NIEMAIA
La Buki
Kabovitouula
Niemaia La Buki kala katumimisa kwaitolu. Ikugwa Niemaia ikaimilavau Yerusalem paila guyoula Pesia eiwitali bikaraiwogi Yuda, e ikugwai tomota ikaliivauwaisi kalila Yerusalem. Oluvi Esira ikalau Yaubada la Karaiwaga, deli tomota ikamitulaisi si mitugaga. Kala vigimkoluva Niemaia eigini avaka tuvaila eivagi ola tuta matauna tokwaraiwogala Yuda.
Kwaitala vavagi kwaiveka buki mpana eivituloki Niemaia la kanuvateta baisa Yaubada, deli la ninigada baisa matauna.
Buki kala katumimisa
Niemaia ikaimilavau mapilana Yerusalem 1.1—2.20
Ikaliivauwaisi kalila Yerusalem 3.1—7.73
Esira ikalau Yaubada la Karaiwaga e tomota ikamitulaisi si tagwala 8.1—10.39
Avaka tuvaila Niemaia eivagi 11.1—13.31
1
Baisa liliula Niemaia, matauna Akalia latula, avaka eivagi.
Niemaia ikaikai nanola paila Yerusalem
Taitu kweluwoyua Taitu makwaina yakidasi tadoki kaina 445 BC. wala tuta matutowena Atasakisab Matauwena Atasakisa I, eivitouula la guyau 466 BC. ikaraiwogi Pesia, e Tubukonela Kisilevic Tubukona Kisilevi tadoki November. yeigu Niemaia lasisu ovilouveka valu Susa. Anana, taitala matausina budagwa, deli budotala boda tauwau leimaisi metoyasi Yuda, e akatupoi matausina paila Yerusalem deli paila sedaiasi mina Yuda matausina bogwa eikeiitasi metoya okatupipi mapilana Babilonia. E ilukwaigusi mwada availa matausina gala isilagisi e bogwa eikeiitasi osi valu ibodasi mwau sainela, deli mwada tomitawasi matausina isisuaisi katitaikinesi ikikaluwouwaisi. Tuvaila ilukwaigusi kidamwa Yerusalem kalila kala gaga eisisu wala, e kalapisilela gala kala vigavau tuta matutona eigabwaisi eikikanai wala leima lagaila. Avai tuta alagi komwaidona baisa, asili deli avalam.
Mimilisi yam auvalam deli gala akam. E anigada baisa Yaubada, kawagu, “Mwa! Guyau Yaubada Towalakaiwa. Yoku saina toveka, e yakamaisi saina kakukolaimsi. Yoku tuta komwaidona kuvagi m kwabutu baisa matausina iyebwailimsi deli iuvagaisi avaka avaka kukwaraiwogi. Kugisaigu Guyau Yaubada, deli kulagi ulo nigada, makawala anigada yam deli bogi paila matausina m touwata mina Isireli. Akamituli mwada yakamaisi mina Isireli bogwa kamitugagasi. Tubugwa deli yeigu bogwa kamitugagasi. Bogwa kavagaisi gaga sainela baisa yoku deli gala kavagaisi avaka avaka lokukwaraiwogaimasi. Gala kavagaisi karaiwaga makwaisina lokusakaimasi metoya baisa Mosese m touwata. Baisa tuta kululuwai avaka lokuluki Mosese, kawam, ‘Kidamwa yokomi mina Isireli bukupakaigusi e bukutapwarorusi baisa tokolu, e yeigu bakaliyabaimi bukulosi oluwalaisi boda ituwoli ituwoli. 1.8 Tol 26.33 Mitaga kidamwa bukutovilakaigusi, deli bukuvagaisi avaka avaka bogwa lakaraiwogaimi, e yeigu bakaimilivauwaimi mapilana valu ambaisa lanigibogwi bukutapwarorusi baisa yeigu, ilagoli lokubutusi lokulosʹo okala kalitutila valu watanawa.’ 1.9 Kak 30.1-5
10 “Guyau Yaubada, ka - matausina m touwata e m tomota tatoum. Bogwa kukoli matausina metoya om peula kwevakaigaga. 11 Baisa tuta kunakaigali ulo nigada deli goli si nigada komwaidosi m touwata availa availa magisi bitemmalaimsi. Kuvigakaigu bavigibau lagaila, deli bukuvigaki matauna guyau binokapisaigu.”
Wa yam makwaisina yeigu totavilela guyau kala waini.

a1:1 Taitu makwaina yakidasi tadoki kaina 445 BC.

b1:1 Matauwena Atasakisa I, eivitouula la guyau 466 BC.

c1:1 Tubukona Kisilevi tadoki November.

1:8 1.8 Tol 26.33

1:9 1.9 Kak 30.1-5