YONI IGISIMLILI
Avaka Yesu Ikimitali
Kabovitouula
Tuta matutona Yoni igini mapilana Yoni Igisimlili Avaka Yesu Ikimitali, totapwaroru ibudobodasi bidubadu lamadada paila uula eidubumaisi Yesu Keriso kidamwa matauna si Guyau. Yoni magila bikatululuti tokwalawa kidamwa bipikwakusi bwaina, e bimnabi matausina kidamwa bikimadagisi wa tuta lamadada deli avai tuta mwau.
E mapilana bitagisi bidubadu vavagi avaka Yesu ikimitali, mitaga Yoni igini biga kwekikium wala, mwada totapwaroru kasimwaleta wala bikatetasi vavagi makwaisina uulesi mitaga matausina gala tobwakuli Keriso bidokaisi vavagi kwekikium wala.
Mapilana buki bitabani avaka avaka Yoni igisimlili, bidubadu kilisala tuwoli tuwoli, mitaga nanamsa kwaitala ikalisau. Igau tuta bima Yaubada bikalisuwoli komwaidosi kala tilaula, deli goli Setani, metoya baisa matauna Guyau Keriso; e tuta matutona bitomgwaga Yaubada la tomota mina mmadagi bikeulasi kasi mapu, paila Yaubada bimitukwaii bisaiki labuma kwaivau deli valu watanawa kwaivau.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-8
Yoni igisi kilisala kwaitala;
deli yalima yayu si leta mabudosina ekalesia 1.9—3.22
Buki pilakatubili deli kala sipu sipulima sipuyu 4.1—8.1
Tauya kwailima kwaiyu 8.2—11.19
Dokanikani togega deli nayu buludililama 12.1—13.18
Kilisala ituwoli ituwoli 14.1—15.8
Kailima kaiyu kailuya ikasewoki Yaubada la ninamwau 16.1-21
Minana nakalimwala kala katumiki 17.1-18
Babiloni ikapusi, e matausina buludililama,
tovitoubobuta, deli Setani, imamasi 18.1—20.10
Kwevakaigaga yakala 20.11-15
Labuma vilouvau deli watanawa vilouvau,
e Yerusalem vilouvau 21.1—22.5
Kala vigimkovila 22.6-21
1
Mapilana buki isisu kala ginigini vavagi makwaisina avaka Yesu Keriso ikimitali. Yaubada magila bivituloki matausina la touwata avaka katitaikina igau bivitoulai, mapaila isaiki Yesu vavagi makwaisina. E Yesu iwitali taitala la anelosi baisa la touwata Yoni kidamwa bikimitali vavagi makwaisina. Mauula Yoni isilasola komwaidona avaka leigisi. E mapilana buki Yoni ikamituli avaka Yaubada iluki deli mabigana biga mokwita avaka Yesu Keriso ikimitali. E availa bikikalawaa Matauna tokalawa otutala tapwaroru. mapilana buki bimwamwasila nanola; e bimwamwasila ninasi matausina availa availa bililagaisib Matausina isuvisi tapwaroru ililagaisi tokalawa. mapilana avaka eivitububoti, deli bikabikuwolaisi avaka eigini mapilana buki. Paila tuta bogwa leimamalu komwaidona vavagi makwaisina bivitoulaisi.
Biga bobwailila baisa ekalesia kwailima kwaiyu
4-5 Yeigu Yoni lagini baisa yokomi ekalesia kwailima kwaiyuc Kugisi mailela 11. mapilana Esia. 1.4-5 Sun 3.14; Sam 89.27; Ais 55.4; YG 4.5
Ulo nigada baisa Yaubada kidamwa matauna e la baloma tailima taiyu e deli Yesu Keriso bimitukwaiyaimi, e bitalaguva lupomi. Ka, matauna Yaubada eisibogwa, tuta baisa isisu e bisigaga. Tuvaila matausina baloma tailima taiyu isisuaisi omatala ola takaikaia Yaubada. E Yesu Keriso ikimadagi la silasola. Matauna goli kasi kuluta matausina tokwaliga availa availa eitokaiasi imovavausi, deli guyousi valu watanawa si Giyouveka matauna.
Matauna Yesu iyebwailidasi, e metoya ola kaliga matauna eitanekwaidasi metoya oda mitugagasi, e eivigakaidasi bitaguyausi bitalulasi, kidamwa bitawotitalaisi la Yaubada, matauna goli Tamala. Tayakawolaisi Yesu Keriso, kala kalugologusa deli la guyau bikanigaga. Emeni. 1.6 Sun 19.6; YG 5.10
E ka! Kugisi, matauna olowalowa leimaima. Komwaidosi bigisaisi matauna, deli goli availa availa leibasaisi matauna. Komwaidosi mina watanawa bivalamsi paila uula matauna. Mokwita goli! Emeni. 1.7 Dan 7.13; Sek 12.10; Md 24.30; Mk 13.26; Lk 21.27; Yn 19.34,37; 1 Ts 4.17
Guyau Yaubada Topeuligaga leikaibiga, kawala, “Yeigu Alipa deli Omega.”d Alipa deli Omega. Mina Girisi si leta ginigini kwematala Alipa deli kwaibodanim Omega, makawala yakidasi kawadasi A bila Z. Mapaila baisa ikibuboti Yesu ivitouli deli ivigimkulovi dubumi. Matauna eisibogwa, tuta baisa isisu, e bisigaga. 1.8 Sun 3.14; YG 22.13
Yoni igisi kilisala Keriso
Yeigu tuwami Yoni. Ka, deli Yesu talumkolaisi mmayuyu, deli Yesu tasisuaisi olumoulela ola guyau, e deli matauna tapeulokaisi. Ikatupipaigusi ilauwaigusi makwaina simla yagala Patimo,e Makwaina simla mina Roum eivigakaisi viluwela tokwatupipi. paila uula lakamituli Yaubada la biga deli lakamlili biga mokwita avaka Yesu leikimitali. 10 Ola yam Guyau,f Tobwakuli Keriso si yam yamla tapwaroru Sunday, paila wa yam makwaina Yesu eitokaia imovavau. Baloma Tobumaboma iviyelu nanogu e alagi kaigaveka kaigila butula makawala tauya eililivala metoya otuboulogu. 11 Ikaibiga, kawala, “Kugini avaka bukugisi, e mapilana buki bukuwitali bilokaia makwaisina ekalesia kwailima kwaiyu, mapilasina yagasi Epeso, Simona, Pegam, Taiatira, Sadisi, Piladepia, Lewodisia.”
12 E atovila mwada bagisi availa eilukwaimaigu. Mitaga tutala latovila agisi kwailima kwaiyu si kabototu kaitapa goula leitotusi. 13 Oluwalaisi makwaisina leitotu taitala kala gigisa makawala tomota, eisikoma kala kakapula yawonaku ila okaikela deli kala katububula goula isipu ovitakola. 1.13 Dan 7.13; 10.5 14 Kulula pupwakaula makawala pwaim, kaina makawala takivi mwaipou, deli matala ikavikavila makawala kova ilululu. 1.14 Dan 7.9 1.14-15 Dan 10.6 15 Kaikela ivivivila makawala barasi eivakasosu kala migileu makawala bogwa kala waikisi, e kaigala butula makawala luma kala kaipolu bipaisaga. 1.15 Isi 1.24; 43.2 16 Oyamala kakata iiyosi nalima nayu utuyam, e wodola eisusunapula kaitala puluta isimataisi pilayu wala. Migila visigala makawala kalasia itowota visigala. 17 E tutala bogwa lagisi akapusi okaikela makawala tokwaliga yeigu. Mitaga yamala kakata ikabikonaigu, e ikaibiga, kawala, “Taga kukokola. Yeigu kabovitouula deli kabovigimkovila. 1.17 Ais 44.6; 48.12; YG 2.8; 22.13 18 E yeigu matauwena tomomova. Lakaliga, mitaga ka! kugisa, yeigu tomomova tosivagasi. E yeigu aiyosi karaiwaga paila kaliga deli paila tokukwaligag Idokaisi mapilana kala gigisa lagi kwaitabwabogwa goli osikowala pwaipwaia. si valu. 19 Mapaila kugini vavagi baisa avaka bogwa bukugisi, kwaiyu wala, makwaisina vavagi tuta baisa, deli makwaisina igau makateki bivitoulaisi. 20 Baisa kasi katumiki vavagi kwekatupwana. Ka, minasina utuyam nalima nayu ogu kwakata lokugisi, e kwailima kwaiyu si kabototu goula kaitapa. Nalima nayu utuyam baisa tailima taiyu ekalesia si anelosi,h Kaina matausina anelosi iiyamataisi ekalesia kwailima kwaiyu, kainaga itotusi kaimapusi mabudosina. deli kwailima kwaiyu si kabototu kaitapa baisa kwailima kwaiyu ekalesia.

