YEMESA
La Ginigini
Kabovitouula
Miyana Yemesa La Ginigini bitabani mimilisi vituloki avaka Yemesa eigini baisa “komwaidomi Yaubada la tomota ambaisa ambaisa ovalu watanawa” (Ym 1.1). Yemesa ikau mimilisi bigavisaiki mwada bivakadi totapwaroru osi nanamsa deli si bubunela.
Igini avaka bibudoki totapwaroru bivigakaisi kasi gulogula paila bidubadu vavagi. Iluki ammakawala bibubunasi baisa matausina si guguwa bidubadu deli matausina tonamakava. Igini tuvaila paila tamnabi, paila tapwaroru migileu uvagila, paila takila, paila dubumi deli uvagila, paila melia, paila vatai, paila todubakasala deli tommanum, paila yakala, paila kamnomwana, paila peuloki, e paila ninigada.
E miyana leta Yemesa ikamituli kwaitala vavagi kwaiveka. Ilivala kidamwa todubumi ibodi tuta tuta bivitulokaisi si dubumi metoya vavagi makwaisina avaka avaka iuvagaisi, e baisa makawala bivitububotaisi si dubumi kala bwaina.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1
Dubumi deli kabitam 1.2-8
Tonamakava deli toliguguwa 1.9-11
Vavagi mwau deli tamnabi 1.12-18
Bitalagi deli bitavagi 1.19-27
Taga bukutakilaisi tomota 2.1-13
Dubumi deli uvagila 2.14-26
Paila melia 3.1-18
Valu watanawa kala kalubaila 4.1—5.6
Mimilisi vituloki 5.7-20
1
Yeigu Yemesa, Yaubada la towotetila e deli Guyau Yesu Keriso. 1.1 Md 13.55; Mk 6.3; VA 15.13; Gl 1.19
Alivala kami biga bobwailila komwaidomi Yaubada la tomota ambaisa ambaisa ovalu watanawa.
Toninigada binigada deli la dubumi
E segwaia! Bukumwasawasi wala avai tuta kubodaisi vavagi mwau tuwoli tuwoli. Paila kunikolaisi kidamwa bukupeulasi olumoulela vavagi makwaisina paila uula mi tapwaroru, oluvi bukutotusi peula wala. E ibodi bukukwatumkulovaisi peula makwaisina bukutomgwagasi, e mwada yokomi mi bubunela bwainawokuva, deli duwosisia mi tapwaroru, e gala avaka bitamwau. Kidamwa availa metoya baisa yokomi gala isim la kabitam, ibodi matauna binigada baisa Yaubada e Yaubada bisaiki. Paila Yaubada saina tomitakwai deli tolilalasi, e gala availa bikamagwesi. Mitaga ibodi toninigada binigada deli la dubumi, e gala bininayuwa. Paila matauna toninayuwa makawala kaisai bikawoula obolita yagila biyuvisau deli polula. Kidamwa availa toninayuwa isisu makawala, gala ibodi matauna bidoki Guyau bisaiki avaka. Paila iwouwouya nanola wala, gala gagabila binagi avai keda bililoula.
Tonamakava deli toliguguwa
Matauna tonamakava ibodi bikamnomwana kidamwa Yaubada bilupi, 10 e tuvaila ibodi toliguguwa bikamnomwana kidamwa Yaubada bivabu. Paila toliguguwa la tuta biwokuva makawala mnumonu lalela. 1.10-11 Ais 40.6-7 11 Paila kalasia bikata saina yuviyavi e ikaliyagi miyana mnumonu. Lalela imata e migila ikodidaimi. Makawala goli toliguguwa bikodidaimi olumoulela si paisewa bidubadu.
Vavagi mwau deli tamnabi
