Paulo La Ginigini Baisa
TAITO
Kabovitouula
Matauna Taito gala guma Yudia eidubumi Yesu Keriso e itugwali titoulela bimila towotetila bipilasi Paulo. E deli ititavinasi ikamitulaisi Bulogala Bwaina paila Yesu Keriso. E Paulo igini miyana Paulo La Ginigini Baisa Taito paila eisilavi Taito isisu mapilana Kiriti, mwada biyamati ekalesia mapilana valu.
E miyana leta bitabani kwaitolu vavagi kwevakaveka.
Ikugwa Paulo ikatululuwai Taito avai bubunela ibudoki tokugwala ekalesia, paila bidubadu mina Kiriti si bubunela saina gegedu.
Oluvi Paulo iluki ammakawala bipilasi ekalesia la boda ituwoli ituwoli, makawala tommoya, nunumoya, nakubukwabuya, tokubukwabuya e deli mabudona tokwatupipi.
E kala vigimkovila Paulo iluki Taito avai bubunela bibudoki totapwaroru komwaidosi. Eigini kidamwa ibodi deli ninasi manum bikalubailasi, bipakaisi pugipogi, kominimani e deli tavilevi olopola mabudona ekalesia.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-4
Ekalesia kasi tokugwa 1.5-16
Avaka ibudoki si wotetila mabudosina olopola ekalesia 2.1-15
Mimilisi katuloluta, e deli buyoyu 3.1-11
Kala vigimkovila 3.12-l5
1
Yeigu Paulo la towotetila Yaubada deli la aposetoloa Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki. Yesu Keriso.
Yaubada inagaigu iwitalaigu kidamwa bapilasi si dubumi matausina Yaubada la tomota availa availa leinagi, e bavakadi kidamwa bikatetasi kala vakeda uulela tapwaroru. Paila vavagi makwaisina uula tapikwakwaisi paila bitamovagasisi. Paila igau gala isim valu watanawa Yaubada ikatotila makawala. Yaubada einigibogwi e gala isasopa paila bitamovagasisi makawala. E tuta matutona einagi, baisa avaka ikatotila iyomitali ola biga. E makwaina biga isakaigu kidamwa bakamituli, e asilasola goli paila uula la karaiwaga Yaubada kada Tokwatumovasi.
E lagini m leta yoku Taitob Kugisi Gl 2.1. paila lokupataigu mokwita ogu dubumi, makawala da dubumaisi baisa Keriso Yesu. 1.4 2 Kr 8.23; Gl 2.3; 2 Tm 4.10
Anigada baisa Yaubada Tamadasi deli Keriso Yesu kada Tokwatumovasi paila yoku, kidamwa bimitukwaiyaim e bitalaguva lopom.
Taito la wotetila mapilana Kiriti
Paila asilavaim mapilana Kiriti mwada bukusebuliki vavagi gala isim kala katubaiasa, deli bukunagi ekalesia kasi tokugwa mapilasina ovalu Kiriti. Mitaga kululuwai ulo vituloki, baisa makawala. tokugwa ekalesia gala bibodi bisim pikolela wowola; matauna gala ibodi bivilayawa;c gala ibodi bivilayawa.Gagabila bitagini “Ibodi sivatala wala bivai” kainaga “Ibodi bivigibau avaka eikatotila paila la veivai”. ibodi litula totapwaroru, deli gala ibodi tomota bidokaisi magudisina tosiligalaguva deli tokowolova. 1.6-9 1 Tm 3.2-7 Matauna tokugwa ekalesia gala bibodi bisim pikolela wowola, paila uula matauna kasi tokugwa la towotetila Yaubada. Gala ibodi nanola bikaiveka, kaina bigibuluwa, kaina bimomom, kaina bikaluvalova, kaina bigugoveka. Ibodi bimitukwaii kala ugowaga, deli biyebwaili avai vavagi bwaina. Ibodi bimanum, bikudubwaila, bikikili titoulela, deli taga bikatudewa. Ibodi biyosikikiti bigala tapwaroru avaka gagabila bitadubumi, paila baisa kala vituloki uulela tapwaroru. E mapaila gagabila bikatululuti tomota metoya ola vituloki duwosisia, e bivituloki si sula matausina ipakaisi mabigana.
10 Paila bidubadu tokwamagwesi isisuaisi, tobigimakava deli tokapidakala matausina. E bidubadu matausina, mina Yudia leiluvapelasi totapwaroru osi boda, matausina goli si bubunela makawala. 11 Ibodi bitakatupatu udosi bisimwaisi bigatona. Matausina goli iyogagaisi bidubadu tomota deli litusia, paila iuvitulokisi vavagi makwaisina avaka gala bibodi uulotoula tapwaroru, magisi tomota si mani bikauwaisi. Ka, baisa saina kabommosila goli. 12 Omitibogwa taitala guma Kiriti,d Matauna mina Kiriti si tobutu wosi yagala Epimenidesi isisu 650 BC. matauna goli taitala osi tovitoubobuta, kawala, “Tuta komwaidona mina Kiriti toubuwabu deli tokudigaga deli togugoveka mina nunumata.” 13 E avaka leikamituli baisa biga mokwita. Mauula baisa bukukwamitilaki sainela bitovagasisi osi tapwaroru kwekamokwita. 14 Taga wala biyosisi mina Yudia kasi libogwa deli taga biyosisi tomota si karaiwaga, paila matausina mwada tokwaraiwaga bogwa ipakaisi kamokwita. 15 Vavagi komwaidona migileu paila matausina mina migileu; mitaga gala kwaitala vavagi bimigileu paila matausina tokwamgwalala deli gala todubumi, paila si nanamsa deli ninasi kala mimilakatila bogwa eiyogwalaisi. 16 Ilivalasi mwada Yaubada inikolaisi mitaga si bubunela iyakali makwaina nikoli wala. Matausina tokowolova deli tokapidakala, e gala wala ibodi avai vavagi bwaina bivagaisi matausina.

a1:1 Matauna isim kala karaiwaga bililivala deli biuvagi metoya ola karaiwaga matauna kala towitala; kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

b1:4 Kugisi Gl 2.1.

1:4 1.4 2 Kr 8.23; Gl 2.3; 2 Tm 4.10

c1:6 gala ibodi bivilayawa.Gagabila bitagini “Ibodi sivatala wala bivai” kainaga “Ibodi bivigibau avaka eikatotila paila la veivai”.

1:6 1.6-9 1 Tm 3.2-7

d1:12 Matauna mina Kiriti si tobutu wosi yagala Epimenidesi isisu 650 BC.