MAIKA
La Buki
Kabovitouula
Tovitoubobuta Maika matauna isisu wala ola tuta Aisea. Mitaga Maika la viloutoula kwaitala valu kwekekita olumoulela kabokwaraiwaga opilibolimila, mapilawena Yuda.
E Maika idoki igau makateki mina Yuda bidoumsi wala, paila bibodaisi vavagi saina mwaugaga makawala goli tovitoubobuta Emosi eivitububoti bikaloubusi baisa kabokwaraiwaga makwaina opiliyavata, mapilana Isireli. E kabosilagi uulela kwaitinidesi wala. Paila Yaubada idoki kwekukolola wala tomota si karaiwaga saina doudoga e magila bimipuki matausina.
Mitaga kwaitala vavagi. Maika la katuloluta olumoulela gagabila bitabani la biga saina mimilakatila kabutuvitusila pikwaku paila tuta igau bima.
Mimilisi biga ibodi bitaluluwaisi, makawala.
1) igau tuta oluvi bivakota valu watanawa komwaidona (4.1-4.)
2) taitala guyau tovakaigaga bima metoya odalela Debida e bimai vakota baisa mina Isireli komwaidosi (5.2-5.)
3) mailatala mailela mailaveka ikoumguliki si katuloluta mabudona mina Isireli si tovitoubobuta, kawala, “Guyau bogwa eilukwaidasi avaka bwaina. Ka, matauna magila bitavagaisi baisa makawala. Bitavagaisi avaka duwosisia, bitamitakwaisi, e deli ninadaisi manum bitakalubailasi deli da Yaubadasi” (6.8).
Buki kala katumimisa
Kasi kamwaga mina Isireli deli mina Yuda 1.1—3.12
Kasi kaimilavau deli vakota 4.1—5.15
Bigala katuloluta deli pikwaku 6.1—7.29
1
Osi tuta Yotam, Eyasi deli Esekaia,a Matausina gweguya Yotam, Eyasi deli Esekaia eiguyausi 740-687 BC. matausina guyousi mapilana Yuda, Guyau la biga imakaia Maika, matauna guma Moreseti. Guyau ivituloki komwaidona vavagi makwaisina baisa Maika paila Sameriab Mapilana viloumatala mina Isirelisi kabokwaraiwaga, mapilana opiliyavata, mina Asiria eiyoulisi mapilana wa taitu 722 BC. deli Yerusalem. 1.1 2 Gwe 15.32-38; 16.1-20; 18.1—20.21; 2 Lil 27.1-7; 28.1-27; 29.1—32.33
Kayoyu paila Sameria deli Yerusalem
Kunakaigalaisi baisa, yokomi boda komwaidomi,
kulagaisi baisa, komwaidomi mina watanawa.
Guyau Topeuligaga bisola avaka kami pakula.
Ka, kulagaisi, matauna ililivala metoya ola bwala kwebumaboma walakaiwa.
Guyau bibusi metoya ola valu kwebumaboma.
Matauna bibusi bima e bililoula odubasi koya.
E koya bikaligeyaisi okwaibakwaila matauna,
makawala pwatigela kai bivakasosu metoya wa kova.
Makwaisina koya bibubusisi bilosi oitayatila
makawala sopi ititayelu metoya wa koya.
 
