KALA BAWA
Kabovitouula
Mapilana Kala Bawa isisu livalela mina Isireli wa taitu makwaisina eisilavaisi Sinai bila tuta matutona eiviloubusisi kaligeila opilibomatu makwaina valu Yaubada eikatotila bisaiki matausina. Buki yagala ikimitali tuta matutona Mosese ikalawa kala bawa mabudona mina Isireli wa Koya Sinai, deli tuta matutona ikalawavau kala bawa mabudona igau makateki biyoulisi si valu. E taitu kala bawa eiwowausi oviloupakala eiboda katitaikina kweluwovasi. Ikugwa eilosi mapilana Kadesi Bania mapilana Kenani opilibolimila, e mwada bisuvisi biyoulisi valu baisa. Mitaga gala wala ipeulasi e isisuaisi baisa bidubadu taitu. E okala vigimkovila isilavaisi Kadesi ilosi mapilana opilibomatu, e baisa mimilisi mina Isireli eimili valusi, mimilisiga ivitouulasi bisuvisi Kenani.
Mapilana Kala Bawa ivitulokaidasi budotala tomota ininayuwasi deli kasi kokola otutala mwau, e ikosomapwaisi Yaubada deli Mosese, matauna Yaubada einagi kasi tovakeda. Mitaga liliu makwaina tabani livalela Yaubada iiyamati ipilasi la tomota e gala wala isilavi matausina, ilagoli matausina saina mina mamama deli mina kowolova. Tuvaila bitagisi Mosese la tagwala deli la kimadagi baisa Yaubada deli goli sala mina Isireli.
Buki kala katumimisa
Mina Isireli osi kabosikaiwa mapilana Koya Sinai 1.1—9.23
a) Kwematala sonukula 1.1—4.49
b) Karaiwaga ituwoli ituwoli 5.1—8.26
c) Siviyuwela Luvapela Pakala 9.1-23
Isilavaisi Koya Sinai ilosiga Mowabi 10.1—21.35
Mimilisi vavagi ikaloubusisi mapilana Mowabi 22.1—32.42
Si kwaidadina metoyasi Itipita ilosi Mowabi 33.1-49
Kasi katuloluta igau gala biluvipeilisi Waya Yoridani 33.50—36.13
1
Kwematala sonukula paila mina Isireli kasi bawa
Avai tuta mina Isireli bogwa eisilavaisi Itipita, e olopola taitu kwaiyuwela tubukona nayuwela oyamla kwematala, e olopola Guyau la Buliyoyova mapilana Sinai Viloupakala Guyau iluki Mosese kawala, 1.1-46 Baw 26.1-51 “Yoku som Eroni ibodi bukusonukulaisi mina Isireli avaka kasi bawa metoya dala dilatala dilatala. Kuginaisi yagasi tauwau kasi taitu ibodi kweluwoyu kaina ikalisau kweluwoyu, matausina kala tau kabilia. Kulukwaisi tokugwala dala dilatala dilatala bipilasaimi.” 5-16 Baisa makawala yagasi matausina tokugwala dala madilasina, matausina goli leinagaisi metoya oluwalaisi mina Isireli paila paisewa makwaina.
 
Dala Tokugwalaa (Elisura matauna Sedeuri latula, Selumieli matauna Surisadai latula, Nasoni matauna Aminadaba latula, Netaneli matauna Suwa latula, Eliabi matauna Eloni latula, Elisama matauna Amiuda latula, Gamalieli matauna Pedasura latula, Abidani matauna Gidioni latula, Aiesa matauna Amisadai latula, Pagieli matauna Okirana latula, Eliasapi matauna Deueli latula, Aira matauna Enani latula.)
Rubeni Elisura
Simioni Selumieli
Yuda Nasoni
Isaka Netaneli
Sebuloni Eliabi
Epereim Elisama
Manasa Gamalieli
Beniamina Abidani
Dani Aiesa
Asera Pagieli
Gada Eliasapi
Napitalai Aira.
 
17-18 Avai tuta bogwa eibudoki tubukona nayuwela oyamla kwematala, Mosese, Eroni, deli matausina tailuwotala taiyu kasi topilasi, ikogugulaisi komwaidona tomota e isonukulaisi kasi bawa taitala taitala metoya odalela titoulela. E matausina kasi taitu kweluwoyu kaina ikalisau kweluwoyu, iginaisi yagasi deli ikalawaisi avaka kasi bawa, 19 makawala avaka Guyau eikaraiwogi bivagaisi. E baisa mapilana Sinai Viloupakala, Mosese bogwa eisonukuli tomota avaka kasi bawa. 20-46 E tauwau matausina kasi taitu kweluwoyu kaina ikalisau kweluwoyu, matausina kala tau kabilia, igini yagasi taitala taitala metoya odalela titoulela, ivitouulasi baisa Rubeni dalela, matauna Yekobe la kuluta. Kasi bawa baisa makawala.
 
Dala Kasi bawa
Rubeni 46,500
Simioni 59,300
Gada 45,650
Yuda 74,600
Isaka 54,400
Sebuloni 57,400
Epereim 40,500
Manasa 32,200
Beniamina 35,400
Dani 62,700
Asera 41,500
Napitalai 53,400
Kasi bawa iboda. 603, 550
 
47 E mina Libai wala gala ikalumgugolaisi toyo dala madilasina, 48 paila uula Guyau bogwa eiluki Mosese kawala, 49 “Avai tuta bukusonukula paila tauwau matausina ibudoki kala tau kabilia gala bukukwalumgugoli dalela Libai. 50 Mitaga kaimapula bukukwaraiwogi matausina biyamataisi ulo Buliyoyova toyo guguwala komwaidona. Matausina tokeula ulo Buliyoyova toyo goli guguwala komwaidona, e biuwotetilasi olumoulela makwaina, deli bibudaisi si kabosikaiwa bitavinaisi wala bitapataisi ulo Buliyoyova. 51 E avai tuta wala bukugalasi metoya makatupona lokusisikaisi, ibodi mina Libai bikatupilakwaisi ulo Buliyoyova e ambaisa wala bukubudaisi mi kabosikaiwa tuvaila, e matausina wala bikaliivauwaisi ulo Buliyoyova. E komwaidonaga dala, availa idoki bila katitaikinaila ulo Buliyoyova ibodi bukukwatumataisi wala. 52 E komwaidonaga mina Isireli bibudaisi si kabosikaiwa odalesi wala titoulesi, taitala taitala matausina bisisu wala odalela titoulela ouula si dala doyala. 53 Mitaga mina Libai wala bibudaisi si kabosikaiwa otalila ulo Buliyoyova paila biyamataisi makwaina, e taga availa bima katitaikinela makwaina mwada biyomituli ulo gibuluwa e bayomiyuyu mina Isireli komwaidona.” 54 Mapaila komwaidona mina Isireli ivagaisi vavagi komwaidona avaka Guyau eikaraiwogi Mosese.

1:1 1.1-46 Baw 26.1-51

a1:5-16 (Elisura matauna Sedeuri latula, Selumieli matauna Surisadai latula, Nasoni matauna Aminadaba latula, Netaneli matauna Suwa latula, Eliabi matauna Eloni latula, Elisama matauna Amiuda latula, Gamalieli matauna Pedasura latula, Abidani matauna Gidioni latula, Aiesa matauna Amisadai latula, Pagieli matauna Okirana latula, Eliasapi matauna Deueli latula, Aira matauna Enani latula.)