3
Youna ikabikuwoli Guyau la karaiwaga
E Guyau Yaubada ilukivau Youna. Ikaibiga, kawala, “Bukula Niniba mapilana valu saina vilouveka, e bukukwamituli ulo biga baisa tomota makawala avaka lalukwaim.” Mapaila Youna bogwa ikabikuwoli Guyau la biga e ilokaia Niniba. Mapilana saina vilouveka, kala luvapela bitala piliyuwela kala loula biboda kwaitolu yam. Youna iviloubusi Niniba, e ivitouula biluvapela ililoula yam makwaina kwemwaidona ibugiki. E itotu baisa ikamituli, kawala, “Igau kweluwovasi yam Yaubada bikatudidaimi Niniba.” 3.4-5 Md 12.41; Lk 11.32
Mina Niniba idubumaisi Yaubada la biga. Mapaila komwaidosi ininatalasi biposumasi, gala bikamsi gala bimomsi, mitaga bisaigalasi deli kasi koula bivitulokaisi si ninavila omatala Yaubada. E tovakaveka tokikekita komwaidosi goli ivagaisi makawala.
E avai tuta guyoula Niniba ilagi biga makwaina e itokaia ola takaikaia ivilili kala kakapula yaminabwaita, e isikamgwa la saigalag Baisa ikibuboti uvalam deli ninavila. itobusi isili otubumyou. Iwitali biga baisa la tomota mina Niniba, kawala. “Baisa makawala yeigu mi guyau deli tommoyela valu kakaraiwogaimi. Ka, gala availa bikam avaka, komwaidona tomota, bulumakau deli sipi gala wala avaka bikamsi kaina bimomsi. Komwaidona tomota deli mauna bisikamsi kasi koula komwaidona, e komwaidosi binigadasi peula baisa Yaubada, deli biligaiwaisi bubunesi doudoga deli si keda gaga. Kaina Yaubada bikivili nanola deli biligaim la gibuluwa, mwada gala bitadoumsi.”
10 Yaubada igisi avaka eiuvagaisi, e igisi si bubunela gaga iligaimwaisi. Paila ikugwa magila bimipuki mina Niniba, mitaga tutala igisi si ninavila e ikivili nanola e gala wala imipuki matausina makawala la biga.

3:4 3.4-5 Md 12.41; Lk 11.32

g3:6 Baisa ikibuboti uvalam deli ninavila.