TOKWARAIWAGA
Si Buki
Kabovitouula
Mapilana Tokwaraiwaga Si Buki isisu Isireli liliusi ivitouula tuta matutona isuvaisi kulusi mapilana Kenani iyoulisi valu, e bila ikeiita tuta matutona inagaisi taitala bitomatala bimila guyau odubasi mina Isireli. Liliu makwaisina liliusi mabudona idokaisi Tokwaraiwaga, matausina goli isim bulogasi avaka avaka eivagaisi. Bidubadu matausina kala tovagi kabilia, e tomota iluluwaisi wala makwaisina kaboyowalula avaka avaka eivagaisi tuta matutona eivakadaisi mina Isireli. Taitala toveka matauna yagala Samsoni, e liliula matauna bitakalawa uula 13-16.
Buki mpana la vituloki kwaiveka kabikaula wala. Kidamwa mina Isireli bikabikaulasi baisa Yaubada, bisibwabwailasi. Mitaga kidamwa bikoulovaisi matauna, bogwa bidoumsi. Mitaga kwaitala vavagi - ilagoli bikowolovasi e bidoumsi, tuta komwaidona Yaubada iyamwasi mwada bikoli la tomota, kidamwa goli bininavilasi e bikaimilavausi baisa matauna.
Buki kala katumimisa
Avaka ikaloubusi bila ikeiita Yosuwa la kaliga 1.1—2.10
Mina Isireli kasi tokwaraiwaga 2.11—16.31
Mimilisi vavagi tuvaila ikaloubusi 17.1—21.25
1
Yuda deli Simioni dalesi iyoulisi Adonibeseki
Avai tuta Yosuwa bogwa eikaliga mina Isireli ikatupoiyaisi Guyau kawasi, “Avai dala dalemasi bilobogwasi omatamasi ikabiliasi deli mina Kenani?”
E Guyau ivitakauloki kawala, “Yuda dalela bilobogwasi. Yeigu asisaiki matausina valu mapilana bikaraiwagasi.”
E Yuda dalela ilukwaisi Simioni dalela kawasi, “Kumaisi bitakatukwaitalasi e bitalosi ovalu mapilana kama vilavilasi eisakaimasi, e bitalokaiasi mina Kenani. E oluvi bitalosi tayoulisi valu mapilana kami vilavila eisakaimi.” Mapaila Simioni dalela deli Yuda dalela ikatukwaitalasi isuvisi okawakali. E Guyau ivigaki itomgwagasi odubasi mina Kenani deli mina Peresi. Itomgwagasi odubasi lakatuluwovila (10,000) tokabilia mapilana Beseki. Matausina ibanaisi guyau Adonibeseki ovalu mapilana e ikabiliaisi matauna. Matauna isakaula, mitaga ibokavilaisi e iyosisi matauna e ibobwaisi mweyavakaveka misikwaikwela yamala deli kaikela. E Adonibeseki ikaibiga kawala, “Tailuwolima tailuwoyu gweguya mweyavakaveka misikwaikwesi oyumasi deli okaikesi labobu matausina eikabubunasi osikowala ulo tebeli. E avaka bogwa lavigibogwi baisa matausina e Yaubada tuta baisa leivigakaigu makawala.” E ikatupipaisi matauna ilauwaisi Yerusalem e baisa ikaliga.
Yuda dalela iyoulisi Yerusalem deli Ebironi
Yuda dalela isugigaiyaisi Yerusalem e iyoulisi mavilouna. Matausina ikatumataisi tomotala e igabwaisi viluwela. Oluvi matausina isaitaulasi ilosi ikabiliaisi mina Kenani mabudosina eisisuaisi wa koya, okuvalila koya, deli oviloupakala opilibolimila. 10 Matausina isuyaisi kulusi baisa mina Kenani matausina eisisuaisi ovilouveka Ebironi mavilouna igabogwa yagala Kiriati Aba. E metoya mapilana valu matausina itomgwagasi odubasi dalesi Sesai, Aimani, deli Talimai.
Otaniela iyouli vilouveka Debira
11 Metoya baisa Yuda dalela isuyaisi kulusi bisugigaiyaisi vilouveka Debira, tuta matutona mavilouna eidokaisi yagala Kiriati Sepera. 12 E taitala matausina yagala Keleba ikaibiga kawala, “Ka, availa saina totuvaluwa bikabilia biyouli Kiriati Sepera e latugu minana yagala Akasa bivaiya.” 13 E Keleba bodala molagwadi yagala Kenasi latula yagala Otaniela iyouli mavilouna mapaila Keleba ikasali Akasa ivaiya Otaniela. 14 E oyamla veivai pakala Otaniela ikipuloki biga la kwava binigadi tamala bikasali katupotala la pwaipwaia. Minana ibusi metoya ola ase e Keleba ikatupoi minana avaka magila. 15 Minana ivitakauloki kawala, “Yeigu magigu bukukwasali mimilisi agu utuwotu. Paila valu mapilana lokusakaigu viloupakala.” Mapaila Keleba ikasali makwaisina utuwotu olakaiwa deli otalawa.
