2
Kilisala yatala kaivisaikola
Ka, kilisala tuvaila agisi taitala tau oyamala eiyosi yatala kaivisaikola. E akatupoi matauna kawagu, “Mwa, ambaisa bukula ke?”
E matauna ivitakaulokaigu kawala, “Bala bavisaikoli Yerusalem, e bagisi ammakawala kala maloula toyo kala beiyaya.”
Oluvi agisi anelosi matauna kalilivala kamataiyu eivalapula, e taiyuwela anelosi ivalapula imakaia matauna bibodi. E matauna eimaibogwa iluki sola kawala, “Mwa kusakaula kula kuluki matauna tau totubovau eiyosi miyana kaivisaikola kawam, ‘Yerusalem makateki bivakasau tomota toyo bulutuvalu, mapaila saina vilouveka e gala wala ibodi bitapali kalila. Ka, Guyau bogwa eikatotila bivigaki titoulela makawala kova bipali kalila valu e bikoli makwaina, e matauna bisisu baisa deli komwaidona kala katububula.’ ”
Yaubada ikaimilivau la tomota imai osi valu metoya okatupipi
6-7 E Guyau iluki la tomota kawala, “Yeigu bogwa labutugigaiyaimi lokulosi ambaisa ambaisa. Mitaga yokomi lokusisuaisi okatupipi, baisa tuta kukwaimilavausi Yerusalem. Kidamwa availa biwaimi, matauna eiwawaiya avaka yeigu saina ininaki lopogu.”
Mapaila Guyau Topeuligaga iwitalaigu paila baluki la biga baisa boda mabudosina, e mabudosina goli eilebwaisi si guguwa la tomota. Kawagu, “E Guyau titoulela bikabilia deli yokomi, e oluvi tomota matausina omitibogwa lokuvigakaisi mi touwata bilebwaisi mi guguwa.”
E avai tuta bikaloubusi makawala, komwaidona tomota binikolaisi baisa Guyau Topeuligaga leiwitalaigu.
10 Guyau ikaibiga kawala, “Yokomi mina Yerusalem, kuwosisi deli mi mwasawa paila yeigu bogwa lama basividulaimi!”
11 Wa tuta matutona bidubadu boda bimakaiasi Guyau e bivigaki matausina la tomota. Matauna bisikailimi, e yokomi bukunikolaisi matauna goli leiwitalaigu lamakaiami. 12 E tuvaila Guyau bivigaki kala katukila Yuda la vavagi tatoula olopola pwaipwaia makwaina kwebumaboma, e Yerusalem makwaina la valu tatoula.
13 Komwaidomi kumanumsi omatala Guyau, paila matauna leimaima metoya ola valu kwebumaboma.