YOUNA
La Buki
Kabovitouula
Mapilana Youna La Buki gala makawala mapilasina tovitoubobuta si buki ituwoli. Paila mapilana ilivala avaka ikaloubusi baisa taitala tovitoubobuta tuta matutona ivigikoni mwada biyakali Yaubada la karaiwaga. Yaubada eiluki Youna bitokaia bila mapilana valu Niniba, baisa si vilouveka mina Asiria. Matausina mina Asiria goli kasi tilaula mina Isireli e mina kukolosi goli. Mitaga Youna mwada bipaiki, e gala magila bilokaia matausina bilau Yaubada la biga, uula wala idoki Yaubada gala wala bikodidaimi si valu makawala eikatotila. Mauula ivigikoni bisakaula bisilavi Yaubada, mitaga isilagi wala. Oluvi deli la ninayuwa ikabikaula ila ikamituli Yaubada nanola. E tutala ibani mokwita goli Yaubada gala wala ikodidaimi mapilana valu, matauna Youna nanola saina mwaugaga e igibuluwa.
Mapilana Youna La Buki ivitulokaidasi kidamwa Yaubada matauna Giyoumatala odabala valu watanawa komwaidona. Mitaga kwaitala vavagi ikalisau Yaubada la karaiwaga, baisa Yaubada la mitakwai deli la nokapisi. Kaina bikamogi deli bikodidaimi tomitawasi, mitaga saina ikalisau magila biligaiwa si mitugaga deli bikatumovi matausina.
Buki kala katumimisa
Youna kala dou deli la kowolova 1.1-17
Youna ininavila deli ibodi kala katumova 2.1-10
Youna ikamituli kasi katudidaimi mina Niniba 3.1-10
Yaubada inokapisi mina Niniba 4.1-11
1
Youna ikoulovi Guyau Yaubada
Kwaitala yam, Guyau Yaubada iluki matauna Amitai latula yagala Youna. 1.1 2 Gwe 14.25 Ikaibiga, kawala, “Bukula Niniba,a Baisa la viloumatala mapilana Asiria. mapilana valu saina vilouveka, e bukukwamitilaki matausina. Paila bogwa lagisi si sula saina vakaigaga.” Mitaga Youna ivitouula bisakaula bila ituwoli valu. Paila mwada bila ikiwada metoya omatala Guyau. E ila mapilana Yopab Mapilana valu oBolita Kwaiveka olumata, mina Yerusalem ivigakaisi si valu paila uvagila bolita. ibani kaitala waga makateki bila Sipeini. E imapu la keda isila deli usogelu bilosi Sipeini, ambaisa idoki bisipepuni metoya omatala Guyau. Mitaga Guyau iwitali yagila kwaiveka omilaveta. E utuyagila saina kwaiveka, mapaila waga itigitagega mwada bikatubeku. Usogelu komwaidosi isinekonekwasi e taitala taitala ininigada baisa la yaubada paila pilasi. E kaidodiga ilupisauwaisi obolita, mwada biyogigibalaisi waga taga bibeku. Mitaga Youna bogwa ibusibogwa olopola waga imisiwoya.
E toliwaga ibani matauna iluki, kawala, “Avaka uula kummasisi? Kutokaia kunigada baisa m yaubada paila pilasi. E kaina matauna binokapisaidasi da momovasi bikoli.”
E usogelu ibigatonasi taitala baisa taitala, kawasi, “Ka, bitavitoubobutasi availa bitatabinakaisi paila ikauwaidasi okabosilagi makwaina.” Bogwa ivagaisi makawala, e ikobubotaisi Youna yagala. Mapaila ilukwaisi matauna, kawasi, “E ka! Kulukwaimasi! Ki, yoku bakatabinakaimsi paila vavagi baisa? Avaka uula m sisu baisa? Ammakwaina valu mokutoya? E yoku am toulem?”
E Youna ivitakauloki matausina, kawala, “Yeigu guma Iberu, e atemmali Guyau, matauna labuma kala Yaubada, bolita toyo pwaipwaia kala tobubulela.” 10 E Youna ikamituli kidamwa bogwa eisakaula metoya omatala Guyau.
E usogelu saina inokubukubusi, kawasi, “Wa! Saina mwaugaga lokuvagi.” 11 Utuyagila iyouloveka, e usogelu ikatupoiyaisi matauna, “Avaka bakavigakaimsi yoku, kidamwa utuyagila la peula biwokuva baisa yakidasi?”
12 E Youna ivitakauloki matausina, kawala, “Kulupaigusi kulavaigusi bala obolita, e bogwa biniwavila. Anikoli mokwita uulotoula pakula yeigu utuyagila makwaina vakaigaga leitabodasi.”
13 Mitaga usogelu ivigikonaisi ikwaikuyuvasi ivavaigasi mwada bikoulaguvasi okawolawa, mitaga bogwa leisomatasi. Paila uula utuyagila saina iyouloveka sainela. 14 Mapaila inigadasi baisa Guyau, kawasi, “Guyau kanigadaimsi taga kumipukwaimasi baisa okaliga paila matauwena tau la momova. Mwa, Guyau! Yoku wala uula komwaidona vavagi makwaisina eitokaia. Baisa goli yoku lokuvagi.”c Idokaisi Yaubada eiwitali utuyagila paila uula Youna la sula. 15 E oluvi usogelu ilupaisi Youna ilavaisi matauna ila obolita. E saina nanakwa iniwavila. 16 E usogelu saina ikukolaisi Guyau paila vavagi baisa, e mapaila ilulasi baisa Guyau, deli ikatotilasi mwada biwotetilasi baisa matauna.
17 E Guyau ikaraiwogi yena naveka ilupoli Youna. E Youna isisu olumoulela yena ikalatolu yam deli bogi. 1.17 Md 12.40

1:1 1.1 2 Gwe 14.25

a1:2 Baisa la viloumatala mapilana Asiria.

b1:3 Mapilana valu oBolita Kwaiveka olumata, mina Yerusalem ivigakaisi si valu paila uvagila bolita.

c1:14 Idokaisi Yaubada eiwitali utuyagila paila uula Youna la sula.

1:17 1.17 Md 12.40