Si tomgwaga Yuda sola Beniamina dalesi livalela
16 Mosese yawala dalela mina Kena ilosi ivalomlasi osi deili mina Yuda matausina goli mina Yeriko mavilouna viluwela pulopola e isaitaulasi wala oviloupakala mapilana Aradi opilibolimalela oviluwela Yuda e metoya baisa matausina imilivalusi oluwalaisi mina Amaleki. 17 E Yuda dalela deli Simioni dalela ikatukwaitalasi itomgwagasi odubasi mina Kenani matausina leisisuaisi ovilouveka Sepati. Matausina ikatudoumwaisi mapilana ikodidaimisi e idouvilaisi mavilouna yagala Oma. 18-19 E Guyau ipilasi mina Yuda, e matausina iyoulisi mapilana wa koya paila si vavagi tatousi. Mitaga Gasa, Asikeloni, Ekironi deli goli mavilousina opapasi katitaikinesi gala iyoulisi. Boda mabudosina leisisuaisi okawolawa iyosisi si waga kaibibiu eibubulokaisi tanamnumtawokuva wala e baisa eivigaki eiyomwau mina Yuda gala gagabila bibokavilaisi matausina. 20 E makawala Mosese la karaiwaga Ebironi isakaisi Keleba, paila uula Anaki dalela dilatolu madilasina matauna eibwakaila. 1.20 Yos 15.13-14 21 E mitaga Beniamina dalela gala ibokavilaisi mina Yebusi isivagasisi wala baisa omitibogwa e leima lagaila. 1.21 Yos 15.63; 2 Sml 5.6; 1 Lil 11.4
Eperemi sola Manasa dalesi iyoulisi Beteli
22-23 E Epereim sola Manasa dalesi ilosi ikabiliasi valu Beteli, wa tuta matutona idokaisi valu yagala Lusi. Guyau ipilasi matausina. Matausina iwitalaisi tokwauta ilosi bivakawolaisi valu mavilouna 24 e ibodaisi taitala tau isusunapula e ilukwaisi matauna kawasi, “Mwa, kuvitulokaimasi ammakawala bakasuvisi ovalu mavilouna, e gala bakayogagaimsi.” 25 Mapaila matauna ivituloki matausina, e mina Epereim deli Manasa ikatumataisi komwaidona tomotala valu mavilouna, e tau matauna deli dalela iyubwailasi. 26 E oluvi tau matauna ila osi valu mina Itai e ibudi valu baisa e idoki yagala Lusi, e tuta baisa isetuwolaisi idoudousi maigana makawala wala.
Tomota mabudosina mina Isireli gala ibokavilaisi isigagasi wala
27 E Manasa dalela gala ibokavilaisi tomota matausina leisisuaisi olumoulela valu mavilousina Beta Sani, Taanaki, Dora, Ibileyam, Megido, deli goli valu mavilousina opapasi; e mina Kenani isivagasisi wala mapilana. 1.27-28 Yos 17.11-13 28 Avai tuta mina Isireli bogwa eikobaluluva si kaisisu ikaraiwogaisi mina Kenani bipaisewasi paila matausina mitaga gala wala ibokavilaisi komwaidosi isunapulasi.
29 E Epereim dalela gala wala ibokavilaisi mina Kenani leisisuaisi olumoulela valu Gesera mapaila mina Kenani isivagasisi wala deli matausina. 1.29 Yos 16.10
30 E Sebuloni dalela gala wala ibokavilaisi tomota matausina leisisuaisi olumoulela valu Kitironi deli Naalali mapaila mina Kenani isivagasisi wala ikaraiwogaisi bipaisewasi paila matausina.
31 E Asera dalela gala wala i bokavilaisi tomota matausina leisisuaisi olumoulela valu mavilousina Ako, Saidoni, Alabi, Akisibi, Eliba, Apeki, Reyobi. 32 E Asera dalela gala wala ibokavilaisi tolivalu mina Kenani mapaila deli wala isisuaisi.
33 E Napitalai dalela gala wala ibokavilaisi tomota matausina leisisuaisi olumoulela valu mavilousina, Beti Semesi, deli Betanoti. E Napitalai dalela isivagasisi deli tolivalu mina Kenani e ikaraiwogaisi bipaisewasi paila matausina.
34 E mina Amora ikobilaisi Dani dalela ilosi isiwaisi wa koya e gala wala itagwalasi bibusisi bimaisi oitayatila. 35 E mina Amora isivagasisi wala ovalu mavilousina Aialoni, Saalibim, deli Koya Eresi mitaga Epereim sola Manasa dalesi iyosikikitaisi e ikaraiwogaisi bipaisewasi paila matausina.
36 E opiliyavata Sela, mina Edom kasi kaligei isakaula isuwalai wala Akarabim Kadaula.

1:20 1.20 Yos 15.13-14

1:21 1.21 Yos 15.63; 2 Sml 5.6; 1 Lil 11.4

1:27 1.27-28 Yos 17.11-13

1:29 1.29 Yos 16.10