YOBI
La Buki
Kabovitouula
Mapilana Yobi La Buki baisa livalela taitala tobwaila iboda kabosilagi saina mwaugaga. Litula komwaidosi ikaligasi, la guguwa komwaidona tolibulebu ilebwaisi, e matauna titoulela ibani lelia mwau iyogagi wowola komwaidona. Oluvi Yobi deli sala kasitaitolu ikaiyakusi e gagabila bitagisi ammakawala ninasi paila Yobi deli avaka idokaisi kala pakula. E osi kaiyaku ililivalasi bidubadu ninasi paila Yaubada, avaka avaka idokaisi Yaubada la kidakeda baisa tomota. E okala vigimkovila Yaubada titoulela iyoumatila baisa Yobi.
Matausina Yobi sala kasitaitolu ilivalaisi avaka eidokaisi kala katumiki mmayuyu makwaisina Yobi eibudoboda. Eidokaisi uula Yobi la mitugaga kaina la kowolova baisa Yaubada. Eikaibigasi Yaubada tuta tuta bisaiki mapu bwaina paila mitukwaibwaila e bimipuki wala mitugaga, e mauula Yobi kala mmayuyu ikibuboti matauna la mitugaga. Mitaga Yobi gala wala itagwala paila ninasi, uula kala lumkola paila la bubunela titoulela ituwoli wala. Bogwa inikoli titoulela tobwaila deli tomitukwaibwaila ikalisau goli sala komwaidosi, e mapaila gala bibodi Yaubada bimipuki matauna saina vakatutuki. Gala wala bikateta ammakawala Yaubada eidoki ibodi bilumkoli mmayuyu makawala baisa avaka eilumkoli, e mapaila saina iluluki Yaubada avaka la ninamwau, e iluki bikamituli uulotoula kabosilagi makwaina. Yobi gala itotubuloki Yaubada, mitaga saina magila Yaubada bikabwaili deli bivigivau bimitukwaii matauna, kidamwa bibinivau kala taimamila omitasi sala.
E okala vigimkovila Yaubada imapu Yobi la ninayuwa e ivituloki matauna la peuligaga deli la kabitam saina walakaiwa. Yaubada gala bimapu Yobi la ninayuwa bidubadu kaina biluki uula vavagi mwau makwaisina, e gala wala ikominimani baisa matauna. Mitaga immapu Yobi la dubumi. E oluvi Yobi nanola watanawa ikamituli Yaubada la kabitam deli la peula, e ininavila metoya ola ninayuwa deli ola biga saina minimani.
Mapilana kala vigimkovila ilivala ammakawala Yobi ibinivau litula guduwovau, deli guguwa, deli goli kala taimamila, ikalisuwoli baisa avaka eiyosibogwi. Yaubada iluluki matausina Yobi sala paila gala ikamokwitasi paila Yaubada. Kalamwaleta wala Yobi eilumkoli Yaubada mokwita, paila leilumkoli matauna gala makawala tomota eidokaisi matauna la bubunela.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1—2.13
Yobi deli sala kasitaitolu 3.1—31.40
a) Yobi la kavilavila
3.1-26
b) Si bigatona sivimatala
4.1—14.22
c) Si bigatona siviyuwela
15.1—21.34
d) Si bigatona sivitolula
22.1—27.23
e) Kabitam kala yakaula
28.1-28
f) Yobi la bigatona kala vigimkovila
29.1—31.40
Eliu la bigatona 32.1—37.24
Guyau ivitakauloki Yobi 38.1—42.6
Kabovigimkovila 42.7-17
1
Diabolo iwakoli Yobi
E mapilana valu Usa, isisu taitala tau yagala Yobi, matauna taitala totapwaroru, deli tuvaila tokimadagi goli. Matauna tau bwaina, mapaila iiyamati titoulela mwada gala bivagi avai mitugaga. Matauna litula tauwau kasi bawa tailima taiyu e natonu vivila. E tuvaila ola yawa iyosi kala bawa la bulutuvalu lakatuluwolima lakatuluwoyu sipi, lakatuluwotolu kameli, lakatuluwotala bulumakau deli lakatulima ase. E tuvaila goli la towotetila saina bidugaga, mapaila matauna kasi todabala tomota mapilana opilibomatu.
E Yobi litula tauwau bogwa ivilasi si tuta paila bipakapakasi, taitala taitala ituwoli la yam paila bipaka, e salaga bimakaiasi matauna. E tuta komwaidona bididouwaisi lusitaia minasina natonu bimakaiasi matausina tauwau e bikamkwamsi deli bimwasawasi gulitinidesi. E avai tuta bogwa bivenoku paka e biyamgwa kaukwau, Yobi bikanisalili kaukwau pikekita e bigabu kasi lula litula taitala taitala, kidamwa bikabomivau matausina. Tuta komwaidona iuvagi makawala paila uula onanola ininamsi, “Kaina goli taitala matausina litugwa bogwa eimitugaga e eiyogwali Yaubada metoya onanola titoulela.”