Komwaidona baisa bikaloubusi paila uula mina Isireli bogwa eimitugagasi e deli eikosomapwaisi Yaubada. Ki, availa bitatabinaki paila mina Isireli si kowolova? Ka, bitatabinaki mapilana Sameria, mina Isireli si vilouveka viloumatala wala! E availaga isula ititapwaroru baisa tokolu olumoulela mapilana Yuda? Ka, Yerusalem titoulela wala. Mapaila Guyau ikaibiga, kawala, “Yeigu bavigaki Sameria makawala viloububu olumoulela vilouwokuva, ambaisa bitavali tamla waini. Yeigu baligabu dukunela valu silimkula bila olumoulela itayatila, e bivilouwokuva valu tumilela. Komwaidona tokolu naminibwaita bogwa bikatumimisi bitamwausi. E avaka avaka eisisakaisi minasina nauwotetila nakakalimwala olumoulela si bwala kwebumaboma, makwaisina vavagi bogwa bivakamtuli wa kova. E komwaidona tokolula bogwa biligaimwaisi odubilawawa. Paila mina Sameria iyosisi makwaisina vavagi, e ivigakaisi kedala si tapwaroru sasopa, paila bipilasi si kukova biunaisi deli si mauna biunigeyaisi. Mitaga tuta baisa kala tilaula bikauwaisi bilauwaisi paila tapwaroru sasopa ambaisa ituwoli.”
E Maika ikaibiga, kawala, “Uula baisa, yeigu bogwa bavalam deli bakayoyu. Baisa bayomitali ulo ninamwau e yeigu baliloumakava kaikilawokuva deli tokimwadu. E yeigu bavalam makala kaukwa ugiwagi la valam, e bagela makawala kaigasi tubuyu. Sameria kala lewa gala wala bibwaina, e deli goli Yuda makateki bibani kala mwau makadawena wala. Katudoum bogwa ivakatitaikina baisa kalapisilela mapilana Yerusalem, ambaisa ulo tomota isisuaisi.”
Tilaula biviloubusisi Yerusalem
10 Gala bukulukwaisi kama tilaulasi olumoulela Gatac Mapilana pilatala metoya osi valu pilalima mina Pilisitia opilikwaibwaga. ammakawala ma mamasi. Gala bukutagwalasi bigisaisi ma ninamwausi. Yokomi mina Beti Leyapira,d Mapilana valu (deli goli makwaisina valu yagasi isisu mailela 11-14) kasi tilaula mina Yerusalem bogwa biviloubusisi osi keda tutala isuvaisi kulusi baisa mina Yerusalem, mauula mwada biyoulisi goli. kuvitulokaisi mi ninigaga bukutitapipinasi opwaipwaia. 11 Yokomi mina Sapira, bukulosi okatupipi tokikimwadu wala deli kami mmosila. Matausina isisuaisi mapilana Saanani gala wala bituvaluwasi paila bisunapulasi metoya osi valu. Avai tuta bukulagaisi mina Beteseli biuvalamsi, e yokomi bogwa bukunikolaisi gala isim kabokwala mapilana valu. 12 Tomotala Maroti itulotulasi deli si kamamalu mwada availa bikoli, paila uula Guyau bogwa leimai kabokatudoum katitaikinela Yerusalem. 13 Yokomi mina Lakisi, bukusikolaisi wosa baisa waga kaibibiu. Ka, yokomi kukwavisakaisi si sula mina Isireli, e mapaila lokuvigakaisi mina Yerusalem isulasi. 14 E yokomi mina Yuda, ka - tuta baisa kutalaisi vilouvekala Moreseti Gata. Guyousi Isireli gala bibanaisi pilasi metoya baisa mapilana Akisibi.
15 Yokomi mina Maresa, ka, Guyau bikasalaimi baisa oyumasi kami tilaula, matausina makateki biyoulisi mi valu. E tovakavekala tokugwala Isireli bilosi isipepunisi wala olumoulela makwaina lagi mapilana Adulam.e Mapilana valu omitibogwa guyau Debida eisakaula isipepuni baisa wa lagi makwaina; kugisi 2 Sml 23.13. 16 E yokomi mina Yuda, kuviliuwaisi kulumi e bukuvalamsi paila litumia magudisina kuyebwailisi. Kuvigakaimi tobakabakana makawala sakau, paila uula bogwa bikauwaisi litumia metoya baisa yokomi bilauwaisi okatupipi.

a1:1 Matausina gweguya Yotam, Eyasi deli Esekaia eiguyausi 740-687 BC.

b1:1 Mapilana viloumatala mina Isirelisi kabokwaraiwaga, mapilana opiliyavata, mina Asiria eiyoulisi mapilana wa taitu 722 BC.

1:1 1.1 2 Gwe 15.32-38; 16.1-20; 18.1—20.21; 2 Lil 27.1-7; 28.1-27; 29.1—32.33

c1:10 Mapilana pilatala metoya osi valu pilalima mina Pilisitia opilikwaibwaga.

d1:10 Mapilana valu (deli goli makwaisina valu yagasi isisu mailela 11-14) kasi tilaula mina Yerusalem bogwa biviloubusisi osi keda tutala isuvaisi kulusi baisa mina Yerusalem, mauula mwada biyoulisi goli.

e1:15 Mapilana valu omitibogwa guyau Debida eisakaula isipepuni baisa wa lagi makwaina; kugisi 2 Sml 23.13.