Bulogala Bwaina Makawala
MADIU
La Ginigini
Kabovitouula
Mapilana Bulogala Bwaina Makawala Madiu La Ginigini, biga baisa bulogala bwaina, paila ililivala kidamwa Yesu matauna Tokwatumova, matauwena Yaubada leikatotila bima. Paila metoya baisa matauna, Yaubada leivigimkulovi avaka ikatotila baisa la tomota mapilana kabutubogwa. E baisa mokwita wala Bulogala Bwaina paila tomota komwaidosi, ikugwa paila matausina Yesu la tomota baisa mina Yudia, deli goli paila komwaidosi mina watanawa.
Mapilana Madiu kala togini saina iyamati la buki katupwaila. Ikugwa igini paila Yesu la kaloubusi, la tuta bapitaiso deli tamnabi, e oluvi igini ammakawala ivitouli la wotetila mapilana Galili; baisa la kamatula, e kasi vakeda tomota deli ammakawala iyomovi tokwatoula. Oluvi igini ammakawala Yesu isilavi Galili ililoula ilokaia Yerusalem. E la ginigini kala vigimkovila baisa Yesu la kaliga deli la movavau.
Mapilana ivitulokaidasi Yesu Tovakeda Toveka, paila isim la karaiwaga bivituloki bimilakatila Yaubada nanola paila tomota, deli iuvituloki paila Labuma Karaiwogala. Vituloki makwaisina paila Labuma Karaiwogala si kabosisu kwailima olopola mapilana buki, e baisa makawala.
1) Yesu la vituloki wa koya. Baisa kasi vituloki tomotala Labuma Karaiwogala, si bubunela, si wotetila, kasi mitakwai deli si pikwaku paila momova kwekanigaga (Uula 5 bila 7).
2) Yesu iuvakadi la toligalega paila si wotetila (Uula 10).
3) Bigavisaiki paila Labuma Karaiwogala (Uula 13).
4) Yesu ivituloki avaka toligalega si wotetila uulela (Uula 18).
5) Yesu ivituloki ammakawala tovana valu kala vigimkovila deli ammakawala Labuma Karaiwogala bima (Uula 24 bila 25).
Buki kala katumimisa
Yesu Keriso tubula liliusi deli la kaloubusi 1.1—2.23
Yoni Tobapitaisi la kamituli 3.1-12
Yesu la bapitaiso deli kala tamnabi 3.13—4.11
Yesu ititavina mapilana Galili 4.12—18.35
Isilavi Galili ililoula ilokaia Yerusalem 19.1—20.34
Wiki Kwebumaboma mapilana Yerusalem 21.1—27.66
Guyau imovavau e ila walakaiwa 28.1-20
1
Yesu Keriso liliula
(Lk 3.23-38)
Baisa liliusi tubula Yesu Keriso dalela Debida matauna dalela Eberaam.
2-6a Metoya Eberaam bilokaia Guyau Debida eigini tubula igasi baisa makawala. Eberaam; Aisake; Yekobe; Yuda toyo budala; Peresi toyo Sera,a Matausina nupoyu, tumasi Yuda; kugisi Vit 38.27-30. e inasi Tamara; Esironi; Ram; Aminadaba; Nasoni; Salimoni; Bwasa, e inala Raabi; Obedi, e inala Ruti; Yese; e guyau Debida.
6b-11 Metoya Debida bilokaia tuta matutona ilauwaisi mina Isireli ilosi Babiloni,b Baisa taitu makwaina 598 BC Nebukadinesa guyoula Babilonia eikatupipi ilau mina Isireli ilosi Babiloni. eigini tubula igasi baisa makawala. Debida; Solomoni, e inala Uraia kubuyala;c Minana Batiseba; kugisi 2 Sml 12.24. Rioboam; Abia; Asa; Yeosepata; Yeoram; Usaia; Yotam; Eyasi; Esekaia; Manasa; Amona; Yosaia; Yekonaia toyo budala. 1.6-11 2 Gwe 24.14-15; 2 Lil 36.10; Yer 27.20
12-16 E bogwa ilauwaisi mina Isirelid Igau oluvi wa taitu makwaina 538 BC Sairusa guyoula Pesia itagwala mina Isireli bigalasi bikaimilavausi osi valu tatousi. ilosi Babiloni ilokaia tutala Yesu ikaloubusi, eigini tubula igasi baisa makawala. Yekonaia; Sealitieli; Serubabela; Abiuda; Eliakim; Asori; Sadoki; Akim; Eliuda; Eleasa; Matani; Yekobe; Yosepa, matauna Meri la mwala, e baisa Meri ivilulu Yesu, matauna idokaisi Mesaia.
17 Mapaila liliusi komwaidona metoya baisa Eberaam meitobu baisa Debida kala bawa tubwa tubuluwotala tubovasi; e metoya baisa Debida meitobu okala tuta ilauwaisi mina Isireli ilosi Babiloni kala bawa tubwa tubuluwotala tubovasi; e metoya okala tuta ilauwaisi mina Isireli ilosi Babiloni meitobu baisa Mesaiae Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. kala bawa tubwa tubuluwotala tubovasi.
La kaloubusi Yesu Keriso
(Lk 2.1-7)
18 E, la kaloubusi Yesu Keriso makawala baisa. Tutala inala Meri ipakusi sola Yosepa,f Mina Yudia kasi karaiwaga kidamwa tau sola vivila bipakusi makawala, gala igagabila bikotuni si biga katotila paila veivai mesinaku wala kidamwa tau bivaipaki minana. igau gala bivaisi kasitaiyu, minana kala lumkola eisuma metoya baisa Baloma Tobumaboma. 1.18 Lk 1.27 19 E Yosepa Meri la mwala, tomitukwaibwailag tomitukwaibwaila.gagabila bitagini “la bubunela bwaina wala”, kaina, “matauna tuta tuta tovagi duwosisia.” matauna e gala magila biyomsili minana, idoki bikium bipaiki minana; 20 ininanamsa makawala, e la anelosi Guyau iyoumatila baisa matauna wa mimi, ikaibiga, kawala, “Yosepa, yoku dalem Debida, taga kukokola bukuvakouli Meri m kwava; paila leisuma minana uula Baloma Tobumaboma. 21 E minana bivilulu tau, e bukudoki yagala Yesu,h Yesu.Maigana kala katumiki “bikatumova” kaina “Guyau matauna tokatumova”. paila bikatumovi la tomota metoya osi mitugaga.” 1.21 Lk 1.31
22 Baisa komwaidona ikaloubusi, kidamwa avaka Guyau bogwa ilivala metoya ola tovitoubobuta gala bisala, kawala, 23 “Ka, vilakapugula bisuma, biuni tau, e bukudokaisi yagala Emanueli.” (Yagala bitakatumikaisi, “Yaubada deli yakidasi.”) 1.23 Ais 7.14
24 E tutala Yosepa imamata, ivagi makawala la anelosi Guyau leiluki matauna; ivaiya minana, 25 mitaga gala bisividuli minana igau iunibogwi tau; e Yosepa idoki magudina yagala Yesu. 1.25 Lk 2.21