a1:3 Matauna tokalawa otutala tapwaroru.

b1:3 Matausina isuvisi tapwaroru ililagaisi tokalawa.

c1:4-5 Kugisi mailela 11.

1:4-5 1.4-5 Sun 3.14; Sam 89.27; Ais 55.4; YG 4.5

1:6 1.6 Sun 19.6; YG 5.10

1:7 1.7 Dan 7.13; Sek 12.10; Md 24.30; Mk 13.26; Lk 21.27; Yn 19.34,37; 1 Ts 4.17

d1:8 Alipa deli Omega. Mina Girisi si leta ginigini kwematala Alipa deli kwaibodanim Omega, makawala yakidasi kawadasi A bila Z. Mapaila baisa ikibuboti Yesu ivitouli deli ivigimkulovi dubumi.

1:8 1.8 Sun 3.14; YG 22.13

e1:9 Makwaina simla mina Roum eivigakaisi viluwela tokwatupipi.

f1:10 Tobwakuli Keriso si yam yamla tapwaroru Sunday, paila wa yam makwaina Yesu eitokaia imovavau.

1:13 1.13 Dan 7.13; 10.5

1:14 1.14 Dan 7.9

1:14 1.14-15 Dan 10.6

1:15 1.15 Isi 1.24; 43.2

1:17 1.17 Ais 44.6; 48.12; YG 2.8; 22.13

g1:18 Idokaisi mapilana kala gigisa lagi kwaitabwabogwa goli osikowala pwaipwaia.

h1:20 Kaina matausina anelosi iiyamataisi ekalesia kwailima kwaiyu, kainaga itotusi kaimapusi mabudosina.