31
Taitala guyau kala katuloluta
Mabigasina guyau Lemueli inala la biga katuloluta baisa matauna, kawala. “Yoku latugu tombwailigu, e yoku ulo nigada mapula. Ki avaka balukwaim? Gala bukuyomadi m peula komwaidona metoya okanavai deli vivila, e deli m mani paila bukubuwi vivila; minasina eivakapusiaisi gweguya. Ka! Lemueli, kunakaigalaigu. Gweguya gala ibodi bimomsi waini kaina bikasigwaba kaiyasi paila avai sopi kaipeula. Avai tuta bimomsi, bogwa bilumwelavaisi karaiwaga deli bipakaisi binevaisi avaka bibodi si kaisisu availa availa matausina eibodasi mwau. Sopi kaipeula makaina biboda paila availa matausina bogwa bikaligasi, deli paila availa matausina eibodasi mwau. Ibodi matausina bimomsi, e bilumwelavaisi si namakava deli si ninamwau.
“Yoku udosi matausina availa availa togum. Kukoli si kaisisu availa availa matausina tomamama. Bukulivala paila matausina deli bukugiyoubwaila. E bukukoli si kaisisu tonamakava deli togumalawa.”
Navavaigila la pwaitukula
10 Saina mwau ammakawala taitala bibani natana napwaitukula bivigaki la kwava. Minana kala bwaina ikalisuwoli veiguwa komwaidona.
11 La mwala idubumi minana, e gala avai tuta bitonamakava.
12 Makawala kala kaduwonaku minana la momova, tuta tuta iuvagi bwaina wala baisa la mwala, e gala avai tuta biyomiyuyu matauna.
13 Minana saina naiyoudila wala tuta tuta ibisibasi karekwa metoya unuunula sipi deli wotunu yakakalaia.
14 Makawala waga kaigigimwala ivigakaisi, makawala goli minana imai kaula ola bwala metoya ambaisa ola tapwala.
15 Igau wala bulubuvisiga minana bogwa bimamata paila bisulu kasi kuleya litula deli biluki la ula vivila avaka bivagaisi.
16 Minana ivakawoli pwaipwaia e bogwa igimoli. Metoya avai mani eiwotitali, minana ivali matamsina waini bigulela.
17 Minana saina nakaibagula, napeula e deli napwaitukula.
18 Minana ininikoli avaka kala mwau vavagi komwaidona avaka iiyouduli, e tuta komwaidona biiyoudila wala bilubulotoula.
19 Minana titoulela wala biiyaula la werikudu e bivituvatu dabela titoulela wala.
20 Minana saina namitakwai tuta komwaidona eipipilasi tonamakava.
21 Minana gala wala ininayuwa paila avai tuta numla saina tula la tuta, paila veyala bogwa iyosisi kaikwala.
22 Minana ibisibasi moi paila kabokanukwenu, e deli isisikam doba kala vau yabubweyani.
23 E minana la mwala yagala igaveka, e matauna taitala kaidadala valu.
24 Minana ivituvatu doba deli iwawai wakala, e igigimoli baisa togigimwala.
25 Minana saina napeula e deli nakamaiaba, e deli gala ikokola paila tuta bima.
26 Minana ililivala biga manum deli la kabitam.
27 Minana tuta komwaidona ipupaisewa deli iyamati avaka bibodi la kaukweda.
28 Litula ikamiabaisi minana, e la mwala ikavisi minana.
29 E matauna ilivala, kawala, “Bidubadu nunumoya vivila bwaina, mitaga yoku saina kusiligaga kukwalisuwoli komwaidosi!”
30 Bubunela manum mimilisi tuta bivigaki tiganini, e namitabwaila igau bikala wowola. Mitaga avai numoya idubumi Guyau, ibodi minana bibani kala yakaula.
31 Ibodi bukuyakawolaisi minana paila komwaidona avaka avaka eiuvagi. Minana iboda bibani kala taimamila metoya baisa tomota komwaidosi.