12 Bukumwasawasi kidamwa kutotusi peula olumoulela vavagi mwau. Paila availa ipeuluvagasi e gala wala bimama avai tuta, Yaubada bisaiki matauna momova paila kala butia,a Wa tuta matutona kidamwa togigibula bitomgwaga bogwa bisakaisi mapula kala butia bisikam e komwaidosi biyakawolaisi. Mauula Yemesa eidoki Yaubada bisakaidasi momova makawala tasikam butia kada katububulasi (kugisi 1 Kr 9.25). baisa goli Yaubada leikatotila baisa availa availa iyebwailisi matauna. 13 Kidamwa bukubodaisi tamnabi gala bibodi bukukwaibigasi, “Uula Yaubada eitamnabaigu!” Paila gala gagabila Yaubada bibodi tamnabi mwada bimitugaga,b gala gagabila Yaubada bibodi tamnabi mwada bimitugaga.Gagabila bitagini, “Yaubada gala wala bikabikoni avai mitugaga”. e matauna goli gala bitamnabi availa. 14 Mitaga tamnabi ikaloubusi metoya olumoulela tomota, tuta makwaina nanola pupagatu bibia e bisikoli matauna. 15 E oluvi nanola pupagatu makawala eisumaki e iuni latula yagala Mitugaga. E tutala Mitugaga ikwaiveka, bogwa biuni latula yagala Kaliga.
16 E segwaia mina mbwailigu yokomi, gala bukuninayuwasi; 17 bobwailila kominabwaita kwaitala kwaitala deli semakavi bwainawokuva bimakaiadasi metoya wa labuma. Paila Yaubada isisakaidasi vavagi makwaisina, matauna goli utuyam deli kalasia kala tobubuli. Paila matauna makawala kalasia ititapi ambaisa ambaisa e galaga bididavila, gala makawala tomota isim kaikobusi e bididavilasi wala. 18 Metoya onanola titoulela ibubulaidasi metoya ola biga kwekamokwita, kidamwa yakidasi bitatotusi kala tokalumatala la bubuli komwaidona.
Bitalagi deli bitavagi
19 Segwaia tombwailigu yokomi, kululuwaisi baisa. Komwaidodasi ibodi wala nanakwa bitaligalegasi, mitaga kidamwa bitayobalisi livala, bitayobalisi gibuluwa. 20 Paila gibuluwa gala sitana bipilasi Yaubada nanola duwosisia. 21 E bukuligaimwaisi bubunela pupagatu komwaidona deli avai vavagi doudoga. E bukutugwalaimi baisa Yaubada deli nona manum, e bukuyosisi mabigana avaka Yaubada eivali oninami, baisa goli gagabila bikatumovaimi.
22 E taga bukusipulokaimi titoulemi, paila Yaubada la biga gala bukuligalegasi wala mitaga deli bukuvagaisi. 23 Mitaga availa ilagi biga mitaga gala wala bivagi, matauna makawala osalibu igisi migila kala gigisa wala. 24 Igisi migila kala gigisa e ila ambaisa, oluvi goli gala imomwa ikitumou ammakawala migila kala gigisa. 25 E makwaina karaiwaga bwainawokuva avaka Yaubada isakaidasi mwada bitanekwaidasi, baisa goli makawala salibu. E ammakawala tau matauna availa bimitakavati olopola karaiwaga makwaina? Kidamwa gala bisomata mitaga bigisimlili, e gala biligalega wala mitaga deli bivagi - ka, matauna goli Yaubada bipilasi sainela komwaidona avaka iuvagi.
26 Kidamwa availa idoki titoulela totapwaroru, mitaga gala wala bisilibodi mayela, matauna la tapwaroru gala isim dimlela, deli isipuloki titoulela. 27 Baisa da Yaubadasi Tamadasi la nanamsa kidamwa tapwaroru bimigileu deli gala avaka kala doudoga, kidamwa availa biyamati gumalawa deli kwabuya metoya osi mmayuyu, e deli goli biyamati titoulela metoya ovalu watanawa kala pupagatu.

1:1 1.1 Md 13.55; Mk 6.3; VA 15.13; Gl 1.19

1:10 1.10-11 Ais 40.6-7

a1:12 Wa tuta matutona kidamwa togigibula bitomgwaga bogwa bisakaisi mapula kala butia bisikam e komwaidosi biyakawolaisi. Mauula Yemesa eidoki Yaubada bisakaidasi momova makawala tasikam butia kada katububulasi (kugisi 1 Kr 9.25).

b1:13 gala gagabila Yaubada bibodi tamnabi mwada bimitugaga.Gagabila bitagini, “Yaubada gala wala bikabikoni avai mitugaga”.