YOSUWA
La Buki
Kabovitouula
Mapilana Yosuwa La Buki baisa liliusi mina Isireli eiyoulisi valu Kenani, deli Yosuwa si tokugwa, matauna Mosese kaimapula.
E buki mpana iluvipeilisi Waya Yoridani, kali Yeriko isiyayeila, Ai kala kabilia, deli kabutu kala vigavau Yaubada deli la tomota.
Metoya buki mpana mailatala mailela bwaina sainela isisu: “Lagaila goli bukunagaisi avai yaubada bukuwotitalaisi… Ka, yeigu deli litugwa bakawotetilasi baisa Guyau” (24.15).
Buki kala katumimisa
Mapilana Kenani kala youla 1.1—12.24
Ivilaisi valu 13.1—21.45
a) Mapilana valu Waya Yoridani opilibolimila 13.1-33
b) Mapilana valu Waya Yoridani opilikwaibwaga 14.1—19.51
c) Viluwela kabokwala 20.1-9
d) Mina Libai si valu 21.1-45
Dala madilasina opilbomatu ikaimilavausi osi valu 22.1-34
Yosuwa la biga taloi 23.1-16
Kabutu ivigivau mapilana Sekem 24.1-33
1
Yaubada ikaraiwogi Yosuwa biyoulisi Kenani
Tuta makwaina matauna Guyau la touwata Mosese bogwa ikaliga, e Guyau ilivala baisa Mosese kala topilasi Yosuwa matauna Nuni latula. Ikaibiga, kawala, “Ulo touwata Mosese bogwa eikaliga. E baisa tuta bukukwatubaiasasi, yoku deli komwaidosi mina Isireli, e bukuluvipeilisi Waya Yoridania Baisa tuta mina Isireli isisuaisi osi valu mina Mowaba mapilana opilibomatu waya, e ibodi biluvipeilisi bilosi mapilana opilikwaibwaga; kugisi Baw 33.50-51. e bukulosi makwaina valu lasisakaimi. Makawala bogwa laluki Mosese, e komwaidona pwaipwaia makwaina makateki bukulokaiasi bogwa lasakaimi, yoku deli komwaidosi ulo tomota. 1.3-5 Kak 11.24-25 Kami kaligei bila itobu oviloupakala mapilana opilibolimila bilokaia wa koya Lebanoni mapilana opiliyavata, metoya kaduyoveka Waya Yupireiti mapilana opilibomatu e bilokaia mapilana Itai bisaitaula bila Bolita Kwaiveka mapilana opilikwaibwaga. Mwa, Yosuwa! - ka, om tuta tomomova gala availa gagabila bikalisauwaim. Paila yeigu basikailim makawala lavigaki baisa Mosese. Tuta komwaidona basikailim, gala avai tuta basilavaim. 1.5 Kak 31.6,8; Ib 13.5 Bukutotu peula deli bukutuvaluwa, paila yoku bukuvagi kasi tokugwa matausina tomota tutala isikailisi makwaina pwaipwaia lakatotila baisa tubusia. 1.6 Kak 31.6-7,23 E bukutotu peula deli bukutuvaluwa, e kukwakikita bukukwabikuwoli komwaidona karaiwaga, avaka ulo touwata Mosese eisakaimi. Gala bukuligaiwa avaka metoya karaiwaga makwaina, e bogwa bukupeula ambaisa ambaisa bukulokaia. Kukwakikita bukila karaiwagab Mapilana buki tadokaisi Karaiwaga Kwaiyuwela. bukukwalau tuta tuta olopola mi tapwaroru. Kutakutu yam deli bogi, e kukwakikita bukukwabikuwoli komwaidona avaka avaka eiginisi olumoulela, e oluvi bukubani kam yubwaila deli bukupeula goli. Kululuwai avaka bogwa lakaraiwogaim kidamwa bukutotu peula deli bukutuvaluwa! Gala bukukokola kaina bukumama, paila yeigu Guyau m Yaubada basikailim, ambaisa ambaisa bukulokaia.”
Yosuwa isaiki karaiwaga baisa tomota
10 Yosuwa ikaraiwogi tokugwa 11 bisukwaisi si valu e bilukwaisi tomota, kawasi, “Kukwatubiasaisi sitana kaula, paila bibodi olumoulela kwaitolu yam bukuluvapelasi wa Waya Yoridani bukuyoulisi valu makwaina Guyau mi Yaubada leisakaimi.”
12 Yosuwa iluki dalesi Rubeni sola Gada deli mabudona dalela Manasac Madilana Manasa budotala eimili valusi mapilana Waya Yoridani opilibomatu; kugisi Baw 32.33 deli Kak 3.13. Mitaga buduyuwela wala iluvapelasi ilosi mapilana opilikwaibwaga e imili valusi mapilana Kenani; kugisi Yos 22.6-8. eikovi 1.12-15 Baw 32.28-32; Kak 3.18-20; Yos 22.1-6 13 kawala, “Kululuwaisi ammakawala Mosese Guyau la touwata leilukwaimi, kidamwa Guyau mi Yaubada igau bisakaimi makubilana kwabila Yoridani opilibomatu e baisa bukubudaisi mi valu. 14 Mi kukova, litumia, e deli mi bulutuvalu bisisuaisi baisa. Mitaga mi tokwabilia bikatubaiasasi paila kabilia, e biluvapelasi bivakumgwaiyaisi sesia mina Isireli, mwada bipilasaisi matausina 15 igau avai tuta biyoulisi kwabila makubilana Yoridani opilikwaibwaga, makubilana Guyau mi Yaubada bogwa eisaiki matausina. Avai tuta Guyau bogwa eisakaimi bukuvakotasi komwaidomi dalela Isireli, e yokomi igagabila bukukweiitavausi bukubudaisi mi valu metoya omi kwabila titoulemi Yoridani opilibomatu, e makwaina Mosese Guyau la touwata bogwa leisakaimi.”
16 E matausina ivitakaulokaisi Yosuwa kawasi, “Bogwa bakavagaisi avaka avaka lokulukwaimasi, deli bakalosi ambaisa ambaisa bukuwitalaimasi. 17 Bakakabikuwolaimsi, makawala goli tuta tuta kakabikuwolaisi Mosese, deli ibodi Guyau m Yaubada bisikailim makawala goli eisikaili Mosese. 18 Availa availa bikatukoyayaisi m kwaraiwaga kaina bikoulovaisi kwaitala m kwaraiwaga ibodi wala bakakatumataisi. Bukutotu peula deli bukutuvaluwa!”

a1:2 Baisa tuta mina Isireli isisuaisi osi valu mina Mowaba mapilana opilibomatu waya, e ibodi biluvipeilisi bilosi mapilana opilikwaibwaga; kugisi Baw 33.50-51.

1:3 1.3-5 Kak 11.24-25

1:5 1.5 Kak 31.6,8; Ib 13.5

1:6 1.6 Kak 31.6-7,23

b1:8 Mapilana buki tadokaisi Karaiwaga Kwaiyuwela.

c1:12 Madilana Manasa budotala eimili valusi mapilana Waya Yoridani opilibomatu; kugisi Baw 32.33 deli Kak 3.13. Mitaga buduyuwela wala iluvapelasi ilosi mapilana opilikwaibwaga e imili valusi mapilana Kenani; kugisi Yos 22.6-8.

1:12 1.12-15 Baw 32.28-32; Kak 3.18-20; Yos 22.1-6