a1:2-6a Matausina nupoyu, tumasi Yuda; kugisi Vit 38.27-30.

b1:6b-11 Baisa taitu makwaina 598 BC Nebukadinesa guyoula Babilonia eikatupipi ilau mina Isireli ilosi Babiloni.

c1:6b-11 Minana Batiseba; kugisi 2 Sml 12.24.

1:6b-11 1.6-11 2 Gwe 24.14-15; 2 Lil 36.10; Yer 27.20

d1:12-16 Igau oluvi wa taitu makwaina 538 BC Sairusa guyoula Pesia itagwala mina Isireli bigalasi bikaimilavausi osi valu tatousi.

e1:17 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

f1:18 Mina Yudia kasi karaiwaga kidamwa tau sola vivila bipakusi makawala, gala igagabila bikotuni si biga katotila paila veivai mesinaku wala kidamwa tau bivaipaki minana.

1:18 1.18 Lk 1.27

g1:19 tomitukwaibwaila.gagabila bitagini “la bubunela bwaina wala”, kaina, “matauna tuta tuta tovagi duwosisia.”

h1:21 Yesu.Maigana kala katumiki “bikatumova” kaina “Guyau matauna tokatumova”.

1:21 1.21 Lk 1.31

1:23 1.23 Ais 7.14

1:25 1.25 Lk 2.21