3
Boda mabudosina isivagasisi ovalu mapilana
E mapaila Guyau itagwala mimilisi boda tosibogwa bisigagasi ovalu mapilana paila biyokolaisi mina Isireli availa matausina gala ililoutalasi okabilia olopola Kenani. Matauna leivagi makawala paila wala bivituloki mina Isireli tubwa tubotala tubotala paila kabilia, ikalisau makawala paila matausina gala kwaitala tuta ikabiliasi okawakali. Mabudosina leikesasi isigagasi ovalu mapilasina viloulima viluwela Pilisitia, komwaidosi mina Kenani, mina Saidoni, deli mina Ivi matausina leisisuaisi okoyala Lebanoni eivitouula metoya Koya Beali Emoni eiuvalutu goli eila Amati Kadaula. Matausina bivigaki kasi uwakola mina Isireli, kaina ibodi bikabikuwolaisi Guyau la karaiwaga kaina gala, makwaisina leisaiki tubusia omitibogwa metoya baisa Mosese. E mapaila mina Isireli imilivalusi wala oluwalaisi mina Kenani, mina Itai, mina Amora, mina Peresi, mina Ivi, deli mina Yebusi. Mina Isireli ivaipelasi deli matausina e itapwarorusi baisa si yaubada.
Otaniela
E mina Isireli ilumwelavaisi Guyau si Yaubada. Matausina imitugagasi baisa matauna ititapwarorusi baisa minasina tokolu Beali sola Aserai. Mapaila Guyau igibuluwi mina Isireli e itagwala guyau Kusani Risataim guyoula Mesopotemia ikalisau matausina, e matauna iguyoi odubasi matausina iboda kwailima kwaitolu taitu. Oluvi mina Isireli idousi baisa Guyau e matauna iwitali taitala tau paila bitaneku matausina. Tau matauna yagala Otaniela, matauna Keleba bodala latula yagala Kenasi. 10 E Guyau la baloma isikaili matauna e ivigaki kasi tokugwa mina Isireli. Otaniela ila ikabilia e Guyau ivigaki itomgwaga odabala guyoula Mesopotemia. 11 E valu ivakota kala kaduwonaku kweluwovasi taitu, oluvi Otaniela ikaliga.
Eyuda
12 E mina Isireli imyuvausi mitugaga baisa Guyau. E mauula baisa Guyau ivigaki guyau Egiloni matauna guyoula Mowabi ipeula ikalisau mina Isireli. 13 E mina Amoni, mina Ameleki deli matauna Egiloni ikatukwaitalasi ikalisauwaisi mina Isireli e iyoulisi valu Yeriko mavilouna viluwela pulopola. 14 Mina Isireli isisuaisi osikowala la kabokaraiwaga Egiloni kwailuwotala kwailima kwaitolu taitu.
15 Oluvi mina Isireli idousi baisa Guyau, e matauna iwitali taitala tuvaila paila bitaneku matausina. Matauna yagala Eyuda matauna tokikiwama e Gera latula, Beniamina dalela. Mina Isireli isakaisi Eyuda mimilisi bobwailila biuyoki guyau Egiloni guyoula Mowabi. 16 Eyuda eiyouduli la puluta tanumnumta kala wonaku okatupoi pilayu wala isimati. Matauna itasagi makaina okuvalila pilakakata osikowala kala karekwa. 17 Oluvi matauna ikau bobwailila makwaisina iuyoki Egiloni. E guyau matauna saina tokaitubwa. 18 Avai tuta Eyuda leisaiki bobwailila makwaisina, matauna iluki tokeula matausina leiuyokaisi bobwailila bilosi osi bwala. 19 Mitaga avai tuta Eyuda ivakana odakuna kweleilai katitaikina Giligali, matauna ikaimilavau ilokaia Egiloni, e iluki kawala, “Mwa ulo guyau, biga kwekikium wala lamai paila yoku.”
Mapaila guyau ikaraiwogi la touwata kawala, “Tauwau kusunapulasi bakakaiyakugwa!” Mapaila komwaidosi wala isunapulasi.
20 E, tuta matutona guyau isisu ola bwala walakaiwa kalamwaleta, Eyuda ilokaia matauna iluki kawala, “Yaubada eilukwaigu la biga lamakaiam.” E guyau matauna itomalaula. 21 E Eyuda iyosali yamala kikiwama ibiigili la puluta eitasagi ola kakata e ibulokoluma guyau olopola. 22 E puluta kaimwaidona eiuyeia deli valela, e posala ililuva itabodi. Eyuda gala wala ilulu makaina paila uula eisuvi ila wala isunapula wa pwala. 23 Oluvi Eyuda isunapula ikatubodi lulu, e ibuluvi matabudosina, 24 e ila. E guyau la touwata imaisi igisaisi lulu matabudosina isim wala buluvasi, mitaga idokaisi wala guyau olumoulela matabudona eiuvasoyai. 25 Matausina itulotulasi saina kaduwonaku, mitaga matauna gala wala iulaim lulu makaduyosina, mapaila matausina itanekwaisi buluva. E imokaiasi si guyau e ka, eiyomalaula olopola bwala tokwaliga.
26 Eyuda bogwa eilobogwa matausinaga itulotulasi wala. Matauna isuwa oviluwela olakaiwa makwaisina dakuna kweleilai e isakaula ila ovalu Seira. 27 Avai tuta matauna iviloubusi oviluwela Epereim mapilana wa koya, ikatusiloki tauya paila kasi yuvidou mina Isireli bilosi okabilia, e komwaidosi isigugulasi ilosi okabatau. E ikugwai matausina e komwaidosi ibusisi metoya wa koya. 28 Matauna iluki matausina kawala, “Kubokulaigusi! Guyau bogwa leivikagaimi bukutomgwagasi odubasi kami tilaula, matausina mina Mowabi.” Mapaila ibokulaisi Eyuda, e iyoulisi makadana kaboluvapela Waya Yoridani ambaisa mina Mowabi mwada biluvipeilisi. Mitaga mina Isireli gala itagwalasi availa biluvapela. 29 Wa yam makwaina mina Isireli ikatumataisi mina Mowabi si tokabilia matausina saina topapeula kasi bawa kaina biboda 10,000. Gala taitala ilau biga. 30 Wa yam makwaina mina Isireli itomgwagasi odubasi mina Mowabi, e valu ivakota taitu kala bawa kweluwolima kweluwotolu.
Samga
31 Matauna tokugwa iyeikuli yagala Samga matauna Anati latula, matauna tuvaila ikoli mina Isireli, paila oyamala iyosi kaitala bulumakau kasi lewa e ikatumati mina Pilisitia kasi bawa lakatulima lakatutala.