakaiwa odabala labuma bivigaki bikuna, deli bolita watanawa osikowala pwaipwaia bivigaki dadoya. Kugisi kaikobu mapilana kala katumiki Vit 7.11.

1:26 1.26 1 Kr 11.7

d1:26 Gala tanikoli avaka uula Yaubada eikaibiga “yakidasi”.Mimilisi idokaisi ibudoki taitala guyau bilivala makawala paila titoulela, mimilisiga idokaisi Yaubada ililivala paila budotala boda matausina mina labuma; kugisi Vit 3.22; Yobi 1.6.

1:27 1.27 Md 19.4; Mk 10.6

1:28 1.27-28 Vit 5.1-2