2
Yaubada bogwa einagi taitala guyau
Avaka uula boda ituwoli ituwoli mwada bikoulovaisi kasi karaiwaga?
E avaka uula tomota ikikeiwalamakavasi? 2.1-2 VA 4.25-26
Si gweguya eipoisivisisi,
e kasi tokwaraiwaga ikikeiwalasi mwada bikoulovaisi Guyau Yaubada,
deli bikoulovaisi guyau matauna availa Yaubada bogwa einagi.
E kawasi, “Ka, bitatanekwaidasi metoya osi karaiwaga,
e karaiwaga makwaina bitapakaisi, kadai!”
 
Guyau Yaubada ola takaikaia wa labuma igigili matausina,
e iyosokani si nanamsa saina gewagewa.
Oluvi deli la gibuluwa ikamitilaki matausina,
e metoya ola gidaleiya sainela ivitukukoli matausina.
E ikaibiga kawala, “Ogu koya kwebumaboma mapilana Saiyoni,e Tokinabogwa mapilana Saiyoni Debida la valu eiyouli metoya oyumasi mina Yebusi, mitaga oluvi maigana Saiyoni ikibuboti tuvaila makwaina koya tumilela Bwala Kwebumaboma.
bogwa lavasani guyau matauna availa lanagi.”
 
E guyau matauna ilivala, kawala,
“Yeigu bakamituli avaka Guyau eikaibigi.
Matauna eilukwaigu kawala, ‘Yoku latugu.f Kugisi 2 Sml 7.14; Sam 89.26-27.
Yam lagailag Yam makwaina eivasani guyau. bukudokaigu tamam. 2.7 VA 13.33; Ib 1.5; 5.5
Ka, bukunigadaigu, e basakaim komwaidona boda ituwoli ituwoli.
Bogwa basakaim komwaidona valu watanawa.
Oyamam bukuyosi kaitala tanumnumta,
baisa kabutuvitusila m kwaraiwaga kala peula,
e bukukwatuvi mabudosina boda.
Bogwa bukukwatumimisi mabudosina,
makawala tomota bikatumimisaisi kulia. 2.9 YG 2.26-27; 12.5; 19.15
 
10 E yokomi gweguya, bukulagaisi kamitilaki makwaina,
e yokomi kasi tokwaraiwaga mina watanawa, bukutakutaisi vituloki makwaina.
11 Bukuwotitalaisi Guyau Yaubada deli mi kokola.
12 Deli mi tatuva bukukwavaginasi omatala matauna.
Kidamwaga gala - ka! Saina nanakwa bitokaia la gibuluwa,
e saina nanakwa goli bukukwaligasi.
Mitaga availa availa bilokaiasi matauna mwada bikwalasi,
matausina goli bimwasawasi.

2:1 2.1-2 VA 4.25-26

e2:6 Tokinabogwa mapilana Saiyoni Debida la valu eiyouli metoya oyumasi mina Yebusi, mitaga oluvi maigana Saiyoni ikibuboti tuvaila makwaina koya tumilela Bwala Kwebumaboma.

f2:7 Kugisi 2 Sml 7.14; Sam 89.26-27.

g2:7 Yam makwaina eivasani guyau.

2:7 2.7 VA 13.33; Ib 1.5; 5.5

2:9 2.9 YG 2.26-27; 12.5; 19.15