Avai tuta si yam paila mina labumaa Matausina kaina anelosi kainaga mimilisi yaubada iuwotitalaisi Yaubada ovalu walakaiwa. biviloubusisi omatala Guyau, e Setanib Setani: Matauna taitala mabudona mina labuma, e yagala kala katumiki “totabudoboda” kaina “totabinona”; e itotu omatala Yaubada mwada bitabudobodi mina watanawa kidamwa gala bivagaisi Yaubada nanola. ima oluwalaisi matausina. 1.6 Vit 6.2 E Guyau ikatupoi matauna kawala, “Mwa! Yokugwa avaka lokuuvagi?”
E Setani ivitakaula kawala, “Gala goli, lama aliloula baisa e deli bala baisʹo atitavina ovalu watanawa komwaidona.”
E Guyau ikatupoivau matauna kawala, “Ki, sitana kugisi matauna Yobi ulo touwata? Paila mina watanawa gala wala taitala bitabani makawala matauna tau bwaina e deli tokimadagi. Matauna totapwaroru, e iiyamati titoulela mwada gala bivagi avai mitugaga.”
E Setani ivitakaula kawala, “Ki, kudoki Yobi bititapwaroru wala kidamwa gala bibani avaka kala bwaina la tapwaroru ke? 1.9-11 YG 12.10 10 Yoku bogwa kukoli matauna deli litula e deli goli kuyamati komwaidona la guguwa. Yoku kukwabwaili komwaidona vavagi eiuvagi deli bogwa kusaiki matauna la bulutuvalu ibodi bivakasau valu viloumwaidona. 11 Mitaga tuta baisa, ka! - kidamwa yoku bukukwau vavagi komwaidona avaka avaka eiyosi, e omatam goli bibigigagaim!”
12 E Guyau iluki Setani kawala, “Bogwa bwaina! Komwaidona vavagi avaka avaka eiyosi bukukwaraiwogi. Mesinaku wala gala bukuyomiyuyu matoulela Yobi.” Mapaila Setani ivatuboulola metoya omatala Guyau e ila.
Yobi litula deli la guguwa eitamwausi
13 Kwaitala yam avai tuta Yobi litula ipakapakasi ola bwala tuwasi molitomoya, 14 e taitala touwata isakawoli biga imiaki Yobi. Ikaibiga kawala, “Avai tuta kasupusopusi obuyagu minasina bulumakau, e minasina ase ikikabubunasi katitaikina. 15 Mitaga saina nanakwa mina Sabiac Mabudona gala wala bimili valusi ambaisa, mitaga tolibulebu wala iwowausi mapilana opilibolimila. iwawaiyasi deli iveilauwaisi komwaidona minasina. E ikatumataisi m ula komwaidosi e agumwaleta wala yeigu lasakaula lama alukwaim.”
16 Igau wala ililivala e taitala tuvaila la ula ivalapula e ikaibiga kawala, “Kavikavila iwaiya sipi deli goli toyamata komwaidosi, e ikatumati wala komwaidosi. E agumwaleta wala yeigu lasakaula lama alukwaim.”
17 Igau wala ililivala, e taitala tuvaila la ula ivalapula e ikaibiga kawala, “Kwaitolu boda mina Kalidid Mabudona tolibulebu makawala mina Sabia (kugisi mailela 15) iwowausi mapilana piliyavata. iwawaiyasi deli iyosisi kameli deli goli ikatumataisi m ula komwaidosi. E agumwaleta wala yeigu lasakaula lama alukwaim.”
18 Igau wala ililivala, e taitala tuvaila la ula ivalapula e ikaibiga kawala, “Avai tuta litumwa ipakapakasi ola bwala latum molitomoya, 19 utuyagila iuu metoya oviloupakala. Ikodidaimi bwala ikapusi e ikatumati wala komwaidosi. E agumwaleta wala yeigu lasakaula lama alukwaim.”
20 Mapaila Yobi itokaia ikisi kala kwama deli la ninamwau. Matauna iviliu kululae Baisa ikibuboti la ninamwau paila litula. e ikapusi opwaipwaia ikanaki lopola. 21 Matauna ikaibiga kawala, “Yeigu akaloubusi towokuva wala yeigu, e towokuva wala yeigu bakaliga. Guyau matauna eisakaigu avaka avaka, e baisa tuta bogwa leikaimali. Kala yakaula Guyau.”
22 Ilagoli komwaidona avaka avaka eikaloubusisi, mitaga Yobi gala wala imitugaga, paila gala itabinaki Yaubada.

a1:6 Matausina kaina anelosi kainaga mimilisi yaubada iuwotitalaisi Yaubada ovalu walakaiwa.

b1:6 Setani: Matauna taitala mabudona mina labuma, e yagala kala katumiki “totabudoboda” kaina “totabinona”; e itotu omatala Yaubada mwada bitabudobodi mina watanawa kidamwa gala bivagaisi Yaubada nanola.

1:6 1.6 Vit 6.2

1:9 1.9-11 YG 12.10

c1:15 Mabudona gala wala bimili valusi ambaisa, mitaga tolibulebu wala iwowausi mapilana opilibolimila.

d1:17 Mabudona tolibulebu makawala mina Sabia (kugisi mailela 15) iwowausi mapilana piliyavata.

e1:20 Baisa ikibuboti la ninamwau paila litula.