TOLULA
Kabovitouula
Mapilana Tolula isisu kasi karaiwaga matausina tolula, ammakawala bikugwaiyaisi mina Isireli otutala tapwaroru, deli biuvitulokisi tomota paila Yaubada avaka magila bivagaisi osi kaisisu deli osi tapwaroru.
Vavagi kwaiveka buki mapilana ikikamituli Yaubada Tobumaboma, deli ammakawala la tomota bisisuaisi deli bitapwarorusi baisa matauna, kidamwa bivigakaisi bivasosusi deli matauna mina Isireli si Yaubada Tobumaboma.
Kwedidabala biga metoya buki mapilana, bitabani uula 19.18, mabigasina goli Yesu eidoki karaiwaga eisakaili kwedabala, baisa makawala: “Bukuyebwaili som makawala kuyebwailim titoulem.”
Buki kala katumimisa
Karaiwaga paila semakavi deli lula 1.1—7.38
Eroni deli litula kasi vaputuma bimila tolulasi 8.1—10.20
Karaiwaga paila uvagila migileu uvagila pupagatu 11.1—15.33
Yamla mitugaga kala ligaiwa 16.1—34
Karaiwaga paila bubunela kwebumaboma osi kaisisu deli osi tapwaroru 17.1—27.34
1
Lula kwegubugabu namwaidona
E Guyau idou Mosese metoya olumoulela Guyau la Buliyoyova, e iluki matauna kasi karaiwaga mina Isireli avaka ibodi bikabikuwolaisi avai tuta bigabwaisi si lula. Karaiwaga makwaisina baisa makawala.
Kidamwa availa bitugwali natana mauna paila bivigaki la lula, ibodi bikasali metoya ola yawa natana la bulumakau, kaina natana la sipi kaina la gota. Kidamwa bitugwali natana la bulumakau paila bigubuki la lula, ibodi bimai minana gala isim kala nebaneba. Matauna bimai minana bisaiki omatala Guyau la Buliyoyova, e gagabila Guyau bikabwaili matauna. Tau matauna bisaili yamala opwanetala minana paila lulela la mitugaga, e Guyau bikabwaili lula makwaina. E makatupona wala matauna bikatumati bulumakau minana, e Eroni dalela tolula bikauwaisi buyavila bilulasi baisa Guyau. Oluvi bikatusokaisi kwemwaidona kabogwabu lula makwaina eitotu omatala Buliyoyova. Oluvi tau matauna binini kanuvinela mauna minana, e biyali, e tolula mabudona bikasaisi kai okabogwabu lula e bivakataisi kova. Komwaidona kabakabalela mauna minana matausina bigabwaisi wa kova, e kununela, posala deli wala bigabwaisi. E tau matauna ibodi biwini yayapilela komwaidona deli kaikena makweyasina, oluvi tolula kasi todabala bigabu lula kwemwaidona okabogwabu lula. E Guyau biyomwasali nanola metoya maiinela makwaina kaula lulela.a Mina Yudia eidokaisi vilionela mauna kʹasi.
10 Kidamwa tau matauna bikasali natana la sipi kaina la gota paila la lula, ibodi bimai natana namwala deli gala isim kala nebaneba. 11 Matauna bikatumati minana opiliyavatela kabogwabu lula, e oluvi mabudona tolula bikauwaisi buyavila bikatusokaisi kwemwaidona kabogwabu lula makwaina. 12 Avai tuta tolimauna bogwa eiyali minana, tolula kasi todabala bisaila komwaidona makabilasina wa kova, e toyo kununa deli posa. 13 E tau matauna ibodi biwini komwaidona yayapilela deli makweyasina kaikena, oluvi tolula bisaiki Guyau kala lula, e komwaidona wala bigabu okabogwabu lula. E Guyau biyomwasali nanola metoya maiinela makwaina kaula lulela.
14 Mitaga kidamwa tau matauna bitugwali natana mauna nayoyowa paila bigubuki la lula, ibodi bikasali bubuna kaina buneroro. 15 Tolula bisaila minana okabogwabu lula, matauna bikituni kaiyola e kununela bigabu okabogwabu lula. E buyavila bitayelu bim opapala kabogwabu lula. 16 Matauna bikau mauna minana petala deli wowela komwaidona bilau ilavi opilibomatula kabogwabu lula, mapilana goli kabolovala tubwagela kabogwabu lula. 17 Matauna biyosa opinupanela e bitabolu minana, mitaga biyamata gala bitalakai mapilasina, oluvi bigabu minana okabogwabu lula. E Guyau biyomwasali nanola metoya makwaina kaula lulela.

a1:9 Mina Yudia eidokaisi vilionela mauna kʹasi.