SOLOMONI KALA WOSI
Kabovitouula
Mapilana Solomoni Kala Wosi baisa mimilisi wosila yebwaili, mimilisi taitala tau eiwosi kala wosi natana vivila, mimilisiga natana vivila eiwosi kala wosi tau matauna. Tadokaisi mapilana buki Solomoni Kala Wosi paila uula mina Yudia ikaibigasi Solomoni kala togini wala.
Mina Yudia idokaisi mapilasina wosi baisa kaikobula Yaubada ikalubailasi deli la tomota.
Tobwakuli Keriso idokaisi mapilasina kaikobula Yesu Keriso ikalubailasi deli toekalesia.
Buki kala katumimisa
Wosi pilimatala 1.1—2.7
Wosi piliyuwela 2.8—3.5
Wosi pilitolula 3.6—5.1
Wosi pilivasila 5.2—6.3
Wosi pililimela 6.4—8.4
Wosi pilalima pilitalela 8.5-14
1
Mapilasina Solomoni la butubutu e saina pilaminabwaita. 1.1 1 Gwe 4.32
Wosi Pilimatala
Vivila
M vayaula namwaidogu wala iiyosigu;
e m yebwaili kala bwaina ikalisau waini.
Yoku saina simasimina wowom,
e yagam kibila udomaisi vivila.
Mapaila vivila komwaidosi tombwailisi wala yoku.
Mwa, kuma kuvakouligu, e kusakawolaigu,
kulauwaigu om bwala, e bavigakaim ulo guyau.
E kadataiyu wala bitamwasawa,
bitamommata, deli bituliki taigila yobobu.
Woo! Ina kwaita sopa, isiaga vivila komwaidosi tombwailisi yoku!
Yokomi vilemi Yerusalem, yeigu mokwitala nabwabwau,
mitaga agu migibwabwau,
wowogu kala bwabwau makawala buliyoyova
makwaisina oviloupakala mapilana Kedara,
mitaga agu naminabwaita makawala miyasina taboda
Solomoni okabala saina yamminibwaita.
Segwaia, taga kukwagibwaigusi paila agu gigisa,
paila kalasia eikalaigu e wowogu eibwabwau.
Luguta igibuluwaigusi e ikopitukwaigusi wala paisewa obuyagu.
E gala wala sitana ulo tuta paila bawaisomi.
Mwa, lubaigu, kuma kulukwaigu,
Ambaisa bukulau m yawa ikabubunasi ke?
Ambaisa bukulau isipepunisi avai tuta kalasia bitokitoki?
Mwa, avaka uula leikaiki wowogu baninevaim
oluwalaisi si yawa ituwoli toyamata sipi?
Tau
Yoku vivila saina namatabwaila,
Ki, gala kunikoli ambaisa kabosikaiwa?
Ka, kula kubokuli mayuwona yawa
e bukubani mnumonu bwaina paila bikamsi m gota,
otalisi si buliyoyova toyamata sipi.
 
Ve, lubaigu, yoku wala kaiyoulalela mitasi tauwau,
makawala natana navivila wosa biuvamwali wowola
namwala wosa minasina bibibiusi la waga Pero.
10 Ka, kulum saina yamminabwaita leima iwawai okimwam
deli eikapusi wala leila okaiyom makawala soulava.
11 Mitaga igau bitasui katupotala kam kuwekuwa goulawokuva wala,
e butobotala silibawokuva wala.
Vivila
12 Ka, ulo guyau eikanukwenu okabala,
e ulo bulami simanela ipuyumi bwala.
13 Ka, avai tuta lubaigu bikenu ovitakogu,
matauna makawala mro kala simasimina.
14 Lubaigu makawala lala kebubolodila,
makaisina eilalalasi obuyagu mapilana Enigedi.
Tau
15 Ve, lubaigu, saina namatabwaila yoku,
e saina migimbwailigu yoku!
Vivila
16 Mwa, lubaigu, saina tomatabwaila yoku
deli saina tombwailigu yoku!
Mnumonu semitamata bitavigaki kabada.
17 Kweisila bitavigaki da bwala youdulela,
e reiyava bitavigaki tabodala yuviyavi.a Baisa talivalasi paila mabigana ceiling.

1:1 1.1 1 Gwe 4.32

a1:17 Baisa talivalasi paila mabigana ceiling.